تناسب راهبردی در زنجیره تأمین: گامی برای عملکرد بهتر شرکت با تأکید بر نقش تعدیل‌گری شدت رقابت (مطالعه موردی: شرکت‌های تولیدی شهرستان کاشان)

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان

چکیده

شرکت‌ها همواره به دنبال ارتقاء سطح عملکرد خود از طریق بهبود تناسب راهبردی زنجیره تأمین هستند. در این میان نقش شدت رقابت حیاتی و مهم است. با توجه به این موضوع هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر تناسب راهبردی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت‌های تولیدی با نقش تعدیل­گری شدت رقابت است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. برای ارزیابی تناسب راهبردی زنجیره تأمین از مدل مفهومی فیشر، برای ارزیابی عملکرد شرکت از مدل کاپلان و نورتون و برای ارزیابی شدت رقابت از پرسش­نامه استاندارد جاورسکی و کوهلی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکت‌های تولیدی در شهرستان کاشان هستند. تعداد 213 پرسش­نامه بین مدیران توزیع گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های میانگین در نرم‌افزار SPSS و معادلات ساختاری در نرم‌افزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که عدم تناسب راهبردی بر عملکرد زنجیره تأمین شرکت‌های تولیدی در شهرستان کاشان تأثیر منفی دارد و به­طور­کلی در شرکت‌های تولیدی شهرستان کاشان عدم تناسب از نوع مثبت وجود دارد. همچنین مشخص شد شدت رقابت نقش تعدیل­گر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic fit in the Supply Chain: A Step toward Improve Corporate Performance by Emphasizing the Moderating Role of Competition Intensity (Case Study: Production Companies in Kashan)

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Mazroui Nasrabadi 1
  • Somayeh Eslami 2
1 Assistant Professor, Department of Management and Entrepreneurship, Faculty of Humanities, University of Kashan
2 MSc. of Management and Entrepreneurship, Faculty of Humanities, University of Kashan
چکیده [English]

Companies are always seeking to upgrade their performance through improved strategic fit in supply chain. In the meantime, the role of competition intensity is vital and important. Regarding this issue, the purpose of this research is to investigate the effect of supply chain strategic fit on the performance of manufacturing companies with the moderating role of competition intensity. This research in terms of objective is applied research and in terms of method is descriptive-survey. In order to assess the strategic fit of the supply chain we used the Fisher's conceptual model, the Jaworski and Kohli standard questionnaires were used to assess competition intensity and Kaplan and Norton's model were used to assess performance. The statistical population of this research is the managers of manufacturing companies in Kashan. 213 questionnaires were distributed among managers. For data analysis, mean tests were used in SPSS software and structural equation model in Smart PLS software. The results of the research indicate that strategic misfit has a negative effect on the supply chain performance of manufacturing companies in Kashan, and there is a positive type of misfit in Kashan's manufacturing companies in general. It was also found that the intensity of the competition has a positive moderating role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Performance
  • Strategic fit
  • Supply Chain
  • Competitive Intensity
  • Responsiveness

]1[ حقیقی کفاش، مهدی. اسماعیلی، محمدرضا. اکبری، مسعود. "ارزیابی عملکرد در سازمان‌های فرهنگی"، چاپ اول، تهران: امیرکبیر، 1391.

[2] Greer, B. M., & Theuri, P., "Linking supply chain management superiority to multifaceted firm financial performance", Journal of Supply Chain Management, 48(3), 97-106, 2012.

[3] Guo, H., & Cao, Z., "Strategic flexibility and SME performance in an emerging economy: a contingency perspective", Journal of Organizational Change Management, 27(2), 273-298, 2014.

[4] Chopra, S., & Meindl, P., "Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation", Prentice Hall, 2015.

[5] Tsai, C. Y., & Tien, C., "Does organizational strategic fit in supply chain relations affect the propensity for strategic change? Evidence from Taiwanese investments in China", Chinese Management Studies, 5(2), 164-180, 2011.

[6] Chan, A. T., Ngai, E. W., & Moon, K. K., "The effects of strategic and manufacturing flexibilities and supply chain agility on firm performance in the fashion industry", European Journal of Operational Research, 259(2), 486-499, 2017.

[7] Panahifar, F., Byrne, P. J., Salam, M. A., & Heavey, C., "Supply chain collaboration and firm’s performance: The critical role of information sharing and trust", Journal of Enterprise Information Management, 31(3), 358-379, 2018.

[8] Ho, D., Kumar, A., & Shiwakoti, N., "A Literature Review of Supply Chain Collaboration Mechanisms and Their Impact on Performance", Engineering Management Journal, 1-22, 2019.‏

]9[ اعظمی، عادل و همکاران. "توسعه مدلی یکپارچه برای مسئله چندمحصولی تولید-مسیریابی-موجودی در زنجیره تأمین سبز دوسطحی"،تهران:نشریه مدیریت فردا، شماره 58. 1398.

[10] Asgari, N., Nikbakhsh, E., Hill, A., & Farahani, R. Z., "Supply chain management 1982–2015: a review", IMA Journal of Management Mathematics, 27(3), 353-379,‏ 2016.

]11[صفایی، ناصر. عامری نسب، علیرضا. "شناسایی و رتبه‌بندی آسیب‌های شبکه مدیریت زنجیره تأمین با رویکرد تحلیل فرآیند شبکه‌ای در یکی از شرکت های تولیدی"، تهران: نشریه علمی مدیریت زنجیره تأمین، 20(61)، 4-16، 1398.

[12] Hong, J., Zhang, Y., & Ding, M., "Sustainable supply chain management practices, supply chain dynamic capabilities, and enterprise performance", Journal of Cleaner Production, 172, 3508-3519, 2018.

[13] Ruiz-Benítez, R., López, C., & Real, J. C., "The lean and resilient management of the supply chain and its impact on performance", International Journal of Production Economics, 2018.

[14] Wahdan, M. A., & Emam, M. A., "The Impact of Supply Chain Management on Financial Performance and Responsibility Accounting Agribusiness Case from Egypt", Accounting and Finance Research, 6(2), 136, 2017.

]15 [زهرا، ایزانلو. فرزاد، دهقانیان. حسین کریمی. "ارزیابی زنجیره تأمین مبتنی بر مدل SCOR (مطالعه موردی شرکت کیاالکترود شرق)"، نشریه علمی مدیریت زنجیره تأمین، شماره­های 20، 61، 34؛ 1398.

]16[ پیشوایی، میرسامان. محمدی، امیرسالار. جلالوند، فاطمه،" استراتژی زنجیره تأمین"، تهران: ارکان دانش، 1394.

[17] Popli, M., Akbar, M., Kumar, V., & Gaur, A., "Performance Impact of Temporal Strategic Fit: E ntrainment of Internationalization with Pro‐Market Reforms", Global Strategy Journal, 7(4), 354-374, 2017.

[18] Jahani, H., Abbasi, B., Alavifard, F., & Talluri, S., "Supply chain network redesign with demand and price uncertainty", International Journal of Production Economics, 205, 287-312, 2018.

[19] Govindan, K., Fattahi, M., & Keyvanshokooh, E., "Supply chain network design under uncertainty: A comprehensive review and future research directions", European Journal of Operational Research, 263(1), 108-141, 2017.

 [20] Cannella, S., Dominguez, R., Ponte, B., & Framinan, J. M., "Capacity restrictions and supply chain performance: Modelling and analysing load-dependent lead times", International Journal of Production Economics, 204, 264-277, 2018.

[21] Abdulaziz, F. A. Y., "The Relationship between Supply Chain Fit and Financial Performance of Manufacturing Firms in the UAE", (Doctoral dissertation, The British University in Dubai (BUiD)), 2014.

[22] Dobrzykowski, D. D., Leuschner, R., Hong, P. C., & Roh, J. J., "Examining absorptive capacity in supply chains: Linking responsive strategy and firm performance", Journal of Supply Chain Management, 51(4), 3-28, 2015.

[23] Park, R., Srivastava, M.K. and Gnyawali, D. R., "Walking the Tight rope of Coopetition: Impact of Competition and Cooperation Intensities and Balance on Firm Innovation Performance", Industrial Marketing Management, 43(6): 210-221, 2014.

[24] Feng, T; Cai, D., Wang, D. and Zhang, X., "Environmental Management Systems and Financial Performance: The Joint Effect of Switching Cost and Competitive Intensity", Journal of Cleaner Production, 113: 781-791, 2016.

]25[ حسینی، ابوالحسن. طیبی، محمدرضا. علی نتاج، پریسا. "تأثیر شدت رقابت بر عملکرد سازمانی با نقش مدیریت منابع انسانی راهبردی و تصویر برند"،سال هفتم، مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری،شماره 42، 1396.

]26[ رمضانیان، محمدرحیم. جوادطلب، مصطفی. "بررسی نقش واسطه‌ای استراتژی زنجیره تأمین بین استراتژی رقابتی و عملکرد زنجیره تأمین"،نشریه علمی مدیریت زنجیره تأمین،4،37؛ 1391.

]27[ پرهیزگار، محمد مهدی. حکاک، محمد، مشبکی، اصغر. جوان جعفری بجنوردی، احمد. "طراحی مدل تناسب استراتژیک در زنجیره تأمین صنعت خودرو"، دانشگاه پیام نور مرکز، دانشکده مدیریت. 1392.

[28] Wagner, S. M., Grosse-Ruyken, P. T., & Erhun, F., "The link between supply chain fit and financial performance of the firm", Journal of Operations Management, 30(4), 340-353, 2012.

 [29] Khan, M. H., Khan, M. H., Maqsood, M. N., & Rehman, K. U., "The Relationship between Supply Chain Fit and Return on Assets of the Firm", International Journal of Management & Organizational Studies, Vol. 2, No. 1: pp. 54-60, 2012.

 [30] Timsina, K. P., Bastakoti, R. C., & Shivakoti, G. P., "Achieving strategic fit in onion seed supply chain", Journal of Agribusiness in developing and emerging, 2016.

[31] Soni, G., & Kodali, R., "The strategic fit between “competitive strategy” and “supply chain strategy” in Indian manufacturing industry: an empirical approach", Measuring business excellence, 15(2), 70-89, 2011.

[32] Li, X., Wang, X., & Pan, Y., "Strategy Fit Analysis of Supply Chain Based on Life Cycle of Sales Season",‏ E-Commerce Letters, 55-60 2018.

[33] Lai, X., Song, S., Xu, Y., & Chiu, C. H., "Supply Chain Strategic Fit: Two Fashion-Renting Cases. In Contemporary Case Studies on Fashion Production", Marketing and Operations (pp. 165-179). Springer, Singapore, 2018.

[34] Zimmermann, R. A., Ferreira, L. M. D. F., & Moreira, A. C., "Analysing the Fit Between Innovation Strategies and Supply Chain Strategies. In Closing the Gap Between Practice and Research in Industrial Engineering", Springer, Cham, 2018.

[35] Jaworski, B. J., & Kohli, A. K., "Market orientation: antecedents and consequences", Journal of marketing, 57(3), 53-70, 1993.