طراحی و تحلیل حساسیت شبکه حمل‌ونقل بندر خشک با استفاده از مکان‌یابی هاب

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

با افزایش روزافزون جمعیت و درنتیجه افزایش تقاضای حمل‌ونقل کالا، طراحی مناسب شبکه‌های حمل‌ونقل کالا بیش‌ازپیش حائز اهمیت است. با توجه به این موضوع، استفاده از هاب در شبکه حمل‌ونقل با ارسال غیرمستقیم بین نقاط مبدأ و مقصد باعث کاهش قابل توجه هزینه‌ها و تعداد مسیرهای ارتباطی می‌گردد. در راستای تبدیل‌شدن کشور به هاب تجاری، توسعه هاب های لجستیکی ازجمله بنادر خشک با رویکرد بین‌المللی می‌تواند مثمر ثمر باشد. یکی از ویژگی‌های اصلی هاب اتصال غیرمستقیم نقاط از مبدأ به مقصد است که این موضوع گاهی باعث افزایش زمان حمل کالا می‌شود که در پی آن گاهی موجب فساد کالاها خواهد شد. در این پژوهش،  با طراحی شبکه حمل‌ونقل به مکان‌یابی بنادرخشک پرداخته شده است که با امکان برقراری اتصال مستقیم از مبدأ به مقصد باعث انعطاف‌پذیری در مدل مکان‌یابی هاب شده است.  مدل ریاضی ارائه‌شده با استفاده از  سیپلکس در گمز حل شده است. سپس با تحلیل حساسیت صورت گرفته درزمینه تعداد بنادرخشک، بر لزوم ایجاد بنادرخشک به جهت کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، تأکید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and sensitivity analysis of dry port transportation network using hub location

چکیده [English]

By increasing population and consequently the increasing demand for freight, proper design of transport networks is increasingly important. Given this, the use of hubs in the transport network with indirectly connection between the source and destination nodes significantly reduces costs and the number of routes. To transform the country into a commercial hub, the development of logistics centers, including dry ports with an international approach, can be fruitful. One of the main features of the hub is the indirect connection of the nodes of origin to the destination, which increases the shipment time, but sometimes causes corruption of the goods. In this study, the design of a transport network has been focused on dry port location, which makes the hub location model flexible by allowing direct connection from source to destination. The mathematical model presented is solved using CPLEX in Gams. Then, by analyzing the sensitivity of the number of ports, it was emphasized the necessity of creating dry ports to reduce transportation costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hub Location
  • Dry port
  • Direct connection
  • Commercial hub
  • Transportation network

[1] درودیان محدثه، پیشوایی میرسامان، فرهنگ مقدم بابک" مکان‌یابی بندر خشک با رویکرد مکان‌یابی محورها در شرایط عدم قطعیت تقاضا: مطالعه موردی ایران" پژوهشنامه حمل‌ونقل، شماره 52، پاییز 1396

[2] S. L. Hakimi, (1964) “Optimum Locations of Switching Centers and the Absolute Centers and Medians of a Graph.” Journal of Operations Research 12(3):450-459.

[3] O’Kelly M. E. (1986). The location of interacting hub facilities. Transportation Science, 20, 92–106.

[4] Karimi B, Bashiri M, Nikzad E. (2018). “Multi-commodity Multimodal Splittable Logistics Hub Location Problem with Stochastic Demands” International Journal of Engineering.

[5] Alumur S.A, Kara B.Y, Karasan O.C. (2012). “Multimodal hub location and hub network design” Journal of Omega 40(2012)927–939.

[6] Ambrosino D, Sciomachen A. (2016). “A capacitated hub location problem in freight logistics multimodal networks” Journal of Optimization Letters 10: 875

[7] Gelareh Sh, Nickel S. (2011). “Hub location problems in transportation networks” Jornal of Transportation Research Part E 47 (2011) 1092–1111.

[8] Ishfaq R, R.Sox Ch, (2010)”Intermodal logistics: The interplay of financial, operational and service issues” Journal of Transportation Research Part E 46 9

[9] Zanjirani Farahani R, Hekmatfar M, Blooru Arabani A, Nikbakhsh E. (2013).” Hub location problems: A review of models, classification, solution techniques, and applications” Journal of Computers & Industrial Engineering 64 -1096–1109.

[10] Ambrosino D, Sciomachen A. (2014) “Location of mid-range dry ports in multimodal logistic networks” Procedia - Social and Behavioral Sciences 108 118 – 128

[11] Feng X, Zhang Y, Li Y, Wang W. (2013) “A Location-Allocation Model for Seaport-Dry Port System Optimization” Discrete Dynamics in Nature and Society

[12] Abbasi M, Pishvaee MS. (2018). “A two-stage GIS-based optimization model for the dry port location problem: A case study of Iran” Journal of Industrial and Systems Engineering Vol. 11, No. 1, pp. 50-73

[13] Guan X, Wang X, Wang C, Yan Y. (2009). “Study on Logistics Center Location Bi-Level Programming Model and Algorithm Based on Competition” Journal of Transportation Systems Planning, Development and Management

[14] Hua X, Hu X, Yuan W. (2016). “Research optimization on logistics distribution center location based on adaptive particle swarm algorithm” Journal of optic

[15] Yang L, Ji X, Gao Z, Li K. (2007). “Logistics distribution centers location problem and algorithm under fuzzy environment” Journal of Computational and Applied Mathematics 208 303 – 315

[16] Komchornrit K. (2017). “The Selection of Dry Port Location by a Hybrid CFA-MACBETH-PROMETHEE Method: A Case Study of Southern Thailand” The Asian Journal of Shipping and Logistics 33(3) 141-153

[17] NGUYEN LC, NOTTEBOOM T. (2016). “A Multi-Criteria Approach to Dry Port Location in Developing Economies with Application to Vietnam” The Asian Journal of Shipping and Logistics 32(1) 023-032