دوره و شماره: دوره 21، شماره 65، بهمن 1398، صفحه 1-106 
طراحی شبکه زنجیره تأمین گندم و محصولات آن

صفحه 47-59

فائزه متولّی‌طاهر؛ محمد مهدی پایدار؛ سعید امامی


پژوهشی

ارائه مدل دوهدفه برنامه‌ریزی تصادفی خدمات پرستاری

صفحه 73-88

مهدی یوسفی نژاد عطاری؛ ویدا کرباسی؛ سیروان شریفی


مروری

تأثیر بیماری کرونا بر زنجیره تأمین دفاعی

صفحه 89-96

حسین قنبریان؛ حسن صراف جوشقانی