دوره و شماره: دوره 21، شماره 65، زمستان 1398، صفحه 1-106 
4. طراحی شبکه زنجیره تأمین گندم و محصولات آن

صفحه 47-59

فائزه متولّی‌طاهر؛ محمد مهدی پایدار؛ سعید امامی


6. ارائه مدل دوهدفه برنامه‌ریزی تصادفی خدمات پرستاری

صفحه 73-88

مهدی یوسفی نژاد عطاری؛ ویدا کرباسی؛ سیروان شریفی