معماری سازمانی چابک

نوع مقاله: کاربردی

چکیده

به منظور افزایش اثربخشی معماری سازمانی در بنگا هها و
سازما نهای متوسط و کوچک، »معمار ی سازمانی چابک « مطرح
م یشود. یک بنگاه نیاز دارد تا با انجام یک معماری سریع و چابک
وبا صرف کمترین هزینه و زمان به نتایج مورد نظر خود دست یابد و
بتواند پروژ ههای خود را توسعه دهد. برای انجام معماری سازمانی
،روشها و مدلهای مختلفی وجود دارد. در معماری سازمانی هدف
این است که بتوان در زمان محدود و با هزینه محدود برای یک
سازمان معمولی به نتایج مثبتی دست یافت. »چابک بودن « یکی از
الزامات محوری بنگا ههای تجاری در زمینه کسب و کار در دنیای
کنونی م یباشد. واحد لجستیک دارای یک سازمان پیچیده است و نیاز
مبرم به معماری سازمانی دارد و م یبایست مدیران و کارشناسان
لجستیک با مفاهیم و اصول معماری سازمانی و »معماری سازمانی
چابک « آشنا شوند. در این مقاله به بررسی روش معماری سازمانی
و معماری سازمانی چابک و ابعاد مختلف آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agile Critical Process

چکیده [English]

In order to increase the effectiveness of organizational architecture in enterprises and
Medium and small structures, "Agile organizational architect"
it is possible. An enterprise needs to be done with a fast and agile architecture
And with the least cost and time to achieve the desired results and
Be able to develop your own projects. To do organizational architecture
There are different methods and models. In organizational architecture the goal
It is possible to be limited in time and with limited cost for one
Ordinary organization achieved positive results. "Agility" is one
The core requirements of business enterprises in the field of business in the world
It is now. The logistics unit has a complex organization and needs
He is in urgent need of organizational architecture and needs managers and experts
Logistics with the concepts and principles of organizational architecture and "organizational architecture"
Agile. In this paper, the method of organizational architecture is examined
And agile organizational architecture and its various dimensions have been discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agility
  • Agile Organizational Architectur
  • Organizational Architecture

1- LAURA MAE MEADE “A Methodology for the Formulation of
Agile Critical Business Process” The University of TEXAS in Partial
Fulfillment of the Requirements for the Degree of DOCTOR OF
PHILOSOPHY, May 1997.
2-O’ROUKER,CAROL,ANDETAL,“ENTERPRISE
ARCHITECTURE: USING THE ZACHMAN FRAMEWORK” ,
USA: THOMSON LEARNING INC.2003.
3- ERKS, CORL &. BEVERIDGE, TONY, “Guide to ENTERPRISE
IT ARCHITECTURE”, NEW YORK: SPRINGER INC,2003.
4- FEDERAL CHIEF INFORMATION OFFICER (CIO) COUNCIL,
FEDERAL ENTERPRISE ARCHITECTURE, VERSIONAL,
FEBRUARY.2001.
5- JOHN ZACHMAN, ENTERPRISE ARCHITECTURE: THE
ISSUE OF CENTURY – 1997, WWW.ZIFA.COM
6- TANNENBAUM, ADRIAN, “METADATA SOLUTIONS”, 2001,
ADDISON WESLEY.
7- Scott W. Ambler, 2001-2006.WWW.AGILEMODELING.COM
8- Scott Ambler, Agile Enterprise Architecture: Beyond Enterprise
DataModeling,HTTP://WWW.FLASHLINE.COM/CONTENT/
AMBLER/AGILE_ENT_ARCH
9- Jim Highsmith, April 2004, “Agile Project Management: Creating
Innovative Products”