طراحی الگوی زنجیره تأمین ناب با رویکرد رقابت پذیری

نوع مقاله: کاربردی

چکیده

امروزه تحولات بسیار گسترده و
وسیع در عرصه علم و دانش و به
تبع آن تحولات خیره کننده در گستره
سازمانها از ابعاد اقتصادی، اجتماعی،
فرهنگی و نیز ظهور نظریه های جدید
مدیریت، ما را با چالش های وسیعی
روبرو نموده است که مستلزم
بهره برداری مناسب و اصولی از
فرصتهای محیطی، بررسی تهدیدات
و حساس بودن نسبت به آنها و نیز
مطالعه ظرفیتها و منابع درونی و در دسترس و استفاده منطقی از آنها می باشد.
اهمیت مدیریت زنجیره تأمین برای رقابت پذیری بنگاههای صنعتی و خدماتی در
سالهای اخیر باعث ظهور رویکردهای نوینی همچون تولید ناب، تفکر ناب و تولید
چابک در سازمانها شده است، این موضوعات به سازمانها در افزایش سودآوری و
حذف اتلافها و ایجاد ارزش تا رسیدن به کمال کمک می کنند.بی تردید گذر از تولید
انبوه به تولید ناب و چابک، امروزه با ظهور مباحث و ابزارهای نوین مدیریت به
عنوان یک ضرورت در کشور ما مطرح است و برای رسیدن به تولید در کلاس جهانی
و قابل رقابت با سایر کشورها، نیاز به شناخت عمیق از مفاهیم و ادبیات »ناب سازی «
بیش از پیش احساس می شود. شناختی که اگر با اصول و مبانی مدیریت راهبردی
سازمانها همراه باشد می تواند منشاء عظیمی در ایجاد تحول سازمانها باشد. در
واقع، حیات سازمانهای ما امروزه به وجود چنین رویکردهای مدیریتی بستگی دارد.
در تحقیق حاضر نیز سعی شده با توجه به ضرورتهای مذکور، مدیریت زنجیره
تأمین با تمرکز بر دو رویکرد ناب سازی و رقابت پذیری مورد بررسی کارشناسی
قرار بگیرد تا بر مبنای نتایج بررسیها، در نهایت تصویری جامع و روشن از جهت
گیریها برای قابلیت سازی در راستاى ایجاد ارزش پایدار و رشد و تعالی آینده ارائه
شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a pure supply chain model with a competitive approach

چکیده [English]

........................

کلیدواژه‌ها [English]

  • .....
1- استدلر، هاتموت؛ کیلگر، کریستوف، "مدیریت زنجیره تأمین و برنامه ریزی
پیشرفته"، مترجمان: نسرین عسگری و رضا زنجیرانی فراهانی، تهران: انتشارات
ترمه، چاپ اول، 1382
2- جوینده، هادی؛ "ظهور غول چین و صنعت خودرو دنیا"، نشریه صنعت خودرو،
شماره 104 ، اسفند 1385
3- جعفرنژاد، احمد؛ "مدیریت تولید و عملیات نوین"، تهران: انتشارات دانشکده
مدیریت دانشگاه تهران، 1385
4-  شاکری، آرنوش؛ دهقان نیری، فرزانه، "تحول در زنجیره عرضه؛ حرکت از
رویکرد ناب و وظیفه مدار به سمت رویکرد چابک و نیازمداری، اولین کنفرانس
مالی لجستیک و زنجیره تامین، بهمن 1383