زنجیره تأمین چابک و لجستیک نظامی

نوع مقاله: کاربردی

چکیده

توسعه روزافزون زنجیر دمای تأمین از یک سو و قابلیت انعطاف شرکت ها برای مقابله با تغییراتی که از قبل پیش بینی شده و نیز پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، از سوی دیگر، تحولات قابل توجهی در حوزه های تجاری و نظامی بوجود آورده است. در این مقاله طی سلسله مطالب پیوسته، ابتدا تحولات لجستیکی در حوزه های تجاری و نظامی، ضرورت تغییرات اساسی روند جاری لجستیکی و به تاریخچه و مفهوم زنجیره تأمین پرداخته شده و در ادامه فرآیند زنجیره تأمین و تأمین کنندگان و موضوع چابکی بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agile supply chain and military logistics

چکیده [English]

The growing development of supply chain chains, on the one hand, and the flexibility of companies to counter the changes that have already been anticipated, as well as the advancement of information and communication technology, on the other hand, have brought about significant changes in trade and military. In this series of articles, logistics developments in the commercial and military fields, the need for fundamental changes in the current logistics process and the history and concept of supply chain are discussed, and then the supply chain process and suppliers and the issue of agility are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ...........

1-توماس جی پیترز، رابرت اچ واتر من، به سوی بهترین ها مترجم مهدی قرچه داغی

2-میرکاظمی، سید مسعود، لجستیک ناب، فصلنامه فرآماد، شماره14

3- Brandt, C. M., Heminger, A.R
Dynamic Response Logistics: Changing Environments,
Technologics and Processes , Aug. 1996.
4- Christopher, Martin, Towill, Denis, Supply Chain Migration From Lean and Functional
to Agile and Customized , Supply Chain Management, Vol. 5. No. 4 , 2000.
5- Developing Agile Organizations: Skills for Managers and Team Leaders
",www.Gowertraining.co.uk./docs/agile.pdf
6- Dove, Rick, The meaning of Life & The Meaning of Agility , www.Parshift.Com
7- Handfield R.B., Nichols, J.R., Introduction to Supply Chain Management , Prentice
Hall, Inc. 1999.
8- Kaminski, Paul G, Lean Logistics: Better, Faster, Cheaper , Defense Issues, oct.
1996.
9- Meade, Laure M., Royers, K.J., A Method for Analysing Agility Alternatives for
Business Processes , www.Arri.uta.edu/eif/agile