محرک‌ها، توانمندسازها و چالش‌های پایداری زنجیره‌تامین صنعت داروسازی: مرور نظام‌مند

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی(تولید و عملیات)گروه مدیریت، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 استادیارگروه مدیریت، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

4 استادیارگروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

5 استادیار، گروه مدیریت دانشکده مدیریت و نوآوری، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران

چکیده

امروزه با جهانی شدن تجارت وسرعت‌گرفتن رقابت، سازمان‌ها برای پاسخگویی به تقاضای روزافزون مشتریان لازم است به ابزارهای جدید رقابتی مجهز شده و در توسعه نرم‌افزاری و سیستمی خود کوشا باشند. مجموعه فرایندهای زنجیره‌تامین ‌پایدار یکی از زیرساخت‌های به روز و مورد نیاز سازمان‌ها در شرایط سخت رقابتی است. در سال‌های اخیر پایداری صنعت داروسازی مورد توجه پژوهش‌گران، سیاست‌گذاران و مدیران این صنعت قرارگرفته است. هدف این پژوهش شناسایی محرک‌ها، توانمندسازها و چالش‌های پایداری زنجیره‌تامین صنعت داروسازی به منظور شناسائی فرصت‌های تحقیقاتی آینده می‌باشد. به­منظور دستیابی به اهداف تحقیق از روش مرورنظام‌مند وتحلیل‌محتوا برای بررسی 46 مقاله علمی پژوهشی با اشاره خاص به پایداری صنعت داروسازی استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که روند مقالات پایداری صنعت داروسازی در سالهای اخیر صعودی و تمرکز محققان بیشتر بر پایداری زیست محیطی و چالش‌های اجراء پایداری بوده و ابعاد اجتماعی و اقتصادی پایداری کمتر مورد توجه قرارگرفته است. به منظور تقویت محرک‌ها و توانمندسازها و محدودکردن چالش‌های پایداری زنجیره‌تامین صنعت داروسازی، موضوعات پژوهشی، بررسی تاثیر پایداری زنجیره‌تامین در بهینه‌سازی مصرف انرژی، بررسی تاثیر مدیریت پسماند داروئی بر ابعاد اجتماعی و اقتصادی، طراحی ساختار گزارشگری پایداری، طراحی ساختار الزامات پایداری زنجیره‌تامین، برای تحقیقات آینده پیشنهاد شده است. نوآوری تحقیق حاضر کشف محرک‌ها، توانمندسازها و چالش‌های پایداری در زنجیره‌تامین صنعت داروسازی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Drivers, Enablers and Challenges of Supply Chain Sustainability in Pharmaceutical Industry: A Systematic Review

نویسندگان [English]

 • mehdi rafieian esfahani 1
 • Bita Yazdani 2
 • masoug barati 3
 • amir reza naghsh 4
 • nasibe janatian 5
1 PhD student in Industrial Management (Production and Operations) Department, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
2 Assistant Professor of Management, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
3 Assistant Professor of Management, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
4 Assistant Professor of Management, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran
5 Assistant Professor, Department of Management, School of Management and Innovation, Shahid Ashrafi University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Today, with the globalization of business and the acceleration of competition, organizations need to be equipped with new competitive tools to meet the growing demand of customers and be diligent in developing their software and system. Sustainable supply chain processes are one of the most up-to-date and required infrastructures of organizations in tough competitive conditions. In recent years, the sustainability of the pharmaceutical industry has been considered by researchers, policy makers and managers of this industry. The purpose of this study is to identify the drivers, enablers and challenges of supply chain sustainability in the pharmaceutical industry in order to identify future research opportunities. In order to achieve the objectives of the research, the method of systematic review and content analysis has been used to review 46 scientific research articles with specific reference to the pharmaceutical industry. Findings show that the trend of articles on the sustainability of the pharmaceutical industry in recent years is upward and the focus of researchers is more on environmental sustainability and the challenges of implementing sustainability and the social and economic dimensions of sustainability have been less considered. In order to strengthen the drivers and enablers and limit the challenges of supply chain sustainability in the pharmaceutical industry, research topics: Investigating the impact of supply chain sustainability on energy efficiency, Investigating the impact of drug waste management on social and economic dimensions, Designing sustainability reporting structure, Designing sustainability requirements The supply chain has been proposed for future research.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pharmaceutical
 • Sustainability
 • Supply Chain
 • Systematic Review
 • Content Analysis

Smiley face

 • A. Ahmad Tipu and K. Fantazy, "Linking knowledge development with sustainable supply chain performance: mediating effects of innovativeness, proactiveness and risk taking", International Journal of Productivity and Performance Management, 2021.
 • Ramachandran and M. KnowGenix, "Evolution of Sustainability Trends in the Pharmaceuticals and Fine Chemicals Industry," Encyclopedia of Sustainable Technologies,vol. 3, 2017.
 • Kr S. Rajesh, K. Ravinder and K. Pravin, "Strategic issues in pharmaceutical supply chains: a review," International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing. vol. 10, pp. 234-257, 2016.
 • R. Tavakoli Dehaghani, Sh. Shahverdiani and H. Moosapour, "Investigating the relationship between sustainable supply chain management and environmental performance and financial performance," Quarterly Journal of Business Research, no.85, pp. 194-171, 1396. (In Persian)
 • Rajeev, R. K. Pati, S.S. Padhi and K. Govindan, "Evolution of sustainability in supply chain management: a literature review," J. Clean. Prod. vol. 162, pp. 299–314, 2017.
 • R. Amini, A. Zareri and D. Feiz, "Analyzing the concepts of sustainability and innovation at the supply chain level: past trends, future prospects," Scientific Journal of Supply Chain Management, Year 23, no. 647, 1398. (In persian)
 • Milanesi, A. Runfola and S.Guercini, "Pharmaceutical industry riding the wave of sustainability: Review and opportunities for future research," Journal of Cleaner Production, vol. 261, 2020.
 • H. Rana, K.Alam and J.Gow, "Financial development and health expenditure nexus: a global perspective," International Journal of Finance and Economics, vol. 26, pp. 1050-1063, 2021.
 • Suriyankietkaew and P.Kungwanpongpun, "Strategic leadership and management factors driving sustainability in health-care organizations in Thailand," Journal of Health Organization and Management, vol. 36, pp. 448-468, 2021.
 • Ding, "literature review and research opportunities in sustainable pharmaceutical supply chains," Process Safety and Environment Protection Journal, vol. 119, pp.115-130, 2018
 • Chaturvedi, M. Sharma, G.S. Dangayach, and P. Sarkar, "Evolution and Adoption of Sustainable Practices in the Pharmaceutical Industry: an overview with an Indian Perspective, " Journal of Cleaner Production, vol. 68, pp. 1358-1369, 2017.
 • L. Ang, E.T. Saw, W. He, X. Dong and S. Ramakrishna, "Sustainability Framework for Pharmaceutical Manufacturing (PM): A Review of Research Landscape and Implementation Barriers for Circular Economy Transition", Journal of Cleaner Production, vol. 280, 2020.
 • R. Ghaedi and A. Golshani, "Content analysis method from quantitative to qualitative," Journal of Psychological Methods and Models, no. 23, pp. 57-82, 2015
 • Prasad Dayal, P. Pradhan Rudra, G. Kunal, K. Sabat Ashim, "Critical Success Factors of Sustainable Supply Chain Management and Organizational Performance" Transportation Research Procedia vol. 48, pp. 327–344, 2020.
 • Koberg and A. Longoni, "A systematic review of sustainable supply chain management in global supply chains," Journal of Cleaner Production, vol. 207, pp. 1084-1098, 2019.
 • Morelli, "Environmental sustainability: a definition for environmental professionals," J. Environ. Sust. 1, 2011.
 • Vasquez, S. Aguirre, E. Puertas, G. Bruno, P. Priarone and L.Settineri, "A sustainability maturity model for micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) based on a data analytics evaluation approach," Journal of Cleaner Production vol. 311, 2021.
 • Mehralian, J.A. Nazari, L.Zarei and H.R. Rasekh, "The effects of corporate social responsibility on organizational performance in the Iranian pharmaceutical industry:The mediating role of TQM," Journal of Cleaner Production, vol.135, pp. 689-698, 2016.
 • Saxena, S.Balani and P.Srivastava, "The relationship among corporate social responsibility sustainability and organizational performance in pharmaceutical sector: a literature review,"             Journal of Health Organization and Management, vol. 15  pp. 572-597, 2021.             
 • John and G. Narayanamurthy,"Converging sustainability definitions: industry independent dimensions", World Journal of Science, Technology and Sustainable Development, vol. 12, pp. 206 – 232, 2015.
 • Tat and J.Heydari "Avoiding medicine wastes: Introducing a sustainable approach in the pharmaceutical supply chain," Journal of Cleaner Production,vol. 320, 2021.
 • Alnahas, P. Yeboah, L. Fliedel, A.Y. Abdin and K. Alhareth,. "Expired medication: Societal, regulatory and ethical aspects of a wasted opportunity", Int. J. Environ. Res. Publ. Health 17, 2020.
 • C. Singer, Q. Xu and V.D.J. Keller, "Translating antibiotic prescribing into antibiotic resistance in the environment: a hazard characterisation case study," PLOS One, vol. 14, 2019.
 • H.Y. Chan, V. Rutter, D. Ashiru-Oredope, C. Tuck and Z.U.D. Babar, "Together we unite: the role of the commonwealth in achieving universal health coverage through pharmaceutical care amidst the COVID-19 pandemic" Journal of Pharmaceutical Policy and Practice, vol. 13 pp.1-7, 2020.                                  
 • Janatyan, M. Zandieh, A. Alem-Tabriz and M. Rabieh, "Designing Sustainable Distribution Network in Pharmaceutical Supply Chain: A Case Study," International Journal of Supply and perations Management(IJSOM), vol.5 pp.122-133, 2018.
 • Adel Mehraban, A review book on qualitative content analysis and its application in research, Isfahan University of Medical Sciences, 1394. (In Persian)
 • Zhang, C. Cao, C. Li, Y.Liu and D.Huisingh, "A systematic review of recent developments in disaster waste management," J. Clean. Prod. vol.235, pp. 822-840, 2019.
 • Glynn, "A critical appraisal tool for library and information research", Library Hi Tech, vol.24, pp. 387-399 , 2006.
 • Pharmaceutical Industry In Iran Report, 2020.
 • Weraikat, M.K. Zanjani and N.Lehoux, "Improving sustainability in a two-level pharmaceutical supply chain through Vendor-Managed Inventory system," Operations Research for Health Care, vol. 21, pp. 44-55, 2019.
 • Raju, P. Sarkar, E. Singla, H. Singh and R.K. Sharma, "Comparison of Environmental Sustainability of Pharmaceutical Packaging," Perspectives in Science, vol.8  pp.683-685, 2016. 
 • Zahiri, J. Zhuang and M.Mohammadi, "Toward an integrated sustainable-resilient supply chain: A pharmaceutical case study," Transportation Research Part E vol.103 pp.109–142, 2017.
 • Roshan, R. Tavakkoli-Moghaddam and Y.Rahimi, "A two-stage approach to agile pharmaceutical supply chain management with product substitutability in crises," Computers and Chemical Engineering, vol. 127, pp. 200-217, 2019.                                                    
 • Parisi, "The use of causal mapping in the design of sustainability performance measurement systems: Evidence from Novo Nordisk," In Accounting and Control for Sustainability, vol. 26, pp. 231-264, 2016.
 • A. Khoei and A. Jomeili, "Evaluation and selection of sustainable suppliers in the supply chain using the combined method FUZZYQFD-VIKOR in pharmaceutical companies (Case study: Barakat Pharmaceutical Company)," Quarterly Journal of Industrial Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, no.57, pp. 188-206, 1400. (In persian)
 • A. Tahmasebi and M. Hami, "Analysis of supply chain resilience and stability criteria in the pharmaceutical industry using interpretive structural analysis," Journal of Standard and Quality Management, vol. 34, pp. 40-48, 1396. (In Persian)
 • Al-Hayari, N. Pilevari and R. Radfar, "Presenting a Model for Evaluating the Sustainability of Supply Chain of Pharmaceutical Industries Using Neural Network Based Fuzzy Inference System (ANFIS)", J. of Health Manag, NO. 10, pp.77-88, 1398. (In Persion)
 • Shokouhyar, M.R. Seddigh and F. Panahifar, "Impact of big data analytics capabilities on supply chain sustainability A case study of Iran," World Journal of Science, Technology and Sustainable Development vol. 17, pp. 33-57, 2019.
 • A. Narayana, R.K. Pati and S.S. Padhi, "Market dynamics and reverse logistics for sustainability in the Indian Pharmaceuticals industry," Journal of Cleaner Production, vol.208 pp.968-987, 2018. 
 • A. Mallet, K.O. Kwateng and D. Nuertey, "Can trust moderate the relationship between supplier– buyer relationship and supply chain sustainability?," International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing, vol.16 pp.222-242, 2021.
 • D. O. Souza, R. D. Santos Costa, G. R. Quadra and , M.D. Fernandez Santos, "Pharmaceutical pollution and sustainable development goals: Going the right way?." Sustainable Chemistry and Pharmacy Journal, vol. 21, 2021.
 • Demir and M. Min, "Consistencies and discrepancies in corporate social responsibility reporting in the pharmaceutical industry," Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, vol. 10, pp. 333-364, 2019.
 • Md K. Hossain and V.Thakur, "Drivers of sustainable healthcare supply chain performance: multicriteria decision-making approach under grey environment," International Journal of Quality & Reliability Management, 2021.
 • Jennifer, A. Schneider, J. Wilson and M. Rosenbeck, "Pharmaceutical companies and sustainability: an analysis of corporate reporting," Benchmarking: An International Journal, vol. 17, pp. 421-434, 2010. 
 • Ismailzadeh, H. Ghodrati, H. Jabbari and M. Arabzadeh, "Identifying the factors affecting the sustainability reporting of pharmaceutical companies, the combined application of multi-criteria and Delphi decision-making methods," Journal of Management Strategies in the Health System, vol. 6, pp. 233-247, 1400. (In persian)
 • Becker, C. Manske and S. Randl, " Green chemistry and sustainability metrics in the pharmaceutical manufacturing sector," Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry, vol. 33, 2022.
 • Pal, "Treatment and Disposal of Pharmaceutical Wastewater: Towards Sustainable Strategy," Separation & Purification Reviews Journal, 2017.
 • M. Smale, T. C. G Egberts, E.R.Heerdink, B.J.F. van den Bemt and C.L. Bekker, "Waste-minimising measures to achieve sustainable supply and use of medication," Sustainable Chemistry and Pharmacy Journal, vol. 20, 2021.
 • Frostenson and S.Helin, "Ideas in conflict: a case study on tensions in the process of preparing sustainability reports," Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, vol. 8, pp.154-189, 2017.
 • Turcsanyi and S.Sisaye, "Corporate social responsibility and its link to financial performance," World Journal of Science, Technology and Sustainable Development, vol. 10, pp. 4–18, 2013.
 • J. Epstein, " Making Sustainability Work: Best Practices in Managing and Measuring Corporate Social, Environmental and Economic Impacts," Routledge, London. 2018.
 • A. R Khan, Zh. Yu, H. Golpîra, A. Sharif and A. Mardani, "A State-of-the-Art Review and Meta-Analysis on Sustainable Supply Chain Management," Journal of Cleaner Production,vol. 278, 2020.
 • Mehdikhani, C. Valmohammadi, "Strategic collaboration and sustainable supply chain management: The mediating role of internal and external knowledge sharing", Journal of Enterprise Information Management, 2019.
 • Qorri, G. Saranda, K. Andrzej, "A practical method to measure sustainability performance of supply chains with incomplete information," Journal of Cleaner Production, vol. 341, 2022.
 • C. Sabat, B. Krishnamoorthy and S.S. Bhattacharyya, "Green drivers and green enablers in pharmaceuticals supply chain:in the context of an emerging economy," TQM Journal ISSN: 1754-2731, 2022.
 • Donkor, T. Papadopoulos and V.Spiegler, "The supply chain integration – Supply chain sustainability relationship in the UK and Ghana pharmaceutical industry: A stakeholder and contingency perspective," Transportation Research Part E vol.155, 2021.
 • Shamsuzzoha, E. Ndzibah, K. Kettunen, "Data-driven sustainable supply chain through centralized logistics network:Case study in a Finnish pharmaceutical distributor company," Current Research in Environmental Sustainability Jornal, vol. 2, 2020.
 • E. Hassanin and M. A. Hamada, "A Big Data strategy to reinforce self-sustainability for pharmaceutical companies in the digital transformationera: A case study of Egyptian pharmaceutical companies," African Journal of Science Technology, Innovation and Development Journal, 2022.                                 
 • S. Kerr and K. P. Cole, "Sustainability case studies on the use of continuous manufacturing in pharmaceutical production," Current Research in Green and Sustainable Chemistry journal, vol. 5, 2022.
 • Kong, B. Lv, S. Yang, H. Shen, G. Jing and Z. Zhou, "Case study on environmental safety and sustainability of pharmaceutical production based on life cycle assessment of enrofloxacin," Journal of Environmental Chemical Engineering, vol. 9, Isu.4, 2021.                                           
 • Mishra, M. Sharma, R. Dubey, P. Kumari, V. Ranjan and J. Pandey "Green synthesis interventions of pharmaceutical industries for sustainable development," Current Research in Green and Sustainable Chemistry journal, vol.4 , 2021.
 • Esgandari, N. Jazani. GH.Memarzadetehtan, M. Mousakhani and A.Mohtashami, "Designing a Model of Human Resource Branding in Iran's Governmental Organizations by the Meta-Synthesis Method," Journal of Career & Organizational Counseling vol. 11, no, 41, pp. 159-194, 2019.
 • F. Ferdous, K. Chowdhury, M. Acharjee and R.Noor, " Maintenance of Environmental Sustainability Through Microbiological Study of Pharmaceutical," Solid Wastes," Clean – Soil, Air, Water Journal, vol.44, 309–316, 2016.
 • Tamirat Negash, L. Salome, C. Sarmiento, M. L. Tseng, K. Jantarakolica and K. Tan, " Sustainable product-service system hierarchical framework under uncertainties: The pharmaceutical industry in Ecuador," Journal of Cleaner Production, vol. 294, 2021.
 • Reefke and D.Sundaram, "Sustainable supply chain management: Decision models for transformation and maturity," Decision Support Systems Journal, vol. 113, pp. 56-72, 2018.
 • Weaver, C. O’Hagan, and D. A. Lamprou, "The sustainability of emerging technologies for use in pharmaceutical manufacturing," Expert Opinion on Drug Delivery Journal, vol. 19, pp. 861-872, 2022.
 • Duarte, B. Mota, T. Pinto-Varela, A. Paula Barbosa-Póvoa, " Pharmaceutical industry supply chains: How to sustainably improve access to vaccines," Chemical Engineering Research and Design journal, vol.182, pp. 324-341, 2022.