دوره و شماره: دوره 25، شماره 78، خرداد 1402، صفحه 1-132 

مروری

محرک‌ها، توانمندسازها و چالش‌های پایداری زنجیره‌تامین صنعت داروسازی: مرور نظام‌مند

صفحه 89-108

مهدی رفیعیان اصفهانی؛ بیتا یزدانی؛ مسعود براتی؛ امیررضا نقش؛ نسیبه جنتیان