ارائه مدل سیستم خرید برای شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین المللی خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی ، واحد بین المللی خرمشهر ، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

3 استادیارگروه مدیریت بازرگانی،واحدآبادان، دانشگاه آزاداسلامی، آبادان، ایران

چکیده

این پژوهش باهدف ارائه  مدل سیستم خرید برای شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن انجام‌شده است. این تحقیق از نوع پژوهش‌های آمیخته از نوع آمیخته اکتشافی است. در فاز کیفی داده‌ها از طریق مصاحبه با ۱۲ نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی و هدفمند و به کمک نظریه داده بنیاد طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه‌وتحلیل شدند. در تحلیل داده‌های فاز کیفی از نرم‌افزار اطلس تی استفاده گردید. در فاز کمی، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با روایی و پایایی در سطح مطلوب، به تعداد ۲۸۴ پرسشنامه سالم گردآوری و به کمک روش معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS(Partial Least Squares) مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. پاسخ‌دهندگان فاز کمی شامل کارکنان بخش لجستیک، تدارکات و خرید در شرکت توسعه نیشکر و توابع آن هستند. این افراد با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و مورد نظرسنجی قرار گرفتند. یافته‌های فاز کیفی شامل ارائه  سیستم خرید برای شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی است که اجزای این مدل از ۳۳۹ کدباز، ۶۲ مفهوم و ۲۲ مقوله تشکیل می‌شود. در این زمینه ملاک‌های دوام، زیبایی و بسته‌بندی محصول، تطابق با انتظارات مشتریان، محصولات سازگار یا محیط‌زیست، دسترسی به منابع، تکنولوژی، نوآوری در محصول و خدمات، تأمین و تدارکات، تولید، توزیع، مقررات زدایی و کاغذبازی اداری، ثبت سفارش‌ها و تحویل به‌موقع محصولات، شاخص‌ها و استانداردهای تحویل به‌موقع بر پدیده محوری خرید تأثیر دارد و پیامد: بهبود عملکرد سازمانی، بهره‌وری بالا، بهبود برند سازمانی و کارایی در تولید را در پی دارد. یافته‌های های بخش کمی نشان داد تمامی ابعاد شناسایی‌شده در بخش کیفی بر اساس ضرایب مسیر مبتنی بر مدل معادلات ساختاری معنادار است و مدل از برازش مطلوبی برخوردار است. به همین سبب مدل کیفی، بر اساس اعتبار سنجی کمی مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Providing a Purchasing System Model for the Sugarcane Development Trading Company and Ancillary Industries

نویسندگان [English]

 • mehdi kalantari 1
 • fereydoun omidi 2
 • Suheela Zarin Joi Alvar 3
1 Department of Business Management, Khoramshahr International Branch, Islamic Azad University, Khoramshahr, Iran
2 Department of Business Management, Khoramshahr International Branch, Islamic Azad University, Khoramshahr, Iran
3 .Department of Business Management, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran
چکیده [English]

This research was done with the aim of providing the optimal purchasing system model for the sugarcane development trading company and its ancillary industries. This research is a type of mixed exploratory research. In the qualitative phase, the data were analyzed through interviews with 12 people using the snowball and targeted sampling method and with the help of the Foundation's data theory during three stages of open, central and selective coding. Atlas T software was used in qualitative phase data analysis. In the quantitative phase, by using a researcher-made questionnaire with optimal validity and reliability, a total of 284 healthy questionnaires were collected and with the help of the structural equation method with software PLS(Partial Least Squares) was analyzed. Quantitative phase respondents include employees of the logistics, procurement and purchasing department in the sugarcane development company and its functions. These people were selected and surveyed using available sampling method. The findings of the qualitative phase include the presentation of the optimal purchasing system model for the sugarcane development trading company and related industries, which consists of 339 open codes, 62 concepts, and 22 categories. In this context, the criteria of durability, beauty and product packaging, compliance with customer expectations, compatible or environmental products, access to resources, technology, innovation in Product and services, supply and procurement, production, distribution, deregulation and administrative paperwork, order registration and timely delivery of products, indicators and standards of timely delivery have an effect on the central phenomenon of optimal purchasing and the result: improved organizational performance, high productivity, improved organizational brand And it leads to efficiency in production. The findings of the quantitative part showed that all the dimensions identified in the qualitative part are significant based on the path coefficients based on the structural equation model and the model has a good fit. For this reason, the qualitative model was confirmed based on quantitative validation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Purchasing System
 • Sugarcane Development Company
 • Foundational Data Theory
 • Structural Equations

Smiley face

 • Essuman, D., Anin, E. K., & Muntaka, A. S. (2021). Does purchasing recognition help or hinder purchasing quality performance in developing market SMEs? Effects of resource conditions. Journal of Purchasing and Supply Management, 27(5), 100717.
 • Slone, R., Dittmann, P. J., & Mentzer, J. T. (2010). The new supply chain agenda: the 5 steps that drive real value. Harvard Business Press.‏
 • Shafiee Mohammad. M. (2021). Knowledge-based marketing and competitive advantage: developing new scales using mixed method approach. Journal of Modelling in Management, 16(4), 1208-1229.
 • Shayak, B., & Sharma, M. M. (2020). Retarded logistic equation as a universal dynamic model for the spread of COVID-19. medRxiv.‏
 • Tracey, M., & Neuhaus, R. (2013). Purchasing's role in global new product-process development projects. Journal of Purchasing and Supply Management, 19(2), 98-105.‏
 • Mohammad Shafiee, M. (2022), "Competitive advantage via intellectual capital: a moderated mediation analysis", Journal of Intellectual Capital, 23(5), 957-997.
 • Hesping, F., and H. Schiele. 2015. “Purchasing Strategy Development: A Multilevel Review.” Journal of Purchasing and Supply Management 21 (2): 138–150. doi:https://doi.org/10.1016/j.pursup.2014.12.005.
 • Houman Andersen.P., Et al(2021). How purchasing departments facilitate organizational ambidexterity, Production Planning & Control, 32(16), 1384-1399.
 • Douglas, J., Antony, J., & Douglas, A. (2015). Waste identification and elimination in HEIs: the role of Lean thinking. International Journal of Quality & Reliability Management.‏
 • Uhl, C., Nabhani, F., Kauf, F., Shokri, A., & Hughes, D. (2017). Purchasing management: the optimisation of product variance. Procedia Manufacturing, 11, 1366-1374.‏
 • Andersen, P. H., Ellegaard, C., & Kragh, H. (2021). How purchasing departments facilitate organizational ambidexterity. Production Planning & Control, 32(16), 1384-1399.‏
 • Carr, A. S., & Smeltzer, L. R. (1997). An empirically based operational definition of strategic purchasing. European Journal of Purchasing & Supply Management, 3(4), 199-207.‏
 • Glock, C. H., & Hochrein, S. (2011). Purchasing Organization and Design: a literature review. Business Research, 4(2), 149-191.‏
 • Patrucco, A. S., & Kähkönen, A. K. (2021). Agility, adaptability, and alignment: new capabilities for PSM in a post-pandemic world. Journal of Purchasing and Supply Management, 27(4), 100719.‏
 • Balaeva, O & Yakovlev, A.A. (2011). Estimation of Costs in the Russian Public Procurement System: a Case Study of Voronezh State University. Social Science Electronic Publishing. https://ssrn.com/abstract=2660761.
 • Panda, D., Sahu, G. P., & Gupta, P. (2010). Promoting transparency and efficiency in public procurement: E-procurement initiatives by government of India. In 7th International Conference on E-government (ICEG).‏
 • Placek, M., Schmidt, M., Ochrana, F., & Pucek, M. (2016). Impact of Selected Factors Regarding the Efficiency of public procurement (the Case of the Czech Republic) with an Emphasis on Decentralization. Ekonomicky casopis, 64(1), 22.‏
 • Hackney, R., Jones, S., & Lösch, A. (2007). Towards an e-Government efficiency agenda: the impact of information and communication behaviour on e-Reverse auctions in public sector procurement. European Journal of Information Systems, 16(2), 178-191.‏
 • Coyle, J. J., Bardi, E. J., and Langlay, J. J. (2003). The Management of Business Logistics: A Supply Chain Perspective (7th ed.): South Western College Publications.
 • , A & Tidstorm., A. (2017). A multilevel perspective on organizational buying behavior cooptation-an exploratory case study. Journal of purchase and supply chain Management.
 • Johnson, P. F., Shafiq, A., Awaysheh, A., & Leenders, M. (2014). Supply organizations in North America: A 24 year perspective on roles and responsibilities 1987–2011. Journal of Purchasing and Supply Management, 20(2), 130-141.‏
 • Wynstra, F., Suurmond, R., & Nullmeier, F. (2019). Purchasing and supply management as a multidisciplinary research field: Unity in diversity?. Journal of Purchasing and Supply Management, 25(5), 100578.‏
 • Murfield, M. L. U., Ellram, L. M., & Giunipero, L. C. (2021). Moving purchasing & supply management beyond a cost-focused identity. Journal of Purchasing and Supply Management, 27(3), 100687.‏
 • Wang, Q., Zhang, R., & Liu, J. (2020). Price/time/intellectual efficiency of procurement: Uncovering the related factors in Chinese public authorities. Journal of Purchasing and Supply Management, 26(3), 100622.‏
 • van Hoek, R. (2021). Larger, Counter-intuitive and Lasting–The PSM role in responding to the COVID-19 pandemic, exploring opportunities for theoretical and actionable advances. Journal of Purchasing and Supply Management, 27(3), 100688.‏
 • Pereira, C. R., da Silva, A. L., Tate, W. L., & Christopher, M. (2020). Purchasing and supply management (PSM) contribution to supply-side resilience. International journal of production economics, 228, 107740.‏
 • Mikalef, P., Pateli, A., Batenburg, R. S., & van de Wetering, R. (2015). Purchasing alignment under multiple contingencies: a configuration theory approach. Industrial Management & Data Systems.‏
 • McKinsey and Company, 2021. Five themes that can help procurement shape recovery in the next normal. Retrieved at: https://www.mckinsey. com/business-functions/operations/our-insights/five-themes-can-h elp-procurement-shape-recovery-in-the-next-normal#.
 • Changalima, I. A., Mushi, G. O., & Mwaiseje, S. S. (2020). Procurement planning as a strategic tool for public procurement effectiveness: experience from selected public procuring entities in Dodoma city, Tanzania. Journal of Public Procurement.‏
 • Distanont, A., Khongmalai, O. (2018). The role of innovation in creating a competitive advantage. Kasetsart Journal of Social Sciences, 2,https://doi.org/10.1016/j.kjss.2018.07.009.
 • Klara, L. (2020). The role of e-commerce in the economic development of Vietnam during 1990 to 2020. Lund University Publications Student Papers, 4, http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/9019819
 • Ramkumar, M. A(2016) modified ANP and fuzzy inference system based approach for risk assessment of in-house and third party e-procurement systems. Strat. Outsourcing Int. J, 9, 159–188
 • Almajali, D.A.; Masa’Deh, R.; Tarhini, A. (2016) Antecedents of ERP systems implementation success: A study on Jordanian healthcare sector. J. Enterp. Inf. Manag. 29, 549–565.
 • Khan, S.A.; Liang, Y.; Shahzad, S. (2015)An Empirical Study of Perceived Factors Affecting Customer Satisfaction to Re-Purchase Intention in Online Stores in China. J. Serv. Sci. Manag. 8, 291–305.
 • Singh, P.K.; Chan, S.W. (2022) The Impact of Electronic Procurement Adoption on Green Procurement towards Sustainable Supply Chain Performance-Evidence from Malaysian ISO Organizations. J. Open Innov. Technol. Mark. Complex. 8, 61. https://doi.org/10.3390/joitmc8020061
 • , H., Tawfighi., SH., Rajabi., M, Izadbakhsh., H & Hafizi., B. (2022).Model design and strategic purchase of health services of the Social Security Organization, Iran Health Insurance Scientific-Research Quarterly, Volume 4, Number 3, Fall 1400: 209-219. [in persion].
 • , M. (2022). Buyer-supplier model in public procurement of innovation, experience of supplying 10 essential items of oil industry, period 14, number 1, serial 49: 102-89. [in persion].
 • , E., Amiri., M., Nairi, SH & Jalali Bigdali., Z. (2021). Designing a policy model for guaranteed purchase of wheat in Iran, Public Policy Quarterly, Volume 6, Number 4, Winter 2021: 23-41. [in persion].
 • , M., Nowrozi., Q & Naqvi Restorari., M & Matani., M. (2018).Factors affecting the guaranteed purchase of wheat in the grain and commercial services company of Mazandaran province-2 region, the 4th International Management Science Symposium, Tehran.. [in persion].
 • Vahdati Rouhani, M. & Rahimi, K. (2017). Investigating the effective factors in the decision making process of organizational purchasing with interpretive structural equations. Study: Mashhad University of Medical Sciences. Second International Conference on Management and Accounting, Tehran, Iran. [in persion].
 • Mojir, N., & Sudhir, K. (2022). EXPRESS: A Structural Model of Organizational Buying: Innovation Adoption with Share of Wallet Contracts. Journal of Marketing Research, 00222437221084986.‏
 • Bäckstrand, J., Suurmond, R., van Raaij, E., & Chen, C. (2019). Purchasing process models: Inspiration for teaching purchasing and supply management. Journal of Purchasing and Supply Management, 25(5), 100577.‏
 • , J & Hopkinson., H. (2015).organizational Buying Behavior. In book: wiley Encyclopedia of Management.
 • , A & Momeni., M. (2016). Statistics and its application in management (statistical analysis), second volume. Tehran: Samt Publishing. [in persion].
 • Hosseini,S.H., Haghverdi Zadeh,F., Mohammad Shafiee & Ebrahim Hajipour, M. (2020). "The effect of price promotions on impulse buying: the mediating role of service innovation in fast moving consumer goods," International Journal of Business Information Systems, Inderscience Enterprises Ltd,. 33(3), 320-336.
 • Danai Fard., H., Alwani., S., M & Azar, A. (2018). Qualitative Research Methodology in Management: A Comprehensive Approach, Safar Publications, 6th Edition, Tehran, Iran.. [in persion].
 • Ayati Mehr., M & Beigi., F. (2019). Research Methodology in Management, Coffee Publications, first edition, Ahvaz, Iran.. [in persion].
 • Chin, W. W., Cheah, J.-H., Liu, Y., Ting, H., Lim, X.-J., & Cham, T. H. (2020). Demystifying the role of causal-predictive modeling using partial least squares structural equation modeling in information systems research. Industrial Management & Data Systems, 120(12), 2161–2209.
 • Sarsted, M., Hair, J. F., Ringle, C. M., Thiele, K. O., & Gudergan, S. P. (2016). Estimation issues with PLS and CB-SEM: Where the bias lies! Journal of Business Research, 69(10), 3998–4010.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). Multivariate data analysis (8th ed.). London: Cengage Learning.
 • Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage.
 • Hwang, H., Sarstedt, M., Cheah, J.-H., & Ringle, C. M. (2020). A concept analysis of methodological research on composite-based structural equation modeling: Bridging PLSPM and GSCA. Behaviormetrika, 47(1), 219–241.
 • Kaufmann, L., & Gaeckler, J. (2015). A structured review of partial least squares in supply chain management research. Journal of Purchasing and Supply Management, 21(4), 259–272.
 • Khan, G., Sarstedt, M., Shiau, W.-L., Hair, J. F., Ringle, C. M., & Fritze, M. (2019). Methodological research on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): A social network analysis. Internet Research, 29(3), 407–429.
 • Lohmöller, J.-B. (1989). Latent variable path modeling with partial least squares. Heidelberg: Physica. Manley, S. C., Hair, J. F., Williams, R. I., & McDowell, W. C. (2020). Essential new PLS-SEM analysis methods for your entrepreneurship analytical toolbox. International Entrepreneurship and Management Journal, forthcoming.
 • Nitzl, C. (2016). The use of partial least squares structural equation modelling (PLS-SEM) in management accounting research: Directions for future theory development. Journal of Accounting Literature, 37(December), 19–35.
 • Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. Journal of the Academy of Marketing Science, 43(1), 115–135.
 • Ayiti Mehr., M & Beigi., F. (2017). Statistical analysis in business, Trava Publishing House, first edition, Ahvaz, Iran.. [in persion].
 • Asgari, N, Qasimabadi, I & Zarghami, H.R. (2018). Research paper: Identifying and evaluating the challenges of the procurement system in the supply chain of a defense organization: sanctions, disruptions and procurement requirements. Scientific quarterly of interdisciplinary studies of strategic knowledge, volume 9, number 35 - serial number 1, summer 2018, pages 113-136.. [in persion].
 • Niyaei, M and Sohrabi, A. (2017). Improving the procurement management process of a government employer company using value engineering, Volume 20, Number 60 (60 series): 4-13.. [in persion].
 • Mojir, N., & Sudhir, K. (2022). EXPRESS: A Structural Model of Organizational Buying: Innovation Adoption with Share of Wallet Contracts. Journal of Marketing Research, 00222437221084986.
 • , A., James Johnston., W & Lewin., J. (2018). Organizational Buying Behavior: Toward an Integrative framework. Journal of Business Research 35 (1): 1-15.
 • Eskandari, K & Biglow, L (2021). Designing an evaluation model for industrial marketing research (B2B) with an emphasis on organizational purchasing behavior pattern, Journal of Marketing Management, Vol. 54, Spring 1400: 92-69.. [in persion].
 • Ismailpour, M & Dezhgahipour, A. (2012). The role of the Internet in organizational purchasing decisions, second meeting of the national conference on ways to improve management, accounting and industrial engineering topics in organizations, Gachsaran, Iran.. [in persion].
 • JIA, Z., LU, X., JIA, D., & LV, Y. (2011). Research and development of purchase management system for Chinese medium and small manufacturing enterprises. International Journal of Industrial Engineering, 18(3), 140-150.
 • Alipour, A, Mousavi, S-H, Khalilian, S & Mortazavi, S-Q. (2018). Evaluation of the effectiveness of guaranteed purchase policy in stabilizing wheat production in Iran, Journal of Agricultural Economics, Volume 13, Number 2 - Serial Number 2, Summer 2018, Pages 135-107.. [in persion].
 • Sarmad, Z, Bazargan, A & Hejazi, E. (2017). Research methods in behavioral sciences, 31st edition, Age publishing house.. [in persion]
 • Nurani, M., Rezaei Dolatabadi, H., & Mohammad Shafiee, M. (2021). Designing a store brand competitiveness model based on environmental stimuli In chain stores. Journal of Business Management Perspective, 19(44), 13-40.
 • Noorani Kootenaee, M., Rezaei Dolatabadi, H., & Mohammad Shafiee, M. (2021). Developing a Model for Retailer Brand Competitiveness with the Grounded Theory Approach. Quarterly Journal of Brand Management, 8(3), 44-15.
 • Nurani Kutenaee, M., Rezaei Dolatabadi, H., & Mohammad Shafiee, M. (2021). Modeling the Competitiveness of a Store Brand based on the pattern of Environmental Estimuli in Chain Stores: A mixed approach. Management Research in Iran, 25(2), 151-182.