ارائه چارچوب مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین قطعات یدکی MRO-iREAM

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

2 استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه امام حسین(ع)، تهران، ایران

چکیده

به منظور پشتیبانی مناسب از فعالیت‌های نگهداری، جلوگیری از عواقب مخرب کمبود برخی قطعات حیاتی و نیز جهت رسیدن به تعالی در نگهداشت و مدیریت دارایی‌های فیزیکی، پرداختن به مدیریت قطعات یدکی ضرورت پیدا می‌کند. حل مسائل مربوط به مدیریت قطعات یدکی، نیازمند یک مدل تعالی کارا می‌باشد که بتواند میان بازیگران مختلف در زنجیره تأمین قطعات یدکی یکپارچگی ایجاد کند. در این تحقیق ابتدا چارچوب‌های مدیریت قطعات یدکی که تاکنون ارائه شده است مورد بررسی قرار گرفت و سپس با استفاده از رویکرد گراندد تئوری با 12 نفر از خبرگان مصاحبه شد؛ داده‌های پژوهش به کمک روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی که از اجزای روش گراندد تئوری است مورد تحلیل قرار گرفتند و در انتها چارچوب یکپارچه مدیریت زنجیره تأمین قطعات یدکی MRO-iREAM ارائه می‌شود که در 6 گام متوالی، تمام اقدامات لازم برای بهبود وضعیت مدیریت قطعات یدکی در نظر گرفته است. محورهای ارائه شده شامل تدوین سیاست‌ها و ایجاد بسترها و شاخص‌ها، دسته بندی و مدیریت داده‌ها، بهینه سازی کنترل موجودی و خرید، تدارکات و مدیریت تأمین کنندگان، مدیریت انبار، اقدامات تکمیلی و بهبود مستمر هستند. پس از تدوین محورها و اقدامات ذیل آن و به منظور اعتبارسنجی چارچوب به دست آمده، کارا بودن آن در پیاده سازی به کمک تعدادی از خبرگان مورد سؤال قرار گرفت و مشخص شد که چارچوب ارائه شده جامعیت، اعتبار و پایایی لازم را دارد و برای هر سازمان و شرکتی که به دنبال تعالی در مدیریت قطعات و نگهداشت از دارایی‌ها باشد می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Provide Integrated MRO-iREAM Spare Parts Supply Chain Management Framework

نویسندگان [English]

  • MohamadReza Hoseinzadeh 1
  • Saeed Ramezani 2
1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه جامع امام حسین(ع) Hoseinzadeh.ie@gmail.com
2 assistant professor of Industrial engineering, imam Hussein university, Sramezani@ihu.ac.ir
چکیده [English]

In order to properly support of maintenance activities, to prevent the devastating consequences of the shortage of some vital part, and in order to achieve excellence in the maintenance and physical assets management, it is necessary to deal with the spare parts management. Solving spare parts management issues requires an efficient excellence model that can integrate different actors in the spare parts supply chain. In this research, first the spare parts management frameworks that have been presented so far were examined and then 12 experts were interviewed using the grounded theory approach; The research data were analyzed using open, axial and selective coding method, which is a component of grounded theory method. Finally, the integrated MRO-iREAM[1] spare parts supply chain management framework was presented, which in 6 consecutive steps, all the necessary actions to improve the status of spare parts management is considered. The presented axes include formulating policies and creating platforms and indicators, classification and data management, optimizing inventory control and purchasing, procurement and supplier management, warehouse management, complementary actions and continuous improvement. After formulating the axes and their actions, and in order to validation the obtained framework, its efficiency in implementation was questioned with the help of a number of experts and it was found that the proposed framework has the necessary comprehensiveness, validity and reliability and for each an organization or company that seeks excellence in spare parts management and asset maintenance can be used.
[1] MRO-iREAM: (Maintenance, Repair and Operation) Iranian Reliability Engineering and Asset Management

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spare parts Management
  • Grounded Theory
  • Spare Parts Inventory Optimization
  • MRO-iREAM Framework

Smiley face

[1]            S. Cavalieri, M. Garetti, M. MacChi, and R. Pinto, “A decision-making framework for managing maintenance spare parts,” Prod. Plan. Control, vol. 19, no. 4, 2008, doi: 10.1080/09537280802034471.
[2]             M. Kalchschmidt, G. Zotteri, and R. Verganti, “Inventory management in a multi-echelon spare parts supply chain,” Int. J. Prod. Econ., vol. 81, no. 82, 2003, doi: 10.1016/S0925-5273(02)00284-0.
[3]             Bacchetti, Plebani, Saccani, and Syntetos, “Spare Parts Classification and Inventory Management: a Case Study,” 2010.
[4]             T. Deirdre du, “Decision-Making Framework for Inventory Management of Spare Parts in Capital-Intensive Industries,” University of Stellenbosch, 2014.
[5]             M. Driessen, J. Arts, G. J. Van Houtum, and J. W. Rustenburg, and B. Huisman, “Maintenance spare parts planning and control: A framework for control and agenda for future research,” Prod. Plan. Control, vol. 26, no. 5, 2015, doi: 10.1080/09537287.2014.907586.
[6]             F. Javier Caballero Fedriani, “Framework for spare parts management Methods to improve decision making,” Universidad de Sevilla, 2017.
[7]             P. Slater, “Spare Parts Inventory Management : Slater, P. (2017). Spare Parts Inventory Management : A Complete Guide to Sparesology (p. 272). Industrial Press Inc.,U.S.A Complete Guide to Sparesology.” Industrial Press Inc.,U.S., p. 272, 2017.
[8]             M. Hemti, "Using information and communication technology, supply chain management in the supply of spare parts for National Gas Company of Iran," 2014. (In Persian)
[9]             s. Namazi, "Identifying the effective dimensions of the organizational resource planning approach in improving the performance of the automotive spare parts supply chain with a case study in Sazeh Gostar Saipa Company," 2018. (In Persian)
[10]          d. Allahyar, G. Shujaat Talab, and Sh. Timuri, "Data-based sustainable supply chain performance evaluation in Rasht Amirkabir Steel Company," 2021. (In Persian)
[11]          Mahdavi Varki, J., Tajdin, A., Mahdavi, A. Evaluating the supply chain efficiency of Iran Khodro Industrial Group subsidiary companies. 18th International Industrial Engineering Conference. 2021 (in persian).
[12]          Sultanpour, A., Ariafar, Sh., Mousavirad, S., Irannejad, S. Identifying items and spare parts that are used in Sarcheshme copper. The first national conference on applied research in science and engineering, Mashhad. 2016. (In Persian)
[13]          Esmaili, H., and Sarkhkhah, Sh. The consumption market of casting parts in power plant industries, the sensitivities and tests required for this type of parts and the existing problems to localize these parts. The 14th National Welding and Inspection Conference and the 3rd National Non-Destructive Testing Conference, Karaj. 2012. (In Persian)
[14]          M. Zain al-Abidini, h. Hemti, H. Jabari, and H. Panahian, "Development of a comprehensive information technology audit model based on the grounded theory approach," Financial Accounting Knowledge Quarterly, 2021. (In Persian)
[15]          F. Setiadi, P. H. Putra, Y. G. Sucahyo, and Z. A. Hasibuan, “Determining components of national cyber security framework using Grounded Theory,” in Proceedings of the 2nd International Conference on Informatics and Computing, ICIC 2017, 2018, vol. 2018-January, doi: 10.1109/IAC.2017.8280637.
[16]          S. Suakanto, E. T. Nuryatno, R. Fauzi, R. Andreswari, and V. S. Yosephine, “Conceptual Asset Management framework: A Grounded Theory Perspective,” 2021, doi: 10.1109/ICADEIS52521.2021.9701948.
[17]          T. Javdani Gandomani and M. Ziaei Nafchi, “An empirically-developed framework for Agile transition and adoption: A Grounded Theory approach,” J. Syst. Softw., vol. 107, 2015, doi: 10.1016/j.jss.2015.06.006.
[18]          H. Abbasi and A. Hatami Varzaneh, "Evaluation of effective factors in successfully quitting drug abuse with grounded theory approach," Qualitative research in health sciences, 2017. (In Persian)
[19]          A. Strauss and C. Juliet, Basics of Qualitative Research : Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Sage Publications, Inc., 1998.
[20]          K. W. E. N. W. K. W. Parry, “Hierarchy of Abstraction Modelling (HAM) and the psychometric validation of grounded theory research,” Int. J. Organ. Behav., vol. 5, no. 5, 2002.
[21]          A. Lak, "The application of contextual theory in urban design researches," Safa Quarterly Journal, 2013. (In Persian)
[22]          S. Ramezani and H. Rahmati, "Evaluation framework of inventory management system and spare parts warehouse and presentation of MRO-iREAM roadmap," Supply Chain Management, p. 20, 2021. (In Persian)
[23]          S. Ramezani, A. Sharifi, and H. Shahmoradi Moghadam, management of warehouse and inventory of spare parts. Commercial Printing and Publishing Company, 2014. (In Persian)