بررسی و انتخاب راهبرد‌های مدیریت بهینه سامانه سفارش برخط زنجیره تأمین محصولات کشاورزی با استفاده از روش‌های SWOT، جمع‌سپاری و ARAS

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دپارتمان مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

مدیریت زنجیره تأمین، عامل کلیدی برای خلق و حفظ مزیت رقابتی محصولات تولیدی در بازار و یکی از مبانی زیرساختی پیاده‌سازی کسب‌وکار در دنیاست. در این مقاله یک زنجیره تأمین چهار سطحی محصولات کشاورزی در نظر گرفته‌شده است که وظیفه تأمین محصولات کشاورزی موردنیاز مشتریان را پس از ثبت سفارش در یک سامانه برخط بر عهده دارد. تصمیمات کلان برای این زنجیره توسط دولت گرفته می‌شود و ستاد تنظیم بازار عملیات اجرایی آن را با نظارت و هماهنگی وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد انجام می‌دهد. در راستای این پژوهش و تعیین راهبرد‌های برتر، ابتدا به کمک آنالیز SWOT، عوامل تأثیرگذار داخلی و خارجی زنجیره بررسی گردیده و فرآیند ایده گیری و تعیین مجموعهٔ کلی راهبرد‌ها، با استفاده از نوآوری باز و از طریق فرآیند جمع؜سپاری بین افراد مرتبط و ذی‌نفع جهت مدیریت، توسعه، بهبود و اجرای هرچه بهتر سیاست‌ها در زنجیره مشخص‌شده‌اند. در ادامه به کمک روش آنتروپی شانون، روش تصمیم‌گیری چند معیاره آراس و مدل‌سازی ریاضی، ابتدا رتبه‌بندی راهبرد‌ها انجام می‌شود، سپس انتخاب راهبرد‌های برتر با توجه هزینه اجرای هر راهبرد و بودجه در دسترس صورت می‌گیرد. خروجی‌های حاصل از اجرای مدل نشان داد که راهبرد‌های انتخابی بیشتر در جهت افزایش انگیزه و ترویج کشاورزی در جامعه بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating and Selecting the Best Strategies in the Online Ordering System of the Agricultural Supply Chain Using SWOT, Crowdsourcing, and ARAS Methods

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jalal Kazemi 1
  • Hamidreza Dezfoulian 2
  • Parvaneh Samouei 2
1 PhD candidate, Department of industrial Engineering, Faculty of Engineering, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Supply chain management is a crucial factor in creating and maintaining a competitive advantage for farmers' products in the market. It serves as a foundational infrastructure for business implementation worldwide. In this article, we will examine a 4-level supply chain for agricultural products, responsible for fulfilling customer orders through an online system. The government makes major decisions for this chain, while the market regulation headquarters carries out executive operations under the supervision and coordination of the Ministry of Industry, Mine and Trade, and Ministry of Economy. Through research and the determination of the best strategies, we utilized the SWOT matrix to analyze internal and external factors influencing the chain. The ideation process and overall set of strategies were determined through open innovation and collaboration between the levels of the chain. We then used Shannon's entropy method, ARAS multi-criteria decision-making method, and mathematical modeling to rank and select the most effective strategies based on implementation costs and available budget. The results of our model showed that the selected strategies primarily focused on increasing motivation and promoting agriculture within society. Keywords: Agricultural supply chain, SWOT analysis, Crowdsourcing, ARAS, Ranking strategies, Mathematical modeling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Supply Chain
  • SWOT Analysis
  • Crowd-Sourcing
  • ARAS
  • Ranking Strategies
  • Mathematical Modelling

Smiley face

[1]   C. Bode, S. M. Wagner, K. J. Petersen, and L. M. Ellram, “Understanding responses to supply chain disruptions: Insights from information processing and resource dependence perspectives,” Academy of Management Journal, vol. 54, no. 4, pp. 833–856, 2011, https://doi.org/10.5465/amj. 2011.64870145
[2]   M. R. Ganciu, A. Barbu, I.-C. Costea-Marcu, D. C. Deselnicu, and G. Militaru, “Improving Organizational Performance Through in Terms of Using the Customer Relationship Management system—an Exploratory Study for SMEs in Romania,” in International Conference on Business Excellence, Springer, 2022, pp. 115–127, https://doi.org/10.1007/978-3-031-07265-9_10
[3]   N. E. Coviello and A. McAuley, “Internationalisation and the smaller firm: a review of contemporary empirical research,” MIR: management international review, pp. 223–256, 1999, https://www.jstor.org/stable/ 40835788.
[4]   S. K. Vickery, J. Jayaram, C. Droge, and R. Calantone, “The effects of an integrative supply chain strategy on customer service and financial performance: an analysis of direct versus indirect relationships,” Journal of operations management, vol. 21, no. 5, pp. 523–539, 2003, https://doi.org/10.1016/j.jom.2003.02.002.
[5]   R. Siche, “What is the impact of COVID-19 disease on agriculture?,” Scientia Agropecuaria, vol. 11, no. 1, pp. 3–6, 2020, http://dx.doi.org/10.17268/ sci.agropecu.2020.01.00.
[6]   T. Yamano, N. Sato, and B. W. Arif, “COVID-19 impact on farm households in Punjab, Pakistan: Analysis of data from a cross-sectional survey,” 2020,http://dx.doi.org/10.22617/BRF200225-2.
[7]   J. D. Hunger, “Essentials of strategic management,” 2020.
[8]   R. Cagliano, F. Caniato, and C. Worley, Organizing supply chain processes for sustainable innovation in the agri-food industry. Emerald Group Publishing, 2016.
[9]   G. Jamali, E. K. Asl, S. H. Zolfani, and J. Šaparauskas, “Analysing larg supply chain management management competitive strategies in Iranian cement industries,” 2017, http:// hdl.handle.net/ 11025 /26303.
[10] S. Made and H. Tahang, “The prospect of sea cucumber (Holothuroidea sp) agribusiness development in south Sulawesi Province,” in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, IOP Publishing, 2020, p. 012023, https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/473/1/012023.
[11] A. Abid and S. Jie, “Impact of COVID‐19 on agricultural food: A Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) analysis,” Food Front, vol. 2, no. 4, pp. 396–406, 2021, https://doi.org/10.1002/fft2.93.
[12] B. JATMIKO, U. Udin, R. RAHARTI, T. LARAS, and K. F. ARDHI, “Strategies for MSMEs to achieve sustainable competitive advantage: The SWOT analysis method,” The Journal of Asian Finance, Economics and Business, vol. 8, no. 3, pp. 505–515, 2021, doi:10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0505.
[13] E. Cruz-Ruiz, E. Ruiz-Romero de la Cruz, G. Zamarreño-Aramendia, and F. J. Cristòfol, “Strategic Management of the Malaga Brand through Open Inno
vation: Tourists and Residents’ Perception,” Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, vol. 8, no. 1, p. 28, 2022, https://doi.org/10.3390/joitmc 8010028.
[14] F. Sanchez-Henriquez and I. Pavez, “The effect of open innovation on eco-innovation performance: the role of market knowledge sources,” Sustainability, vol. 13, no. 7, p. 3890, 2021, https://doi.org/10.3390/su13073890.
[15] H., Hmidi, E., Roghanian, A. Kamankesh, Decision-making model for IT outsourcing in order to improve the IT support of organizations. Scientific Journal of Supply Chain Management, vol. 18, no. 51, pp. 71–86, 2016, https://civilica.com/doc/980959. (In Persian)
 [16]            M. M. Díaz and C. M. Duque, “Open innovation through customer satisfaction: A logit model to explain customer recommendations in the hotel sector,” Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, vol. 7, no. 3, p. 180, 2021.
[17] K. K. Mittal and A. Vardhan, “A methodology for part family formation  in reconfigurable manufacturing systems using Shannon’s entropy method,” Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering, p. 09544089231190297, Jul. 2023, doi: 10.1177/09544089231190297.
[18] A. Hashim, S. M. Faisal, and A. K. Khan, “Analysis of Green Supplier Using ARAS Model Integration in the Decision-Making Process,” Journal of Environmental Impact and Management Policy (JEIMP) ISSN: 2799-113X, vol. 3, no. 03, pp. 1–14, 2023.