دوره و شماره: دوره 25، شماره 81، اسفند 1402، صفحه 1-140 
مدل‌سازی چندهدفه مسیریابی سبز با استفاده از الگوریتم ترکیبی یادگیری ماشین حداکثری و برنامه‌ریزی ژنتیک

صفحه 17-41

محمدمهدی ارشادی؛ مهسا مومنی شریف آباد؛ محمدجواد ارشادی؛ امیر عزیزی؛ سمانه بهزادی پور


طراحی مدل بلوغ پایداری زنجیره‌تامین با رویکرد بهبودمستمر(مورد مطالعه: صنعت داروسازی ایران)

صفحه 43-66

مهدی رفیعیان اصفهانی؛ بیتا یزدانی؛ مسعود براتی؛ امیررضا نقش؛ نسیبه جنتیان