ارائه مدل مدیریت موجودی توسط فروشنده در زنجیره تأمین دو سطحی محصولات فاسدشدنی تحت تقاضای تصادفی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، مشهد، ایران

3 دانشیار گروه صنایع، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، مشهد، ایران

چکیده

یکی از رایج­ترین و موفق­ترین رویکردها برای مدیریت یکپارچه زنجیره­تأمین سیاست موجودی مدیریت شده توسط فروشنده است. در این سیاست، یک فروشنده کنترل تصمیمات موجودی را برای تعدادی از خرده­فروشان در دست می­گیرد. در این تحقیق سعی بر آن است تا برنامه‌ریزی برای عرضه، تولید و توزیع با رویکردی یکپارچه برای کاهش ضایعات و کمبود محصولات فاسدشدنی به گونه‌ای مورد بررسی قرار گیرد که هزینه‌های فروشنده و خرده­فروشان در زنجیره­تأمین با در نظر گرفتن سیاست موجودی مدیریت شده توسط فروشنده به کمترین حد خود برسد. از آنجایی که کاهش هزینه‌های ضایعات، کمبود، تولید و ذخیره‌سازی کالاهای فاسدشدنی از اهمیت بالایی برخوردار است، در این تحقیق به طور همزمان در مدل پیشنهادی بررسی می‌شوند. در این پژوهش، چون تقاضا وابسته به کیفیت محصول است و اطلاعات کیفیت برای خرده­فروش قبل از تولید در دسترس نیست، تقاضا تصادفی و از توزیع مشخصی پیروی می­کند. از آنجایی که برنامه­ریزی محدودیت شانسی به­عنوان ابزاری قوی برای سامانه­های تصمیم­گیری تصادفی معرفی شده است، در این مطالعه مسئله مورد نظر با استفاده از      برنامه­ریزی محدودیت شانسی مدل شده است. در نهایت، کارایی روش ارائه شده از طریق مطالعه موردی زنجیره­تأمین مواد غذایی تایید شد. نتایج نشان داد که کاهش ضریب اطمینان در محدودیت­های شانسی می­تواند بسیاری از هزینه­ها را در سازمان کاهش دهد. این تحقیق    می­تواند به مدیران زمانی که کاهش هزینه ضایعات و کمبود و تأمین تقاضا از اهمیت بالایی برخوردار است کمک شایانی بکند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presentating a Model for the Vendor-Managed Inventory in a Two-Tier Supply Chain of Perishable Products Under Demand Uncertainty

نویسندگان [English]

  • Azam Modares 1
  • Nasser Motahari Farimani 2
  • Farzad Dehghanian 3
1 university of Ferdowsi
2 University of Ferdowsi,Faculty of managment
3 university of Ferdowsi
چکیده [English]

One of the most common and successful approaches to integrated supply chain management is vendor-managed Inventory. In this policy, a vendor takes control of inventory decisions for a number of retailers. This research aims to examine planning for supply, production, and distribution with an integrated approach to reduce waste and shortages of perishable products in a manner that minimizes costs for both the vendor and retailers in the supply chain, considering the vendor-managed Inventory. Since reducing the costs of waste, shortages, production, and storage of perishable goods is of paramount importance, this research simultaneously investigates the proposed model. In this study, as demand depends on product quality and quality information is not available to the retailer before production, demand follows a random and specific distribution. Since chance constraint programming has been introduced as a powerful tool for decision-making systems, in this study, the problem is modeled using this technique. Ultimately, the effectiveness of the proposed method was validated through a case study of a food supply chain. The results indicated that reducing confidence intervals in stochastic constraints could significantly reduce costs within the organization. This research can provide valuable assistance to managers when reducing waste, shortages, and demand fulfillment is of utmost importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vendor-Managed Inventory
  • Chance Constraint Programming
  • Supply Chain
  • Perishable Products

Smiley face

[1] A. Niknamfar, “Multi-objective production-distribution planning based on vendor-managed inventory strategy in a supply chain,” Ind. Manag. Data. Syst., vol. 6(4) pp. 1-28, 2015, doi:10.1108/IMDS-03-2015-0073.
[2] A. Modares, N. M. Farimani, and V. B. Emroozi, “A new model to design the supplier's portfolio in newsvendor problem based on product reliability,” J. Ind. Manag. Optim., vol. 19, no. 6, pp. 4112–4151, 2023, doi: 10.3934/jimo.2022124.
[3] B. Bazan, M. Y. Jaber, S. Zanoni, and L. E. Zavanella, "Vendor Managed Inventory (VMI) with Consignment Stock (CS) agreement for a two-level supply chain with an imperfect production process with/without restoration interruptions," Int. J. Prod. Econ., vol. 157, pp. 289-301, 2014, doi:10.1016/j.ijpe.2014.02.010.
[4] A. Chang, B. Melamed, and N. Michael Katehakis, “Blockchain Adoption and design for supply chain management,” Graduate School-Newark Rutgers, The State University of New Jersey In partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, 2021, doi:10.7282/t3-wxwf-xj62.
[5] D. Choudhary, and R. Shankar, "The value of VMI beyond information sharing in a single supplier multiple retailers supply chain under a nonstationary (Rn, Sn) policies," Omega, vol. 51 pp. 59-70, 2015, doi:10.1016/j.omega.2014.09.004.
[6] M. A. Darwish, and O. M. Odah, "Vendor managed inventory model for single-vendor multi-retailer supply chains,” Eur. J. Oper. Res., vol. 204(3) pp. 473-484, 2010, doi:10.1016/j.ejor.2009.11.02.
[7] T. K. Dasaklis, and F. Casino, "Improving vendor-managed inventory strategy based on Internet of Things (IoT) applications and blockchain technology," 2019 IEEE International Conference on Blockchain and Cryptocurrency, pp. 50-55, 2019, doi:10.1109/BLOC.2019.8751478.
[8] A. Modares, N. Motahari Farimani, and V. Bafandegan Emroozi, “Developing a Newsvendor Model based on the Relative Competence of Suppliers and Probable Group Decision-making,” Ind. Manag. J., vol. 1, pp. 115–142, 2022, doi: 10.22059/IMJ.2022.331988.1007872.
[9] A. M. F. Saghih and A. Modares, “A new dynamic model to optimize the reliability of the series-parallel systems under warm standby components,” J. Ind. Manag. Optim., vol. 19 no. 1 p. 376, 2023, doi:10.3934/jimo.2021189.
[10] A. Gharaei, M. Karimi and S. Shekarabia, "An integrated multiproduct, multi-buyer supply chain under penalty, green, and quality control police and a vendor managed inventory with consignment stock agreement: The outer approximation with equality rel," Applied Mathematical Modeling, vol. 69 pp. 223-254, 2019, doi:10.1016/j.apm.2018.11.035.
[11] P. Giovanni, "Smart Supply Chains with vendor managed inventory, coordination, and environmental performance," Eur. J. Oper. Res., vol. 299 pp. 515-531, 2021, doi:10.1016/j.ejor.2020.10.049.
[12] M. Karimi, and A. H. Niknamfar, "A vendor-managed inventory system considering the redundancy allocation problem and carbon emissions," Int. J. Manag. Sci. Eng. Manag., vol. 12 pp. 269-279, 2017, doi:10.1080/17509653.2016.1251859.
[13] W. Liu, G. Y. Ke, J. Chen and L. Zhang, "Scheduling the distribution of blood products: A vendor-managed inventory routing approach," Transport. Res. E. Logist. Transport. Rev., vol. 140, 2020, doi:10.1016/j.tre.2020.101964.
[14] P. Roozkhosh, A. Pooya, O. Soleimani Fard, and R. Bagheri, “Revolutionizing Supply Chain Sustainability: an Additive Manufacturing-Enabled Optimization Model for Minimizing Waste and Costs,” Process Integr. Optim. Sustain., Sep. 2023, doi: 10.1007/s41660-023-00368-1.
[15] A. Kumar, “Value and incentives for adoption of Blockchain technology for a single supplier multiple retailer network,” J. High Tech. Manag. Res., vol. 32, 100407, 2021, doi:10.1016/j.hitech.2021.100407.
[16] J.  Li, D. Greenwood, and M. Kassem, “Blockchain in the built environment and construction industry: A systematic review, conceptual models and practical use cases,” Autom. Construct., vol. 102 pp. 288–307, 2019, doi:10.1016/j.autcon.2019.02.005.
[17] W. Liua, G.Y. Ke, J. Chen, and L. Zhang, “Scheduling the distribution of blood products: A vendor-managed inventory routing approach,” Transport. Res. E, vol. 140, 101964, 2022, doi:10.1016/j.tre.2020.101964.
 [18] J. Tipmontian,  J. C. Alcover, and M. Rajmohan, “Impact of blockchain adoption for safe food supply chain management through system dynamics approach from management perspectives in Thailand,” Multidisciplinary Digital Publishing Institute Proceedings, vol. 39(1) p. 14, 2019, doi:10.3390/proceedings2019039014.
[19] A. Sainathan, and H. Groenevelt, "Vendor managed inventory contracts–coordinating the supply chain while looking from the vendor's perspective," European Journal of Operational Research, vol. 272, pp. 249-260, 2019, doi: 10.1016/j.ejor.2018.06.028.
[20] S.S. Kamble, A. Gunasekaran, V. Kumar, A. Belhadi, and C. Foropon, “A machine learning-based approach for predicting blockchain adoption in Supply Chain,” Technological Forecasting & Social Change, vol. 163, 120465, 2021, doi: 10.1016/j.techfore.2020.120465.
[21] M, Soysal, S. Belbag, and C. Sel, “ A closed vendor managed inventory system under a mixed fleet of electric and conventional vehicles,” Comput. Ind. Eng. Vol. 156, 2021, doi: 10.1016/j.cie.2021.107210.
 [22] H. M. Stellingwerf, A. Kanellopoulos, F. Cruijssen and J. Bloemhof, 2019" Fair gain allocation in eco-efficient vendor-managed inventory cooperation," Journal of cleaner production, vol. 231 pp. 746-755, 2019, doi: 10.1016/j.jclepro.2019.05.232.
[23] J. Wettasinghe, and H.T. Luong, “A vendor managed inventory policy with emergency orders,” Int. J. Ind. Prod. Eng., vol. 37(2-3) pp. 120-133, 2020, doi: 10.1080/21681015.2020.1736657.
[24] V. B. Emroozi, M. Kazemi, A. Modares, and P. Roozkhosh, “Improving quality and reducing costs in supply chain: The developing VIKOR method and optimization,” J. Ind. Manag. Optim., vol. 0, no. 0, pp. 0–0, 2023, doi: 10.3934/jimo.2023088
[25] A. Modares, M. Kazemi, V. B. Emroozi, and P. Roozkhosh, “A new supply chain design to solve supplier selection based on internet of things and delivery reliability,” J. Ind. Manag. Optim., vol. 19, no. 11, pp. 7993–8028, 2023, doi: 10.3934/jimo.2023028.
[26] P. Roozkhosh, A. Pooya, and R. Agarwal, “Blockchain acceptance rate prediction in the resilient supply chain with hybrid system dynamics and machine learning approach,” Oper. Manag. Res., vol. 16, no. 2, pp. 705–725, Jun. 2023, doi: 10.1007/s12063-022-00336.
[27] T.H. Hejazi and P. Roozkhosh, “Partial inspection problem with double sampling designs in multi-stage systems considering cost uncertainty,” J. Ind. Eng. Manag. Stud., vol. 6, no. 1, Jul. 2019, doi: 10.22116/jiems.2019.87659.
[28] A. Modares, V. B. Emroozi, Z. Mohemmi and A. Modares, “Presenting the integrated production-distribution planning model of the closed-loop supply chain for agricultural products based on probably group decision-making and environmental issues, Iranian J. Supply Chain Manag., vol. 25(79), pp. 103-121, 2023, doi: 20.1001.1.20089198.1402.25.79.7.1 [in Persian]
[29] A. A. Taleizadeh. M. Noori-daryan, and L. E.           Cárdenas-Barrón, “Joint optimization of price, replenishment frequency, and replenishment cycle and production rate in vendor managed inventory system with deteriorating items,” International Journal of Production Economics, vol. 159, pp. 285-295, 2015.
[30] B. Hu, C. Meng, D. Xu, and Y. J. Son, "Supply chain coordination under vendor managed inventory-consignment stocking contracts with wholesale price constraint and fairness, Int. J. Prod. Econ., vol. 202 pp. 21-31, 2018, doi:10.1016/j.ijpe.2018.05.009.
[31] D. Weraikat, M. K. Zanjani, and N. Lehoux, “Improving sustainability in a two-level pharmaceutical supply chain through Vendor-Managed Inventory system,” Operations Research for Health Care, 21, pp. 44-55, 2019.
[32] B. Onggo,. S. Panadero. C. G. Corlu, and A.A. Juan, “Agri-food supply chains with stochastic demands: A multi-period inventory routing problem with perishable products,” Simulation Modelling Practice and Theory, 97, 101970, 2019.
[33] W. Liu.  Y. Ginger, J. Chen, and L. Zhang, "Scheduling the distribution of blood products: A vendor-managed inventory routing approach." Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 140: 101964, 2020.
[34] O. Ilhaam, R. Jayaraman, K. Salah, M. Debe, and M. Omar, “Enhancing vendor managed inventory supply chain operations using blockchain smart contracts,” EEE Access, vol. 8, pp.182704-182719, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3028031.
[35] S. A. Amiri. H. S. Zahedi. A., Kazemi. M. Soroor, J. and M. Hajiaghaei-Keshteli, “Determination of the optimal sales level of perishable goods in a two-echelon supply chain network. Computers & Industrial Engineering,” vol. 139, 106156, 2020.
[36] Z. Ashraf, D. Malhotra, P. Muhuri and Q. M. Danish Lohani, "Interval type-2 fuzzy vendor managed inventory system and its solution with particle swarm optimization," Int. J. Fuzzy Syst., vol. 23(7) pp. 2080-2105 ,2021, doi:10.1007/s40815-021-01077-y.
[37] L. Bertazzi, S. D. Moezi, and F. Maggioni, “The value of integration of full container load, less than container load and air freight shipments in vendor–managed inventory systems,” Int. J. Production Economics, vol. 241, 108260, 2021, doi:10.1016/j.ijpe.2021.108260.
[38] E. Najafnejhad, M. T. Roodsari, S. Sepahrom, and M. Jenabzadeh, “A mathematical inventory model for a single-vendor multi-retailer supply chain based on the Vendor Management Inventory Policy,” Int. J. Syst. Assur. Eng. Manag., vol. 12(3), pp. 579–586, 2021, doi:10.1007/s13198-021-01120-z.
[39] M. Bieniek, "The ubiquitous nature of inventory: Vendor Managed Consignment Inventory in adverse market conditions," Eur. J. Oper. Res., vol. 291 pp. 411-420, 2021, doi:10.1016/j.ejor.2019.07.070.
[40] F. Keshavarz-Ghorbani, and S. H. R. Pasandideh, “Optimizing a two-level closed-loop supply chain under the vendor managed inventory contract and learning: Fibonacci, GA, IWO, and MFO algorithms,” Neural Comput. & Applic., vol 33 pp. 9425–9450, 2021, doi:10.1007/s00521-021-05703-6.
[41] M. Kumar. M. D. Kumar. D. P. Saini, and S. Pratap, “Inventory routing model for perishable products toward circular economy,” Computers & Industrial Engineering, vol. 169, 108220. 2022.
[42] R D. Astanti, Y. Daryanto, and P. K. Dewa, “Low-carbon supply chain model under a vendor-managed inventory partnership and carbon cap-and-trade policy,” J. Open Innov. Technol. Mark. Complex, vol. 8(1) pp. 30, 2022, doi:10.3390/joitmc8010030.
[43] P. D. Kusuma, and M. Kallista, “Collaborative vendor-managed inventory model by using the multi-agent system and continuous review (r, Q) replenishment policy,” Journal of Applied Engineering Science, vol. 20(1) pp. 254-263, 2022, doi:10.5937/jaes20-31532.
[44] R. Lotfi, B. Kargar, M. Rajabzadeh, F. Hessabi, and E. Özceylan, “Hybrid fuzzy and data-driven robust optimization for resilience and sustainable health care supply chain with vendor-managed inventory approach,” Int. J. Fuzzy Syst., vol. 24(2), pp. 1216-1231, 2022, doi: 10.1007/s40815-021-01209-4.
[45] A. Modares, N. M. Farimani, and V. B. Emroozi, “A vendor-managed inventory model based on optimal retailers' selection and reliability of supply chain,” J. Ind. Manag. Optim., vol. 19, no. 5, pp. 3075–3106, 2023, doi: 10.3934/jimo.2022078.
[46] L. Poursoltan, M. Seyedhosseini and A. Jabbarzadeh, “A  two-level closed-loop supply chain under the constract Of vendor managed inventory with learning: a novel hybrid algorithm,” Int. J. Ind. Prod. Eng., vol. 38(4) pp. 254-270, 2021, doi: 10.1080/21681015.2021.1878301.
[47] A. Modares, N. M. Farimani, and F. Dehghanian, “A New Vendor-Managed Inventory Model by Applying Blockchain Technology and Considering Environmental Problems,” Process Integr. Optim. Sustain., Jul. 2023, doi: 10.1007/s41660-023-00338-7.
[48] A. Modares, N. M. Farimani, and F. Dehghanian, “A new vendor-managed inventory four-tier model based on reducing environmental impacts and optimal suppliers' selection under uncertainty,” J. Ind. Manag. Optim, 2023, doi: 10.3934/jimo.2023074.