شناسایی و رتبه‌بندی موانع استفاده از فناوری بلاکچین در زنجیره تأمین پایدار صنایع غذایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به مزایای بالقوه فناوری بلاکچین برای مدیریت زنجیره تأمین و پایدار نمودن آن، میزان اتخاذ این فناوری چشمگیر نبوده است؛ لذا ضرورت شناسایی و اولویت‏بندی موانع به‌کارگیری بلاکچین جهت پایدار نمودن زنجیره‏های تأمین به‌شدت احساس می‏شود. در این مطالعه، موانع استفاده از فناوری بلاکچین در زنجیره تأمین صنایع غذایی ایران، طبق مطالعات ادبیات تحقیق و نظریه TOE، از سه منظر فناورانه (T)، سازمانی (O) و محیطی (E) مورد بررسی قرار گرفت. در نتایج این تحقیق، 12 عامل مؤثر نیز در سه دسته‌بندی نظریه TOE به‌عنوان موانع پذیرش فناوری بلاکچین در زنجیره تأمین صنایع غذایی شناسایی و استخراج شد. موانع شناسایی‌شده به دنبال نظرات خبرگان دانشگاهی و کارشناسان فعال در حوزه صنعت غذایی بررسی و با استفاده از ابزارهای غربالگری دلفی فازی و بر اساس مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM) اعتبار موانع، صحت سنجی و سطوح و روابط آن‌ها مشخص شد و سپس بر اساس مدل تصمیم‌گیری چند معیاره با روش فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) تحلیل و رتبه‌بندی گردید. نتایج نشان می‌دهد که عامل سازمانی به‌عنوان بحرانی‌ترین مانع و عوامل فناوری و محیطی به ترتیب به‌عنوان رتبه‌های بعدی موانع در بین خبرگان و کارشناسان صنعت غذایی کشور می­باشد. این مقاله، بینش‌های نظری و عملی را ارائه می‌دهد که درک پژوهشگران این حوزه را از عوامل مؤثر بر پذیرش بلاکچین در زنجیره‌های تأمین صنایع غذایی بهبود می‌بخشد و راهنمایی‌هایی را به مدیران و سیاست‌گذاران ارائه می­دهد که چگونه می‌توانند تلاش‌های خود را به بهترین نحو جهت افزایش پذیرش این فناوری هدایت نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identify and Rank Barriers to the Use of Blockchain Technology in the Sustainable Supply Chain of the Food Industry

نویسندگان [English]

  • Ehsan Hedayati 1
  • Masoomeh Zeinalnezhad 2
  • Samaneh Samiallah 3
1 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, West Tehran Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Industrial Engineering, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Management, Faculty of Management and Economics, Research Sciences Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Considering the potential benefits of blockchain technology to manage the supply chain and its sustainability, the adoption rate of this technology has not been impressive; Therefore, the necessity of identifying and prioritizing the obstacles to the use of blockchain in order to sustainability of supply chains is strongly felt.In this study, the obstacles to the use of blockchain technology in the supply chain of Iran's food industry, according to research literature studies and TOE theory, were investigated from three perspectives: technological (T), organizational (O) and environmental (E). In the results of this research, 12 effective factors were also identified and    extracted in three categories of TOE theory as obstacles to the adoption of blockchain technology in the supply chain of the food industry. Identified obstacles were investigated following the    opinions of academic experts and using fuzzy Delphi screening tools and based on ISM, the validity of obstacles, validity and their levels and relationships were determined and then analyzed and ranked based on the   Analytical Network Process (ANP) method. The results show that the organizational factor is the most critical obstacle and the technological and environmental factors are the next ranked obstacles among the experts of the country's food industry. This paper provides theoretical and practical insights that improve researchers' understanding of the factors            influencing blockchain adoption in food industry supply chains and provides guidance to managers and policy makers on how to best focus their efforts to increase adoption. Guide this technology.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blockchain Technology
  • Chain Stabilization
  • Adoption
  • TOE Theory
  • Network Analysis (ANP)

Smiley face

[1] P. Brody, “How Blockchain is Revolutionizing Supply Chain Management”, J. Digit. Imaging, at http://www.digitalistmag.com/tag/blockchain-and-supply-chain, 2017.
[2] A. Di Vaio and L. Varriale, “Blockchain technology in supply chain management for sustainable performance: evidence from the airport industry”, Int. J. Inf. Manag, https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.09.010, 2019.
[3] S. Saberi, M. Kouhizadeh, and J. Sarkis, “Blockchains and the supply chain: findings from a broad study of practitioners”. IEEE Eng. Manag. Rev. https://doi.org/10.1109/ EMR.2019.2928264, 2019.
[4] J. Baker, “The technology–organization–environment framework”, In: Inf. Syst. Theory. Book, Springer NY., pp. 231–245, https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6108-2_12, 2012.
[5] T. Oliveira, M. F. Martins, “Literature review of information technology adoption models at firm level”, Electron. J. Inf. Syst. Eval. 14 (1), 110, https://api.semanticscholar.org/CorpusID:37454342, 2011.
[6] L. G. Tornatzky, M. Fleischer, and A. K. Chakrabarti, “The Processes of Technological Innovation”, Lexington Books, Lexington,Mass.,https://www.researchgate.net/publication/291824703_Technological_Innovation_as_a_Process, ISBN: 0669203483, 9780669203486, 1990.
[7] K. K. Kuan & P. Y. Chau, “A perception-based model for EDI adoption in small businesses using a technology–organization–environment framework”, Inf. Manag.,  vol. 38 (8), pp. 507–521, https://doi.org/10.1016/S0378-7206(01)00073-8, 2001.
[8] K. Zhu, K. Kraemer and S. Xu, “A cross-country study of electronic business adoption using the technology-organization-environment framework”, ICIS Proceedings 31, https://escholarship.org/uc/item/6gw3d0rs, 2002.
[9] M. S. Bhatia, R. K. Srivastava, “Analysis of external barriers to remanufacturing using grey-DEMATEL approach: an Indian perspective”, Resour. Conserv. Recycl. Vol. 136, pp. 79–87, https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2018.03.021, 2018.
[10] E. M. Rogers, “Diffusion of Innovations: Modifications of a Model for Telecommunications”, p. 12, N.Y., https://doi.org/10.1007/978-3-642-79868-9_2, 1995.
[11] S. K. Mangla, K. Govindan and S. Luthra, “Prioritizing the barriers to achieve sustainable consumption and production trends in supply chains using fuzzy Analytical Hierarchy Process”, J. Clean. Prod. Vol. 151, pp. 509–525, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.02.099, 2017.
[12] W. Mougayar, “The Business Blockchain: Promise, Practice, and Application of the Next Internet Technology”, USA John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, ISBN:978-1536663464, https://worldcat.org/en/title/952136809,  2016.
[13] A. Sajjad, G. Eweje and D. Tappin, “Sustainable supply chain management: motivators and barriers”, Bus. Strat. .24 (7), pp. 643–655, https://doi.org/10.1002/bse.1898, 2015.
[14] S. K. Mangla, S. Luthra, N. Mishra, A. Singh, N.P. Rana, M. Dora and Y. Dwivedi, “Barriers to effective circular supply chain management in a developing country context”, Prod. Plann. Contr. Vol. 29 (6), pp. 551–569, https://doi.org/10.1080/09537287.2018.1449265, 2018.
[15] M. R. Fathi and R. Sadeghi, “Prioritizing factors affecting the acceptance of blockchain technology in the supply chain”, the second international conference on new challenges and solutions in industrial engineering and management and accounting, Damghan, CSIEM02_051, https://civilica.com/doc/1244314, 2021, (In Persian)
[16] L. Taherkhani, H. Amouzad Khalili, “Acceptance of blockchain technology in the supply chain”, Scientific Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, vol. 6(21), pp. 488-512., magiran.com/p2456416, https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/1427, 2022. (In Persian)
[17] H. Xiong, T. Dalhaus, P. Wang and J. Huang, “Blockchain technology for agriculture: Applications and rationale”, fbloc (Frontiers in Blockchain), Vol. 3, No.7, https://doi.org/10.3389/fbloc.2020.00007, 2020.
[18] M. Sharma and S. Joshi, “Barriers to blockchain adoption in health-care industry: an Indian perspective”, J. Glob. Oper. Strateg. Sourc., Vol. 14 No. 1, pp. 134-169, https://doi.org/10.1108/JGOSS-06-2020-0026, 2021.
[19] A. Rahimi, G. Taghizadeh and S. Mahmoudabadi, “Proposing an interpretive structural model of barriers to using blockchain technology in the food supply”, Research in Prod. Oper. Manag., 13(1), 79-104. doi: 10.22108/jpom.2022.131836.1412, 2022. (In Persian)
[20] M. Westerkamp, F. Victor and A. Kupper, “Tracing Manufacturing Processes Using Blockchain-Based Token Compositions”, Digit Commun Netw, vol. 6 (2): pp. 167-176, https://doi.org/10.1016/j.dcan.2019.01.007, 2020.
[21] L.-W. Wong, G. W.-H. Tan, V.-H. Lee, K.-B. Ooi amd A. Sohal, “Psychological and System-Related Barriers to Adopting Blockchain for Operations Management: An Artificial Neural Network Approach”, IEEE Trans Eng Manag IEEE T ENG MANAGE, vol. 70(1), pp. 67-81. https://doi.org/10.1109/TEM.2021.3053359, 2021.
[22] S. Saberi, M. Kouhizadeh, J. Sarkis and L. Shen, “Blockchain technology and its relationships to sustainable supply chain management”, Int. J. Prod. Res. vol. 57 (7), pp. 2117–2135, https://doi.org/10.1080/00207543.2018.1533261, 2019b.
[23] C. Suwanposri, V. Bhatiasevi and T. Thanakijsombat, “Drivers of Blockchain Adoption in Financial and Supply Chain Enterprises”, Glob. Bus. Rev, https://doi.org/10.1177/09721509211046170, 2021.
[24] J. Aslam, A. Saleem, N.T. Khan and Y.B. Kim, “Factors influencing blockchain adoption in supply chain management practices: A study based on the oil industry”, J. Innov. Knowl. vol. 6, pp. 124–134, https://doi.org/10.1016/j.jik.2021.01.002, 2021.
[25] Y. Chang, E. Iakovou and W. Shi, “Blockchain in global supply chains and cross border trade: a critical synthesis of the state-of-the-art, challenges and opportunities”, Int. J. Prod. Res. 1–18. https://doi.org/10.1080/00207543.2019.1651946, 2019.
[26] M. M. Queiroz, R. Telles and S. H. Bonilla, “Blockchain and supply chain management integration: a systematic review of the literature”, Supply Chain Manag., Int. J., https://doi.org/10.1108/SCM-03-2018-0143, 2019.
[27] M. Kouhizadeh, S. Saberi and J. Sarkis, “Blockchain technology and the sustainable supply chain: Theoretically exploring adoption barriers” Int. J. Prod. Econ., vol.231:107831,https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2020.107831, 2021.
[28] T. Ertay, D. Ruan and U. R. Tuzkaya, “Integrating data envelopment analysis and analytic hierarchy for the facility layout design in manufacturing systems”, J. Inf. Sci, Vo. 176, Issue 3, http://doi.org/ 10.1016/j.ins.2004.12.001, 2006.
[29] A. Moradi, A. Etebarian, A. Shirvani and I. Soltani, “Development of a Fuzzy Model for Iranian Marine Casualties Management”, J. Fuzzy Set Valued Anal.,:1-17, https://doi.org/ 10.5899/2014/jfsva-00186, 2014.
[30] A. Hosseinzadeh, M.I. MohammadPorzarandi and M.A. Afshar Kazemi, “Prioritizing Strategies Based on the Identification and Ranking of Supply Chain Risks (Case Study: Oil and Gas Operating Company)”, Iranian Journal Of Supply Chain Management (scmj), vol. 25(79): pp. 1-15, dor: 20.1001.1.20089198.1402.25.79.1.5, 2023. (In Persian)
[31] M. R. Fathi, M. Aghaei and M. H. Maleki, Z. Karamajani, “Providing a Framework for Identifying and Ranking Barriers to Implementation of the Humanitarian Supply Chain using the D-ANP Technique”, Iranian Journal Of Supply Chain Management (scmj), https://scmj.ihu.ac.ir/article_204897.html, 21(63):63-75., 2019. (In Persian)
[32] M. Mousazadeh, S. Pirtaj, “Resilient Distribution Network Design in Sustainable Grain Supply Chain: a Robust-Possibilistic Approach”, Iranian Journal Of Supply Chain Management (scmj); vol. 24(77): pp. 9-21, dor: 20.1001.1.20089198.1401.24.77.2.5,2023. (In Persian)