دوره و شماره: دوره 26، شماره 82، اردیبهشت 1403، صفحه 1-102 

پژوهشی

توسعه مدل تخصیص سفارش با توجه به قابلیت اطمینان خرده‌فروشان

صفحه 1-16

اعظم مدرس؛ ناصر مطهری فریمانی؛ وحیده بافندگان امروزی


مدل سازی مساله مکان یابی- مسیریابی لجستیک امدادی با در نظر گرفتن انواع افراد تحت شرایط عدم قطعیت

صفحه 55-66

بهروز بایگان؛ احمد مهرابیان؛ مهدی یوسفی نژاد عطاری؛ محمد جعفر دوستی دیلمی