شناسایی نقاط بحرانی و راهکارهای بهبود در زنجیره تأمین با استفاده از مدل SCOR، تئوری محدودیت ها و شش سیگما

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد

2 مدیریت صنعتی دانسگاه فردوسی مشهد

چکیده

این تحقیق از ایده ابتکاری ترکیب مدل مرجع عملیات زنجیره تأمین (SCOR)4، فلسفه تئوری محدودیت‌ها5 و متدولوژی بهبود شش سیگما6 به­منظور شناسایی نقاط بحرانی و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد کل زنجیره تأمین استفاده کرده است. برای شناسایی نقاط بحرانی در زنجیره تأمین از معیارهای مدل SCOR، شفرد و گینتر، که امکان اندازه­گیری سیستماتیک زنجیره تأمین را ارائه می‌کنند، استفاده شده است. واحد مورد مطالعه در این تحقیق، شرکت ماشین­سازی پیله‌وران با ماهیتی پروژه­ای بوده است. پس از شناسایی نقاط بحرانی مشخص گردید که فرآیند برنامه­ریزی زنجیره تأمین، ضعیف‌ترین فرآیند و بهبود زمان انجام پروژه جزء ضعیف‌ترین عنصر فرآیند می‌باشد. در ادامه با استفاده از مراحل تعریف، اندازه­گیری و تجزیه و تحلیل شش سیگما، مشکل به­طور خاص تعریف، اندازه­گیری و تجزیه و تحلیل گردید و پیشنهاداتی برای بهبود ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها