تبیین مدل شایستگی برای استراتژی زنجیره تأمین

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه شهید بهشتی، نویسنده پاسخگو

چکیده

امروزه، در محیط پیچیده کسب و کار، داشتن اهداف و استراتژی در همه بخش‌های سازمانی امری ضروری است. استراتژی زنجیره تأمین به‌عنوان مقوله‌ای که استراتژی را از دید چند بخشی نگاه می‌نماید، سازمان را در رسیدن به اهداف استراتژیک خود کمک می­نماید. با وجود مطالعاتی که در زمینه استراتژی‌های زنجیره تأمین انجام شده است، نیاز به مطالعات عمیق‌تری در زمینه این مقوله احساس می‌شود. به‌همین دلیل هدف این مقاله ارائه یک مدل شایستگی جهت تدوین و کنترل استراتژی‌های زنجیره تأمین می‌باشد. در پی این هدف و پس از مطالعات نظری، پنج بعد کارایی داخلی، کارایی پویا، کارایی تخصیص، پاسخ­گویی و استقرار به‌عنوان ابعاد استراتژیک تدوین استراتژی زنجیره تأمین ارائه شده و از کارت امتیازی متوازن به‌عنوان ابزاری جهت کنترل و ارزیابی عملکرد استراتژیک زنجیره تأمین استفاده شده است. در نهایت با استفاده از مدل شایستگی ارائه شده، استراتژی زنجیره تأمین یک شرکت موکت­بافی به‌عنوان سازمان مورد مطالعه تدوین شده و از کارت امتیازی متوازن به‌عنوان ابزار کنترل استراتژی زنجیره تأمین این سازمان استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Competency Model for Supply Chain Strategy

چکیده [English]

In recent complex business environment, it’s necessary to have objects and strategies in all segments of organization. Supply chain strategy as a multi functional strategy can assist organizations to achieve their strategic goals. Despite of other studies in the field of supply chain strategy, yet it’s necessary to have more studies in this field. So in this article we recommend new model for formation and control of supply chain strategies. After investigating previous research’s five dimensions recognized as a supply chain strategy dimensions. They are: x-efficiency, cost efficiency, dynamic efficiency, responsiveness and robustness. then BSC (Balanced Scorecard) is used as a tool for controlling and evaluating strategic performance of supply chain. Finally by use of recommended competency model the supply chain strategy of a carpet company as a case study has been formulating and then BSC has been used as a control tool of supply chain strategy of that company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Management
  • Supply Chain Management
  • Balanced Scorecard (BSC)
  • Analytic Hierarchy Process (AHP)
[1] starvulaki, E., and Davis, M. “Aligning product with supply chain processes and strategy”. The international journal of logistic management, 21, 127-151, 2010.
[2] Stadtler, H., and Kilger, C. “Supply chain management and advanced planning”. Springer, 2005.
[3] Hubner, R. “Strategic supply chain management in process industry”. Lecture notes in economics and mathematical systems, 2007.
[4] Ketchen, D.J., and Giunipero, L.C. “The intersection of strategic management and supply chain management. Industrial marketing management, 33, 51-56, 2004.
[5] Defee, C.C., and Stank, T. P. “Applying strategy-structure-performance paradigm to the supply chain environment. The international journal of logistic management, 16(1), 28-50, 2005.
[6] Sun, S.Y., and Hsu, M.H. “The impact of alignment between supply chain strategy and environmental uncertainty on SCM performance”. Supply chain management: An international journal, 14(3), 201-212, 2009.
[7] پیرز. جان ای، رابینسون. ریچارد بی، "مدیریت راهبردی"، سید محمود حسینی، تهران، انتشارات سمت، 1387.
[8] Kaplan, R.S., Norton, D.P. “Transforming the balanced scorecard from performance measurement to strategic management: part 1, Accounting horizons, 15(1), 87-104, 2001.
[9] Sharma, M.K., and Bhagwat, R. “An integrated BSC-AHP approach for supply chain management evaluation”. Measuring business excellence, 11, 57-68, 2007.
[10] Sharma, M.K., and Bhagwat, R. “Performance measurement of supply chain management: A balance scorecard approach”. Computer & Industrial engineering, 53, 43-62, 2007.
[11] Christopher, M., Towill, D.R. “Developing market specific supply chain strategy”. The international journal of logistic management, 13, 1-14, 2002.
[12] Schnetzler, M.J., Sennheiser, A., and Schonsleben, P. “A decomposition-based approach for the development of a supply chain strategy”. Int. J. production economics, 105, 21-42, 2007.
[13] Hofmann, E. “Linking corporate strategy and supply chain management”. International journal of physical distribution & logistic management, 40(4), 256-276, 2010.
[14] Hilletofth, P,. “How to develop a differentiated supply chain strategy”. Industrial management and & data system, 109(1), 16-33, 2009.
[15] Roh, J.J., Hong, P., and Park, Y. “Organizational culture and supply chain strategy: a frame work for effectiveinformationflow”. Journal of enterprise information management, 21(4), 361-376, 2008.
[16] Lo, S.S., and Power, D. “An empirical investigation of the relationship between product nature and supply chain strategy”. Supply chain management: An international journal, 15/2, 139-153, 2010.
[17] Li, D., and O”Brien, C. “A quantitative analysis of relationship between product type and supply chain strategy”. Int. J. production economics, 73, 29-39, 2001.
[18] Lin, Y., Wang, Y., and Yu, C. “Investigation the drivers of the innovation in channel integration and supply chain performance: A strategy oriented perspective”. Int. J. production economics, 127, 320-332, 2010.
[19] Frohlich, T.M., and Westbrook., R. “Arcs of integration : an international study of supply chain strategy”. Journal of operation management, 19, 185-200, 2001.
[20] Brun, A., and Castelli, C. “Supply chain strategy in fashion industry: developing a portfolio model depending on product, retail channel and brand”. Int. J. production economics, 116, 169-181, 2008.
[21] Klibi, W., Martel, A., and Guitouni, A. “The design of robust value-creating supply chain networks: A critical review”. European journal of operation research, 2009.
[22] حمیدی‌زاده، محمدرضا،"اقتصاد مدیریت پیشرفته"، تهران، انتشارات حامی، 1389.
[23] نورتون، کاپلان، "نقشه استراتژی تبدیل دارایی‌های نامشهود به پیامدهای مشهود"، اکبری حسین، سلطانی مسعود، ملکی امیر، تهران، گروه صنعتی آریانا، 1388.
[24] اصغرپور، محمدجواد، "تصمیم‌گیری‌های چند معیاره"، تهران، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، 1388.
[25] قدسی­پور، سیدحسن، "فرآیند تحلیل سلسله مراتبی"، تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1388.