رتبه‌بندی فاکتورهای اصلی موفقیت زنجیره تأمین چابک در طراحی و تولید محصولات فرهنگی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه ارشاد دماوند

چکیده

امروزه، چابکی زنجیره تأمین از عوامل حیاتی برای تغییر محیط می‌باشد که بر موفقیت شرکت‌ها اثرگذار بوده و بالطبع موجب افزایش رقابت در میان سازمان‌ها می‌شود. بنابراین باید مدیران زنجیره تأمین استراتژی مناسبی را انتخاب کنند تا بتوانند فرایند زنجیره تأمین را با هزینه قابل قبولی توسعه داده و از طرفی موجب افزایش رضایت مشتریان شوند. بر همین اساس، فعالیت‌هایی نظیر برنامه‌ریزى عرضه و تقاضا، تهیه مواد، تولید و برنامه‌ریزى محصول یا خدمت، نگهدارى کالا، کنترل موجودى، توزیع، تحویل و خدمت به مشترى که قبلاً همگى در سطح سازمان انجام می‌شده اینک به سطح این زنجیره انتقال پیدا کرده است. لذا در این مقاله سعی شده است که شاخص‌های هفت‌گانه سرعت هماهنگی با تغییرات، پاسخ‌گویی، معرفی محصول جدید، کاهش هزینه، توسعه مهارت کارکنان، برنامه‌ریزی متناسب، کیفیت محصولات ذکر شده به‌عنوان شاخص‌های اصلی در چابکی زنجیره تأمین، برای محصولات و خدمات فرهنگی سنجیده و به ترتیب اهمیت و کارکرد به دو روش فازی و آماری رتبه‌بندی شوند. نتیجه مطالعه نشان داد که دو عامل سرعت هماهنگی با تغییرات و کیفیت محصولات در هر دو روش از اولویت بالاتری برخوردارند و مهم‌ترین موانع مشترک در ارتقای سطح چابکی عدم توجه به کاهش هزینه می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Ranking of Key Factors of Agility Supply Chain’s Success in Designing and Producing of Cultural Production

چکیده [English]

For today’s in changing environment, Supply Chain Agility is a critical factors which is effective on company’s success and result in competition through organizations. So Supply Chain Managers who should develop Supply Chain Process with a acceptable cost and on the other hand result in increasing customer’s satisfaction. So activities such as: Supply and Demand Planning, Material Preparation, Production and Planning of Product or Service, Good’s retention, Inventory Control, Distribution, Delivery and Customer Service which have already done in a organization, now have been transformed to this chain.
So in this paper we have tried to estimate indexes such as rate coordination with changes, answering, introducing of new product, cost reduction, Development of Staff’s skills, Appropriate Planning, Quality of Services and Production and classified in Fuzzy and Statistical methods based on the importance and function. According to this paper Rate Coordination with Changes and Quality of Production have a high priority in two methods and the most important common barrier in development of Agility level is lack of attention to cost reduction.          

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ranking
  • Key Factors of Success
  • Agility Supply Chain
  • Fuzzy and Statistical Methods
[1] جعفرنژاد، احمد؛ محقر، علی و دیگران،" ارائه روشی برای اندازه‌گیری چابکی زنجیره تأمین با استفاده از ترکیب تئوری گراف و رویکرد ماتریسی و منطق فازی"، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 54، صفحه145-169، 1389.
[2] طلوعی، عباسی؛ رجب زاده، علی؛ زند حسامی، حسام، "بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر زنجیره تأمین چابک و طراحی مدل مفهومی مدیریت زنجیره تأمین چابک". فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۵۱، صفحه 161-123، 1388.
[3] بهاری، نادر؛ انصاری، منوچهر؛ سهرابی، بابک، "بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود مدیریت فرهنگی (مطالعه موردی : سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)"- فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات)، سال سوم، شماره 11، 1389.
[4] کزازی، ابوالفضل؛ سهرابی، روح الله، "ارائه مؤلفه‌ها و شاخص‌های ارزیابی چابکی زنجیره تأمین شرکت ملی نفت ایران (مورد مطالعه: شرکت مناطق نفت خیز جنوب)"، پژوهش نامه مدیریت تحول، سال دوم، شماره 4، نیمه دوم، 1389.
 [5] عادل آذر، تیزرو؛ باعرض، مقبل؛ انواری رستمی، علی اصغر؛ "طراحی مدل چابکی زنجیره تأمین؛ رویکرد مدل‌سازی (تفسیری-ساختاری)"، پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 14، شماره 4، 1389.
 [6] جعفرنژاد، احمد؛ درویش، مریم، "ارزیابی و سنجش چابکی در زنجیره تأمین (یک مطالعه موردی)"، پژوهشنامه مدیریت اجرایی علمی-پژوهشی، سال 9، شماره 2 (پیاپی 36)، 1388.
[7] محقر، علی؛ امین ناصری، محمدرضا؛ "تعیین و تبیین شاخص‌های ارزیابی تصمیمات مجلس شورای اسلامی"، فصلنامه مدرس، دوره 5، شماره 2،1380.
[8] نوری، ایرج؛ اسدی، بابک؛ رضازاده، امیر؛ "ارزیابی کیفیت آموزش با تکنیک MCDM فازی"، دانش مدیریت، سال 20، شماره 78، صفحه 139-160، 1386.
[9] عادل آذر؛ نهاوندی، بیژن؛ رجب‌زاده، علی،" طرح‌ریزی و بهبود بسط عملکرد کیفیت با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی و برنامه‌ریزی آرمانی"، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره12، شماره4، صفحه 37 -ا 68، 1387.
[10] Daoping Wang*,Yao Zhao,Hongli Wang. “The Design of Dynamic Coordination Architecture and Supporting-Platform for Agile Supply Chain”School of Economics and Management, University of Science and Technology Beijing, Beijing, 100083, China-Procedia Engineering 15, 3318 – 3322-(2011)
[11] WANG Ji-peng XIONG Jing WANG Tian-lin-, “Interface Implementation of Manufacturing Industry AgileSupply Chain Nodes Based on Service Agent”, School of Computer and Information Engineering Anyang Normal University Anyang, China- Procedia Environmental Sciences 11 (2011) 111 – 117-ELSVIERA
[12] Rachel Mason-Jones*, Denis R. Towill, “Total cycle time compression and the agile supply chain , Int. J. Production Economics 62 (1999) 61}73, LSDG, MASTS Cardiw University, P.O. Box 907, Cardiw, CF1 3YB, UK Industrial Marketing Management, Vol 29., No. 1, 2000.
[13] Lou P, Zhou ZD, Chen YP, Ai W. “Study on multiagent-based agile supply chain management”, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 23:197 203, 2003.
[14] Martin Christopher, “The Agile Supply Chain : Competing in Volatile Markets”, Cranfield School of ManagementUK-page 37-44 , 2000.
[15] Olimpia Iuliana, Ban; Nicoleta, BugnarUsing Triagular Fuzzy Numbers For Measuring Quality OfService From The Client’ s Perspective In The HotelIndustry”, Annals of the Oradea University. Fascicle of Management and Technological Engineering, Volume VI (XVI), 2007.