شناسایی موانع عملکرد مناسب زنجیره تأمین صنعت سیبک‌سازی خودرو در شهرک صنعتی زاهدان

نویسندگان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

در این مقاله به بررسی موانع پیش روی زنجیره تأمین در صنعت سیبک سازی خودرو در زاهدان پرداخته شده است. هدف این مقاله شناسایی موانع وشاخص­ های کلیدی در عملکرد زنجیره تأمین جهت بهبود هرچه بیشتر تولید برای دست­یابی به محصول در زمان کمتر، کیفیت بیشتر و ارضای مشتریان است. در ابتدا متغیرهای تأثیرگذار بر عملکرد زنجیره تأمین هم­چون مؤلفه مالی، مدیریتی و حمل و نقل شناسایی گردیدند و بر اساس شاخص­ های مرتبط به هر یک از ابعاد فوق پرسشنامه­ ای تنظیم گردید. روایی و پایایی پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفته و پس از تأیید در بین جامعه آماری که 30 نفر از کارشناسان مربوطه بودند، توزیع گردید. داده­ های جمع­ آوری شده با استفاده از نرم­ افزار spss18 تجزیه و تحلیل گردید. نتایج این پژوهش، نشانگر مؤلفه حمل و نقل به عنوان
مهم­ ترین مانع در عملکرد مناسب زنجیره تأمین می­ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Operation Obstacles of Car Ball Joint Making Industrial Securing Chain in Zahedan Industrial Zone

چکیده [English]

The present paper explores the barriers to the supply chain of the lightweight construction in the automotive industry in Zahedan. The aim of the study is to identify the barriers and the key performance of the automotive supply chain to help develop the production so as to achieve, in this way, higher quality products in less time and high customer satisfaction. To this end, the factors affecting the supply chain performance such as financial, administrative, and transportation factors were identified pertinent to each of which a questionnaire was adjusted. The reliability and the validity of the questionnaire was evaluated and confirmed. Then, the questionnaire was distributed among in a population of 30 experts in the automotive industry. The collected data were analyzed using the SPSS18 software. The results of the study, finally, revealed that the transportation parameter is the most important barrier to the proper and efficient performance of the supply chain

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Transportation
  • Automotive Industry
[1]     آریا نژاد، میر بهادر قلی و ذوالفقاری تهرانی، ساناز، "بهینه­ سازی زمان تحویل قطعات اولیه و نیمه ساخته در زنجیره تأمین خودرو در ایران"، مجله علمی پژوهشی شریف، شماره 43، ص 79-88، 1387.
[2]     الفت، لعیا. جهانیار بامداد صوفی، مقصود امیری و مصطفی ابراهیم پور ازبری، "مدلی چهت ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه­ ای (مورد: زنجیره تأمین شرکت­های داروسازی بورس اوراق بهادار تهران)"، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال دهم، شماره 26، صص 1-26، 1391.
[3]     اسداله، هوشنگ و ماکویی، احمد و شاهرودی، کامبیز، "مدل­سازی زنجیره ارزش در صنعت خودرو ایران به منظور دست­یابی به استراتژی رهبری هزینه"، دانش مدیریت، شماره 71، زمستان 1384، صص 3-40، 1384.
[4]     پویا، علیرضا، "مدیریت زنجیره تأمین و پشتیبانی تکنولوژی اطلاعات"، تدبیر، سال پانزدهم، شماره 145، 1383.
[5]     تیزرو، علی. آذر، عادل. احمدی، رضا. رفیعی، مجید، "ارائه مدل چابکی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت صنعتی ذوب آهن)"، مجله مدیریت صنعتی، دوره3. شماره7، صص 17-36، 1390.
[6]      دیانتی دیلمی، زهرا و رمضانی، مریم، "تأثیر سرمایه فکری بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال اول، شماره2، ص50-37، 1391.
[7]     رزمی، جعفر؛ ربانی، مسعود؛ رضایی، کامران؛ کرباسیان، سعید، "ارائه یک مدل پشتیبانی تصمیم­ گیری جهت برنامه­ ریزی، ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان"، نشریه دانشکده فنی، جلد38، شماره 5، دی 1383، صص 693-708، 1383.
[8]     زنجیردار، مجید. ترخونی، بهارک. احمدی نظام آبادی، فاطمه، "تحلیلی بر هزینه­ یابی کیفیت در مدیریت زنجیره تأمین"، مجله بررسی­ های بازاریابی، شماره 36، صص 38-49، 1388.
[9]     شاه بندزاده، حمید. جعفرنژاد، احمد. رئیسی، رامین. "به­ کارگیری تکنیک بهبود یافته تخصیص بدیهی با ترکیب دو حالت فازی و قطعی در انتخاب عرضه کنندگان زنجیره تأمین"، مجله مدیریت صنعتی، دوره3، شماره7، صص 37-54، 1390.
[10]  شفیع­زاده، رضا، "چالش­ها و راهکارهای فراوری مدیریت زنجیره تأمین"، اولین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تأمین، 27و26 بهمن 1383.
[11] صفدری، حسین. محبی منش، امید، "ارائه مدل مفهومی مدیریت کیفیت زنجیره تأمین و بررسی وضعیت آن در صنعت خودروی ایران (مطالعه موردی: پروژه تندر90 شرکت ایران خودرو)"، مجله مدیریت صنعتی، دوره3، شماره7، صص 77-98، 1390.
[12] فیض آبادی جواد، "مقدمه­ ای بر مدیریت زنجیره تأمین"، تدبیر شماره 131، ص 47-54، 1382.
[13] عسگری، نسرین و زنجیرانی فراهانی، رضا، "تحلیل معیار تحویل به­ موقع در یک زنجیره تأمین"، مجله فناوری اطلاعات و ارتباطات 24(2)، صص 58-42.
[14] کرد، باقر و جمشیدی، محمدجواد، "مدیریت زنجیره تأمین"، مشهد، انتشارات مرند ریز، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1392.
[15] گریفین، مورهد، "رفتار سازمانی"، ترجمه الوانی، سیدمهدی و معمارزاده، غلامرضا، انتشارات مروارید، تهران، چاپ اول،1380، 1996.
[16]  گودرزی، غلامرضا و رضوانی، مهران، "تحلیل راهبردهای هزینه، پارادایم کلیدی مدیریت هزینه در زنجیره عرضه ایران"، مجله روش، شماره86، 1383.
[17] مانیان، امیر و دهقان نیری، محمود و اخوان، محمدرضا و قربانی، داود، "شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد زنجیره تأمین (مطالعه موردی صنعت قطعه‌سازی خودرو)"، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال پنجم، شماره 17، ص87-67، 1389.
[18] ماکویی احمد، "مدیریت زنجیره تأمین از دوازده جنبه رفتاری"، اولین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تأمین، 1383.
[19] مدرس، عبدالحمید، "راه­ حل جامعی برای برنامه­ ریزی حمل و نقل در زنجیر تأمین"، اولین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تأمین، 1383.
[20] F., Araldi, M., “The development of a dynamic supply chain analysis tool- 7Integration of SCOR and discrete event simulation”. International Journal of Production Economics, doi: 10. 1016 / c j. ijpe. 2006. 12. 064., 2007
[21] Ballou, R., Gilbert, S., & Mukherjee, A. “New managerial challenges from supply chain opportunities. IEEE Engineering Management Review”, third quarter, 7-16, 2000.
[22] Chang, M. Hung, Y. Yen D.C. Tseng Paul T.Y. “The research on the critical success factors of knowledge management and classification framework project in the Executive Yuan of Taiwan Government”. Expert Systems with Applications; 36: 5376-5386, 2009.
[23] Chopra and P. Meindel, “supply chain management strategy, planning & operation”, 3rd ed.: Pearson Prentice Hall, 2007.
[24] Davarzani, H. zegordi, S.H. norrman, A. “contingent management of supply chain disruption: effects of dual or triple sourcing”, science Iranian, 18(6), 1517-1528, 2011.
[25] Dickson G.W. “An analysis of vendor selection systems and decisions”, Journal of Purchasing 2: 5-17, 1966.
[26] Ellinger, A. E. “Improving marketing/ logistics cross functional collaboration in the supply chain”. Industrial Marketing Management, 29, 85-96, 2000.
[27] Gunasekaran, A., Patel, C., & Tirtiroglu, E. “Performance measures and metrics in a supply chain environment”. International Journal of Operations & Production Management, 21(1/2), 71-87, 2001.
[28] Handfield, R. B., & Nichols, E. L. “Introduction to supply chain management”. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1999.
[29] Ho W, Xu X, Dey p.k .”multi-criteria decision making approaches for supplier evaluation and selection: A literature review”, European journal of operational Research 202:16-24, 2010.
[30] Ketchen D.J, Hult G.T.M. “Bridging organization theory and supply chain management: The case of best value supply chains”. Journal of Operations Management; 25: 573-580, 2007.
[31] Kuei C, Madu C.N. “Identifying critical success factors for supply chain quality management”. Asia Pacific Management Review; 6(4): 409-423, 2001.
[32] Kim,soo Wook, “organizational structures and the performance of supply chain management”, international journal of production economics,22,pp.323-341, 2006.
[33] Li Ling, Su Qin, Chen Xu. “Ensuring supply chain quality performance through applying the SCOR model”. International Journal of Production Research; 49: 1, 33-57, 2011.
[34] Liu, younsheng and Wang, shasha, “Research on collaborative management in supply chain crisis”, 3th international on environmental, school of logestic, Beijing wuzi university Beijing 101149, chaina, 141-146, 2011.
[35] Min ,H .and Gelle,W.p. “international supplier selection”. international journal of physical distribution & logistics management,vol.24,no.5,pp.24-33, 1994.
[36] Sunil Chopra & Peter Meindl, “Supply Chain Management, Strategy, Planning and peration”, Prentice Hall, 2001.
[37] Sofyalioglu, cidem, kartal, Burak, “The selection of global supplay chain risk management strategies by using fuzzy analytical hierarchy process- a case from turkey”, 8th international strategic management conference, 58(2012), 1448-1457, 2012.
[38] Van Parunak and Ray Vander Bok; “Modeling The Extended supply Network”, ndustrial Technology Institute, 1998.
[39] Weber C.A., Current J.R., Benton W.E.; “Vendor selection criteria and methods”; European Journal of Operation Research, Vol.50, 1991.