ارائه یک مدل موجودی در سیستم تولید-تولید مجدد همراه با تعیین قیمت تملک و قیمت فروش با در نظر گرفتن سطح کیفیت

نویسنده

دانشگاه ایلام

چکیده

مدیریت موجودی در سیستم­ های تولید-تولید مجدد در سال­های اخیر مورد توجه فزاینده­ی محققین سیستم­ های تولیدی قرار گرفته است. در اغلب تحقیقات موجود در ادبیات موضوع، محیط تولیدی از دو بخش اساسی تشکیل شده است. بخش اول مربوط به فرایندهای تولید، تولید مجدد و سایر گزینه­ های مدنظر در لجستیک معکوس می­ باشد و بخش دوم شامل فرایندهای جمع­ آوری و رتبه­ بندی می­ باشد. در اغلب تحقیقات انجام شده، یا به فرایندهای مطرح در بخش نخست پرداخته شده یا تنها بررسی مسائل مطرح در بخش دوم کانون توجه بوده است. یکی از مهم‌ترین موضوعات بخش نخستین، تعیین قیمت فروشدر سیستم موجودی و یکی از مباحث مهم در بخش دوم، تعیین قیمت تملک محصولات برگشتی است که در این مقاله به‌ صورت توأم مدنظر قرار گرفته است. در ابتدای این مقاله به ارائه‌ی یک مدل موجودی با در نظر گرفتن برگشت محصولات به محیط تولیدی پرداخته شده است. سپس برای حل مدل از دو الگوریتم ژنتیک (GA) و تبرید شبیه­ سازی شده(SA) بهره گرفته شده است. نتایج حل مدل موجودی مطروح شده، علاوه بر تعیین مقادیر تولید و تولید مجدد، منتج به تعیین قیمت­ های تملک و فروش نیز خواهد شد. شایان ذکر است که در این مقاله سطح کیفیت محصولات برگشتی نیز مورد توجه در فرایند مدل­سازی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presents an Inventory Model in Production-Remanufacturing System with Determination of Acquisition and Sale Prices and Considering the Quality Level

چکیده [English]

Inventory management in production-remanufacturing system has been receiving a great deal of attention in recent years. In literature review, production environment is composed of two sections. The first section is included: production process, remanufacturing process and other options considered in reverse logistics. The second section is included: collection and sorting processes. Determination of sale price in inventory system is one of the most important issues in the first section and determines the acquisition price is one of the topics discussed in the second section. In this paper, we consider the two issues together. At the beginning of this article, an inventory model with product return is presented. To solve the model, genetic algorithm (GA) and simulated annealing (SA) are used. The results of the model solving are production and remanufacturing quantity and acquisition and sale prices. It is noteworthy that we have considered the quality level in modeling process

کلیدواژه‌ها [English]

  • Remanufacturing
  • Inventory
  • Acquisition Price
  • genetic algorithm
  • Simulated Annealing

[1] Pokharel, S., Mutha, A., “Perspectives in reverse logistics: a review”. Resources Conservation and Recycling, No. 53, pp. 175–182, 2009.

[2] Ilgin, M. A., Gupta, S. M., “Environmentally conscious manufacturing and product recovery (ECMPRO): A review of the state of the art.Journal of Environmental Management, No. 91, pp. 563-591, 2010.

[3] Li, J., Gonzalez, M., Zhu, Y., “A hybrid simulation optimization method for production planning of dedicated remanufacturing”. International Journal of Production Economics, No. 117 (2), pp. 286–301, 2009.

[4] Behret, H., Korugan, A., “Performance analysis of a hybrid systemunder quality impact of returns”. Computers & Industrial Engineering, No. 56(2), pp. 507–520, 2009.

[5] Saadany, A. M. A., Jaber, M. Y., “The EOQ repair and waste disposalmodel with switching costs”. Computers & Industrial Engineering, 55(1),219–233, 2008.

[6] Jaber, M. Y., Rosen, M. A., “The economic order quantity repair and wastedisposal model with entropy cost”. European Journal of Operational Research, No. 188(1), pp. 109–120, 2008.

[7] Ahmed, M.A., Saadany, A. M. A., Jaber, M. Y., “A production/remanufacturing inventory model with price and quality dependant return rate”, Computers & Industrial Engineering, No. 58, pp. 352–362, 2010.

[8] Vercraene, S., Gayon, J.P., Flapper, S.D., “Coordination of manufacturing,remanufacturing and returnes acceptance in hybrid manufacturing/remanufacturing systems”. Int. J. Production Economics, No. 148, pp. 62-70, 2014.

[9] Fazle Baki, M., Chaouch, B.A., Abdol-Kader, W., “A heuristic solution procedure for the dynamic lot sizing problem with remanufacturing and product recovery”. Computer and Operation Research, No. 43, pp. 225-236, 2014.