مدلی برای قابلیت ردیابی و شناسایی اقلام در زنجیره تأمین

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان

2 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

به توانایی یک سیستم در ارائه گزارش از وضعیت جاری یا سوابق محصولات قابلیت ردیابی اطلاق می­ شود. در سیستم­ های تولیدی، قابلیت ردیابی به رهگیری یک محصول یا انباشته­ ای4 از آن در چرخه عمر و گردش اشاره دارد. قابلیت ردیابی در تولید یک موضوع عمومی و مستقل از نوع محصول و فرآیند تولید است. ضرورت شناسایی محصولات و دستیابی به اطلاعات آنها به‌ منظور شناخت محصولات سالم و با کیفیت و مراجع عرضه کننده و تشخیص آنها از محصولات بی‌ کیفیت و تقلبی باعث شده که امروزه قابلیت ردیابی به‎عنوان یک الزام از سوی دولت‌ها و مشتریان اکثر محصولات پذیرفته شود. این قابلیت، رکن اساسی سیستم‌های کیفیت است. این مقاله به تشریح ضرورت قابلیت ردیابی اقلام در زنجیره تأمین، مزایا و کارکردها، انواع و شیوه­ های ردیابی محصولات، مدل­ های مختلف رهگیری و بالاخره داده­ های مورد نیاز برای رهگیری می­ پردازد.علاوه بر آن، یک مدل مفهومی جامع جهت توسعه و پیاده‎­سازی سیستم‌های ردیابی در سطح زنجیره تأمین ارائه می­ دهد که فارغ از ابعاد زنجیره تأمین، دامنه تعریف آن، تنوع محصولات و فرآیندهای تولیدی مربوط بتواند پشتیبانی لازم را از طرح‌های فراخوان محصولات تولیدی به ‎عمل آورد. این مدل امکان مدیریت پیشگیرانه و مؤثر مواد و فرآیندهای تولیدی را فراهم می­ آورد. همچنین بهینه‌سازی مدیریت زنجیره تأمین و راهکارهای ارائه شده در این زمینه را پشتیبانی می­ کند، در ضمن به تغذیه اطلاعاتی سایر سیستم‌های زنجیره تأمین پرداخته و تعاملات بین چند زنجیره تأمین را پوشش می­ دهد. روش پژوهش به‎کار گرفته شده مبتنی برتفکر بر مدل­ های رهگیری استاندارد بین‌المللی، نظرات مدیران عملیاتی و توسعه‌ دهندگان سیستم‌های اطلاعاتی است و در پی ارائه تصویری کامل از یک سیستم ردیابی در سطح زنجیره تأمین به‎صورت مجتمع و یکپارچه می­ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model for Traceability and Identification of products in Supply Chain

چکیده [English]

Traceability is an ability of system to provide status reports or records pertaining of the current situation in the past. In production systems, Traceability to track the product or lot of a product and access to records in the entire production process (or part of the process) of the raw material to finished product that purchased and consumed by customer will be applied. Traceability in production is a general issue and is independent of the type of product and production process. ‎ requirement to identify products and access to their information in order to identify health  and high quality products and their suppliers and recognition of them from less quality and counterfeit products has led to today's traceability be considered as a requirement by the government and customers of most products. This capability is essential part of quality systems and related information systems have a major role in feed of supply chain information systems. ‎ This paper describes the requirement of product traceability in supply chain, benefits and functions, types and ways to track of products, models and finally data requirement for track, provide a total comprehensive model for developing and implementing of  tracking system in the supply chain that regardless of the supply chain aspects, defining its scope, diversity of products and production processes capable to support the recall plan, provide effectively and preventive manage of materials and production processes, support Optimization of Supply Chain Management and solutions offered in this area, support other information systems in supply chain interactions. Research ‎Method used to intercept based on thinking on the international standard tracking models, opinions of operational managers and information systems developers and provide a complete picture of the tracking system entities in the integrated supply chain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Tracking
  • Traceability and Identification
  • GS1
  • ISO 21849
  • Data ID

[3] Sindau, R., Lumran, k."the uses of automatic data capture systems in inventory management". Int. j. Production Economics, 59, 159-167, 2008.

[4] Manthou, V. "Bar-code Technology for Inventory and Marketing Management system: A model for its Development and Implemention". Int. j. Production Economics, 71, 157-164, 2005.

[5] Fleisch, E., Tellkamp, C. "Inventory inaccuracy and supply chain performance: a simulation study of retial supply chain". Int. j. Production Economics, 95(3), 373-385, 2009.

[6] Yao, A. C., Carlson, J.G. "The impact of real-time data communication on inventory management". Int. j. Production Economics, 59, 213-219, 2003.

[7] Beulens, A.J.M., Broens, D., folstar, P., Itofstede, G.J. " Food safety and transparency in food chains and networks relationships and challenges". food control, (16), 481-486, 2008.

[8] Wu, N.C., Nystrom, M.A., Lin, T.R., Yu, H.C. "Challenges to global RFID aoption. Technovation", 26(12), 1317-1323, 2009.

[9] Yagi, J., Arai,E., Arai, T. "Parts and packets unification radio frequency identification aoolication for construction automation in construction"  .15(6), 777-784, 2008.

[10] Risku-Ala, T., Karkkainrn, M. "Material delivery problems in construction projects: a possible solution". Int. j. Production Economics, 104(1),, 19-29, 2009.

[11] Verbeke, W., Wand, R.W. "consumer interest in information cues denoting qulity, traceability and origin: an application of ordered probit models to beef labels". food qulity and performance, 17(16), 453-467, 2010.

[12] Bertolini, M., Bevilacqua, M., Massini, R. "fmeca Approch to product traceability in the food industry", food control, 17(2), 137-145, 2010.

[13] Jansen- vallers, M.H., Vandrop, C.A., Beulens, A.J.M. "Managing traceability information in manufacture".internationaljornal of information management, 23, 395-413, 2006.

[14] APICS, "APICS Dictionary". In. j and J.H.Blackstone jr. (eds.),". the educational society for resource management (9thed.). USA, 2003.

[15] Verdenius, f. "using traceability systwm to optimize business performance. Improving traceability in food processing and distribution".chapter2, 26-51.Woodhead publishing, Cambridge. England and CRC press, 2006.

[16] GS1 Standards Document Business Process and System Requirements for Full Supply Chain Traceability GS1 Global Traceability Standard Issue 1.2.2, Mar-2010.

[17] BS ISO 21849:2006, "Aircraft and space -Industrial data Product identification and traceability"