ارائه الگوی استقرار زنجیره تأمین سبز در شرکت پتروشیمی پردیس با استفاده از روش نقشه شناختی فازی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی- بازاریابی بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی و مشاور منطقه آزاد اروند

3 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، گرایش تحقیق در عملیات، دانشگاه یزد

چکیده

امروزه، دغدغه اصلی بشر، پیامدهای زیست­ محیطی و جوابگو نبودن منابع کره زمین می­ باشد. همزمان با افزایش روزافزون آلودگی زیست‌محیطی و پیامدهای مخرب آن و به دنبال آن افزایش تقاضای مشتریان و جوامع زیست‌محیطی برای محصولات و خدمات سازگار با محیط‌زیست باید آلودگی­ های ناشی از گسترش صنایع را در قالب تلاش برای اجرای زنجیره تأمین سبز کاهش داد. با وجود قوانین دولتی و آگاهی فزاینده مردم در مورد محیط‌زیست، شرکت­ هایی که می­ خواهند در بازار جهانی دوام بیاورند نمی­ توانند مسائل زیست‌محیطی را نادیده بگیرند. در این پژوهش عوامل مؤثر بر استقرار زنجیره تأمین سبز در شرکت پتروشیمی پردیس شناسایی شده و سپس با استفاده از روش نقشه ­شناختی فازی (FCM) درجه اهمیت آنها مشخص و در نهایت با استفاده روش نقشه ­شناختی فازی (FCM) شاخص ­ها رتبه­ بندی می­ شوند. نتایج به دست آمده از تحلیل داده ­ها نشان می دهد از میان شاخص ­های تأثیرگذار بر استقرار زنجیره تأمین سبز، کاهش (تخفیف) مالیات برای سازمان‌هایی با تولیدات سبز (0.67)، فشار مشتریان برای داشتن محصولاتی سبز (0.63) و اتخاذ راهبردهای سبز توسط رقبا (0.59) بالاترین میزان اهمیت و برگزاری همایش ­ها و کلاس ­های آموزشی در زمینه محیط‌زیست برای کارکنان و مدیران (0.47) و قوانین زیست‌محیطی دولت (0.47) به ترتیب کم‌اهمیت‌ترین شاخص را به خود اختصاص می ­دهند.

کلیدواژه‌ها


 1. آذر، عادل، بیات، کریم. "طراحی مدل فرآیند محوری کسب‌وکار با رویکرد معادلات ساختاری- تفسیری نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 1، شماره 1، دانشگاه تربیت مدرس، 1387.
 2. ایمانی، دین محمد و احمدی، افسانه. "مدیریت زنجیره تأمین سبز: راهبرد نوین کسب مزیت رقابتی"، نشریه مهندسی خودرو و صنایع وابسته، شماره 10، 1388.
 3. ناصری طاهری، مظفر، "زنجیره تأمین سبز راهبرد نوین کسب مزیت رقابتی در قرن،21 "، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره،6 سال 1385
 4. نیک نژاد، مریم. "زنجیره تأمین سبز (به همراه مطالعه موردی)"، فصلنامه مدیریت زنجیره تأمین، سال سیزدهم، شماره 34، صص 27-20، 1390.
 5. Chang, Byeong-Yun, Kenzhekhanuly, Yermek and Park, Byungjoo., “A Study on Determinants of Green Supply Chain Management practice”, International Journal of Control and Automation Vol. 6, No. 3, pp. 199-208, 2013.
 6. Faisal M. N. Banwet D. K. Shankar R., “Supply chain risk mitigation & modeling the enablers”, Business Process Management Journal. 12 (4). 535-552, 2006.
 7. Huang J. Tzeng G. Ong Ch., “Multidimensional data in multidimensional scaling using the analytic network process. Pattern Recognition Letters”, 26 (6). 755-767, 2005.
 8. Kannan G. Haq A. N. Kumar P. S. Arunachalam S., “Analysis and selection of green suppliers using interpretative structural modeling and analytic hierarchy process”, International Journal of Management and Decision Making. 9 (2). 163–182, 2008.
 9. Lee, Voon-Hsien, Ooi, Keng-Boon, Chong, Alain YeeLoong and Seow, Christopher., “Creating technological innovation via green supply chain management: An empirical analysis, Expert Systems with Applications”, Volume 41, Issue 16, pp. 6983–6994, 2014.
 10. Rao, P., “Greening the supply chain: A new initiative in South East Asia”, International Journal of Operation & Production Management, 22(6), pp. 632-655, 2002.
 11. Arif, M. Egbu, C. Haleem, A. Kulonda, D. & Khalfan, M.” State of green construction in India: Drivers and challenges”, Journal of Engineering, Design and Technology, 7(2), pp. 223-234, 2009.
 12. Mandal A. Deshmukh S. G., “Vendor selection using interpretive structural modeling (ISM)”, International Journal of Operation & Production Management. 14 (6). 52 – 59, 1994.
 13. Ravi V. Shankar R., “Analysis of interactions among the barriers of reverse logistics”, Technological Forecasting and Social Changes. 72 (8). 1011–1029, 2004.
 14. Sarkis J. Gonzalez-Torre P. Adenso-Diaz B., “Stakeholder pressure and the adoption of environmental practices: The mediating effect of training”, Journal of Operations Management. 28 (2). 163-176, 2010.
 15. Wu, H. H, & Chang, S. Y., “A case study of using DEMATEL method to identify critical factors in green supply chain management”, Applied Mathematics and Computation, 256, 394-403, 2015.
 16. Kuei, C. H, Madu, C. N, Chow, W. S, & Chen, Y. “Determinants and associated performance improvement of green supply chain management in China”, Journal of Cleaner Production, 95, 163-173, 2015.
 17. Zhu, Q, Sarkis, J, & Lai, K., “Green supply chain management: Pressures, practices and performance within Chinese automobile industry”, Journal of Cleaner Production, 15, 1041-1052, 2007.
 18. Hsu, C. W, & Hu, A. H., “Green supply chain management in the electronic industry”, International Journal of Environmental Science & Technology, 5(2), 205-216, 2008.
 19. عدالتیان شهریاری، جمشید و جهنشاهی، هادی. "اولویت بندی فاکتورهای اساسی جهت پیاده‌سازی در زنجیره تأمین سبز (مورد مطالعاتی: صنایع خودرو سازی ایران"، همایش بین المللی مدیریت، ص 23-13، 1393.
 20. Hsu, C. W., Kuo, T. C., Chen, S. H., & Hu, A. H., “Using DEMATEL to develop a carbon management model of supplier selection in green supply chain management”, Journal of Cleaner Production, 56, 164-172, 2013.
 21. Walker Helen., Di Sisto Lucio., McBain Darian., “Drivers and barriers to environmental supply chain management practices: Lessons from the public and private sectors”, Journal of Purchasing and Supply Management. 14 (10). 65-85, 2008.
 22. Park, K. S, & Kim, S. H., “Fuzzy cognitive maps considering time relationships”, International Journal of Human-Computer Studies, 42(2), 157-168, 1995.
 23. Westcombe, M., Pidd, M., Mackenzie, A., Warren, I., & Sommerville, S., “Problem solving dialogue: Cognitive mapping and IBIS”, Working paper MS01/02. Management School, Lancaster University, UK, 2002.
 24. Khan, M. S, & Quaddus, M., “Group decision support using fuzzy cognitive maps for causal reasoning”, Group Decision and Negotiation, 13(5), 463-480, 2004.
 25. Kardaras, D, & Karakostas, B., “The use of fuzzy cognitive maps to simulate the information systems strategic planning process”, Information and Software Technology, 41(4), 197-210, 1999.
 26. Kosko, B., “Fuzzy cognitive maps”, International Journal of man-machine studies, 24(1), 65-75, 1986.
 27. Kandasamy, W. V, & Smarandache, F., “Fuzzy cognitive maps and neutrosophic cognitive maps”, Infinite Study, 2003.
 28. Gadallah, A. H., “Fuzzy cognitive map with dynamic fuzzy fiction and causality behaviors”, Informatics and Systems (INFOS), the 7th International Conference on. Cario: IEEExplore, 2012.