مدل‌سازی زنجیره تأمین خون‌رسانی با رویکرد صرفه‌جویی در هزینه و زمان

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

امروزه انتقال سریع و کم‌هزینه فرآورده‌های خونی با توجه به اهمیت کمک‌های اورژانسی وامدادی و همین‌طور پیشرفت درروش های درمان در علم پزشکی اهمیت فراوانی یافته است با توجه به اینکه خون هیچ جانشینی ندارد و انسان‌ها خود به‌عنوان منبع تولید آن به شمار می‌آیند ازاین‌رو مشخص شدن محل استقرار بهینه مراکز دریافت و نگهداری و انتقال خون و فواصل آن‌ها از نقاط تقاضا به جهت بالا بردن سطح سرویس‌دهی از اهمیت فراوانی برخوردار است لذا با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق به مدل‌سازی یک زنجیره تأمین فرآورده‌های خونی با دو هدف معین یعنی کاستن از هزینه‌های حمل‌ونقل و زمان سرویس‌دهی در زنجیره با در نظر گرفتن مراکز مختلف انتقال خون محلی و منطقه‌ای و انتخاب محل بهینه استقرار مراکز سیار خون شده است همین‌طور با در نظر گرفتن مراکز تقاضا شامل بیمارستان‌ها و نقاط پرحادثه طراحی شبکه مناسبی از زنجیره تأمین جهت سرویس‌دهی در نزدیکی این نقاط در جهت بهینه‌سازی اهداف تعیین‌شده انجام‌گرفته و نهایتاً مدل طراحی‌شده در مقاله را جهت اطمینان از کارکرد مطلوب با اطلاعات استخراج‌شده از محل استقرار مراکز و واحدهای دریافت و انتقال خون در شهر زنجان آزمون نموده و نتایج حل مدل را که از روش الگوریتم فرا ابتکاری به‌دست‌آمده مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the blood supply chain with a cost-and-time approach (a case study)

چکیده [English]

Nowadays, the transfer of blood products to emergency and relief services has become increasingly important, given that blood has no substitute and that humans themselves are the source of its production, as well as advances in medical science that have led to surgical and therapeutic approaches. A new one has made the need to supply blood products less expensive and time-consuming in the modern age, hence the location of blood collection and storage centers and their distances from demand points to raise the level of service. Given the importance of the topic in this research to modeling a chain, it is abundant The purpose of blood products has been to meet two specific goals, namely to reduce costs and service time of the chain by considering different local and regional blood transfusion centers and selecting the optimal location of mobile blood centers, as well as by considering hospital demand centers and Accidental points have been tried to create a suitable network of supply chains near these points. Finally, the model is implemented as a case study with information obtained from the location of units in Zanjan city and is analyzed through meta-heuristic algorithm and results obtained have been analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood Supply Chain
  • productivity
  • Coverage distance
  • Meta-Heuristic Algorithm

[1]- Bentahar,Omar , “Traceability project of a blood supply chain”, Supply Chain Forum: An International Journal ,Volume 17, Issue 1,P23-28, 2017

[2]-Whybark, D.C, Melnyk, S.A, Day, J, Davis, E.d “Disaster Relief Supply ChainManagement: New RealitiesManagement Challenges Emerging Opportunities” Decision Line, Vol 41 Issue 3, P4, 2010

[3]- Gralla, E, Goentzel, J, Fine, C “Assessing Trade-offs among Multiple Objectives for Humanitarian Aid Delivery Using Expert Preferences”. Production and Operations Management Vol 23,P 978-989. 2015

[4]- Özdamar, L, Demir, O “A hierarchical clustering and routing procedure for large scale disaster relief logistics planning” Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review,vol 48, P591-602, 2012

[5]- Vanany, Iwan, Bilqis,Amaliah, Blood Traceability System for Indonesian Blood Supply Chain”, Procedia Manufacturing, Vol 4, Pages 535-542,2015

[6]-Birge, J.R., Louveaux, F., “Introduction to stochastic programming Optimization models in emergency logistics: A literature review” Socio-Economic Planning Sciences, Vol 46, P4-13, 2015

[7]- Beliën, J, Forcé, H “Supply chain management of blood products: A literature review”, European Journal of Operational Research,Vol217,Issue 1,P 1-16, 2016

[8]- Shen, Z.J.M, Coullard, C, Daskin, M.S. “A Joint Location-Inventory Model”, Transportation Science,Vol 37,P 40-55, 2003

[9]- Daskin, M, Coullard, C, Shen, Z. J.M “An                                 Inventory-LocationModel:FormulationSolution Algorithm and Computational Results” Annals of Operations Research vol 110, 83- 106, 2012

[10]- Şahin, G., Süral, H., Meral, S. “Locational analysis for regionalization of Turkish Red Crescent blood services”, Computers & operations research, Vol34, P692-704, 2015

[11]- Beliën, Jeroen, and Hein Forcé. "Supply chain management of blood products: A literature review", European Journal of Operational Research, Vol 217, P1-16, 2012

 

[12]- Hess, J.R., Thomas, M.J., 2013. “Blood use in war and disaster: lessons from the past century. Transfusion “ Vol43 (11), P1622–1633, 2016

[13]- Daskin, M.S, Coullard, C, Shen, Z.J.M “An inventory-location model: formulation, solution algorithm and computational results. Ann- Oper. Res 110, P83–106, 2012

[14]- Arvan Meysam, Tavakoli-Moghadam Reza, Abdollahi Mohammad,Designing a bi-objective and multi-product supply chain network for the supply of blood”, Journal in Supply Chain Management,volume 3, issue 1,P 57- 68,2015

[15]- Nagurney, A., Masoumi, A.H., Yu, M. “Supply chain network operations management of a blood banking system with cost and risk minimization”. CMS 9(2), P205–231, 2012

[16]- Nagurney, A, Masoumi, A.H, “Supply chain network design of a sustainable blood banking system”,, Springer, London, England, P49–72.4, 2016

[17]- Hemmelmayr, Vera, et al. "Vendor managed inventory for environments with stochastic product usage." European Journal of Operational Research Vol 202.3,P 686-695, 2015

[18]- Salehipour, Amir, and Mohammad Mehdi Sepehri, “Exact and Heuristic Solutions to Minimize Total Waiting Time in the Blood Products Distribution Problem” Advances in Operations Research, 2015

[19]-Mital,Mandeep,Nagpal,Charushi Genetic Model For Supply Chain Inventory ptimization”, International Journal Supply Chain Operations Resilience, Vol. 3, No. 3,P 25, 2018

[20]-Gen,Mitsu and Runwei Cheng, “Genetic algorithm and engineering optimization”,Wiley & Sons Series,2000