توجیه اقتصادی بازیابی قطعات نظامی

نوع مقاله: ترویجی

چکیده

نیاز روزافزون صنایع نظامی به قطعات یدکی از یک طرف و دور ریز قطعات فرسوده از طرف دیگر، لزوم بازیابی را موجب می شود. شرط اصلی قابلیت یک روش در بازیابی یک قطعه این است که حداقل از نظر فنی به خواص مکانیکی قطعه آسیب ترسد یا افت خواص قابل چشم پوشی باشد. روش بازیابی باید بتواند قطعه را از نظر کارآیی به حالت اول برگرداند یا بهبود بخشد. مسئله دیگر اقتصادی بودن فرآیند است، هزینه بازیابی قطعه باید به میزان قابل قبولی کم باشد. اگر در مورد یک قطعه هزینه بازیابی زیاد باشد، بازیابی آن در صورتی قابل توجیه است که مسئله فوریت، مهم باشد و یا کارآیی و عمر قطعه افزایش یابد. روشهای فلز پاشی، جوشکاری، آبکاری موضعی و استفاده از مواد اپوکسی به دلیل پیچیده نبودن و ارزان تر بودن نسبت به سایر روشهای جرم گذاری، رایج ترند. در این نوشتار فرآیندهای بازیابی از نظر فنی و اقتصادی مورد بحث قرار می گیرند و مثالهای کاربردی همراه با تحلیل اقتصادی ارائه خواهد شد. با توجه به تجربیات، مطالعات و بررسی های انجام شده بازیابی قطعات نظامی از نظر فنی و اقتصادی قابل توجیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic justification for the recovery of military parts

چکیده [English]

The growing need of the military industry for spare parts on the one hand and the waste of worn-out parts on the other hand, makes it necessary to recover. The main condition for the capability of a method in recovering a part is that it is at least technically feared for the mechanical properties of the damaged part or the loss of properties can be ignored. The recovery method should be able to restore or improve the part in terms of efficiency. Another issue is the economics of the process, the cost of recovering the part must be reasonably low. If the cost of recovery is high for a piece, it can be justified if the issue of urgency is important or if the efficiency and longevity of the part is increased. Metal spraying, welding, local plating, and the use of epoxy materials are more common because they are less complex and cheaper than other scaling methods. This paper discusses the technical and economic recovery processes and provides practical examples with economic analysis. According to the experiences, studies and studies, the recovery of military parts is technically and economically justifiable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ...............

1- Borovskikh. YU, Klennikov. V, et al. "Automobile Maintenance and Repair", Mir publishers,
Moscow, 1988.
2- Gelberg. B, and Pekelis. G, "Repair of Industrial Equipment" , Mir publishers, Moscow, 1978.
11 1383 

 / 
/ 
/     


3- Lech pawlowski, "The Science and Engineering of Thermal Spray Coatings, John Wiley and
Sons Chicheter, England, 1955.
4- "Thermal Spraying, Practice, Theory, and Application" , Aws Committee on Thermal Spraging,
1985.
5- H.S. Ingham and A.P.shepard, "Metco Flame Spray Handbook" , Vol.1, Wire Process, Metco
Inc,1969.
6- MIL-STD-1687, "A Thermal Spray Processes for Naval Ship Machinery Applications", 1980.
7- N. Sharpe, D. L. Lynn et al.: in "Welding Handbook" , American Welding Society, 1998.
8- S.Corica, G.E. Cook, et al.:in "Welding Handbook" , American welding Society, 1998.
9- MIL-STD-2191, "Repair Welding, Weld Cladding, Straightening and Cold Rolling of Main
Propulsion Shafting", 1992.
10- Bharat Bhushan and B.K. Gupta , "Handbook of Tribology" , 1991.
11- ASM Handbook, Surface Engineering, Vol.5, 1996.
12- Lawrence J.Durney, "Electroplating Engineering Handbook" , Fourth Edition ,1984.
13- MIL-STD-865C, "Brush Plating" .
14- Brayan Ellis, " Chemistry and Technology of Epoxy Resins" , 1993.