شناسایی مؤلفه ها و شاخص های تعامل پذیری در زنجیره تأمین

نویسندگان

1 گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان

2 گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان، نویسنده پاسخگو

چکیده

همکاری بین شرکت­ها در زنجیره تأمین صنایع برای دست‌یابی به اهداف تجاری امری اجتناب­ ناپذیر است، اما مطالعات تحقیقی مختلف نشان داده­ اند که بخش اعظم پروژه­های همکاری در صنایع تولیدی توفیق لازم را نمی­ یابند. این امر می­ تواند دلایل متعددی از عدم وجود درک متقابل بین سازمان­ های همکاری­ کننده تا وجود ابهام در مسئولیت­ های شرکا داشته باشد. طیفی از این مسائل وجود دارد که قابلیت انجام کار مشترک را از دو سازمان می­ گیرد. سازمان­ها برای انجام کار مشترک باید قابلیت همکاری داشته باشند. به‌ عبارت دیگر باید تعامل­ پذیر باشند. تعامل­ پذیری، عامل کلیدی برای همکاری موفق بین شرکت­ها و سطوح بالای رضایت مشتریان محسوب می­ گردد. بنابراین برای شرکت­ها بسیار مهم است که تعامل­ پذیری خود را مدیریت کنند، یعنی مسائل مربوط به آن را تشخیص دهند، وضعیت­ ها را تحلیل کنند، بهبود ایجاد نمایند و فعالیت‌های بهبود را تعمیم دهند. بدین منظور قبل از هر چیز شناسایی مؤلفه­ ها و شاخص­ های تعامل­ پذیری که هدف این پژوهش است، بسیار حیاتی به نظر می­رسد. براساس مطالعات انجام شده در ادبیات موضوع، مدلی از تعامل­ پذیری شامل 5 مؤلفه و 27 شاخص ارائه شد. این مدل با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم به کمک نرم­افزار Warp PLS تأیید شد و وضعیت شاخص­ های مورد بررسی در جامعه مورد نظر شرکت­های تولیدکننده قطعات خودروی مستقر در قزوین، بررسی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Components and Indexes of Interoperability in Supply Chain

چکیده [English]

Cooperation between companies in the supply chain of industries is inevitable to achieve business goals, but different research studies have shown that most of the joint projects will not be able to work in manufacturing industries. It could have several reasons ranging from the lack of mutual understanding between the partners until ambiguity in the responsibility of partners. There are a range of such issues that inhibits cooperation between two organizations. Organizations should have the ability of cooperation to accomplish joint work. In other words, they should be interoperable. Interoperability is a key factor for successful collaboration between companies and to achieve high levels of customer satisfaction. So it is very important for companies to manage their interoperability. They have to recognize the issues, analyze situations, make improvements, and generalize improvement activities. To do so, it seems vital first of all to identify the components and indicators of interoperability which is the goal of this study. In this paper, a model of interoperability including 5 components and 27 indicators has been presented. This model has been confirmed using second-order confirmatory factor analysis with Warp PLS program. The situation of interoperability indexes at automative parts producers located in Qazvin was studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interoperability
  • Supply Chain
  • Cooperation
  • Second Order Confirmatory Factor Analysis
]1[ الوانی، سیدمهدی؛ "مدیریت عمومی". ویراست سوم. تهران: نشر نی،1386.
]2[ امانی، جواد؛ خضری آذر، هیمن؛ محمودی، حجت؛ "معرفی مدل­یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مجذورات جزئی (PLS-PM) و کاربرد آن در پژوهش­ های رفتاری"، فصلنامه برخط دانش روانشناختی، شماره اول، خرداد ماه، 1391.
]3[ علم بیگی، امیر؛ ملک­محمدی، ایرج؛ اسدی، علی؛ زارعی، بهروز. "ظرفیت دانش عنصری برای شکل­گیری پیامدهای کارآفرینانه در نتایج تحقیقات مؤسسات تحقیقات کشاورزی ایران". فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی. شماره 58. صص 133- 137، 1389.
]4[ منصورفر، کریم؛ "روش­های پیشرفته آماری همراه با برنامه‌های کامپیوتری". چاپ سوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1388.
]5[ مؤمنی، منصور؛ دشتی، مجتبی؛ بایرام­زاده، سونا؛ سلطان‌محمدی، ندا. "مدل‌سازی معادله ساختاری با تأکید بر سازه­های بازتابنده و سازنده". چاپ اول. تهران: انتشارات مؤلف، 1392.
[6]       Moon, K.K.-L., C.Y. Yi, and E. Ngai, "An instrument for measuring supply chain flexibility for the textile and clothing companies". European Journal of Operational Research, 2012. 222(2): p. 191-203.
[7]       Stoerkel, M. and A. Heck, "Global trends and practical examples of supply chain management within the mobile telecommunications industry". International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 2011. 3: p. 217-226.
[8]       Vallet-Bellmunt, T., M.T. Martínez-Fernández, and J. Capó-Vicedo, "Supply chain management: A multidisciplinary content analysis of vertical relations between companies", 1997–2006. Industrial Marketing Management, 2011. 40: p. 1347–1367.
[9]       Bayraktar, E., et al., "A causal analysis of the impact of information systems and supply chain management practices on operational performance:Evidence from manufacturing SMEs in Turkey". Int. J.ProductionEconomics, 2009. 122: p. 133-149.
[10]   Caixinha, B.P.d.S.N., Methodology for enterprise interoperability assessment. 2013.
[11]   Chituc, C., A. Azevedo, and C. Toscano, "A framework proposal for seamless interoperability in a collaborative networked environment". Computers in Industry, 2009. 60: p. 317-338.
[12]   Christine, L. and L. Baptiste, "Business Interoperability Research: Present Achievements and Upcoming Challenges". Electronic Markets, 2007. 17: p. 178-186.
[13]   Zutshi, A., A. Grilo, and R. Jardim, "The Business Interoperability Quotient Measurement Model". Computers in Industry, 2012. 63: p. 389–404.
[14]   Cornu, C., et al., "Customizable Interoperability Assessment Methodology to support technical processes deployment in large companies". Annual Reviews in Control, 2012. 36: p. 300-308.
[15]   Kainuma, Y. and N. Tawara, "A multiple attribute utility theory approach to lean and green supply chain management". Int. J. Production Economics, 2006. 101: p. 99–108.
[16]   Shepherd, C. and H. Günter, "Measuring supply chain performance: current research and future directions". International Journal of Productivity and Performance Management(JPPM), 2006. 55.
[17]   Giunipero, L.C., et al., "A decade of SCM literature:past, present and future implications". Journal of Supply Chain Management, 2008. 44(4(.
[18]   Chen, D., G. Doumeingts, and F. Vernadat, "Architectures for enterprise integration and interoperability: Past, present and future". Computers in Industry, 2008. 59: p. 647–659.
[19]   Ducq, Y., D. Chen, and G. Doumeingts, "A contribution of system theory to sustainable enterprise interoperability science base". Computers in Industry, 2012. 63: p. 844-857.
[20]   Daclin, N., D. Chen, and B. Vallespir. "Methodology for enterprise interoperability". in Proceedings of the 17th World Congress The International Federation of Automatic Control. 2008. COEX, Korea, South.
[21]   Chen, D., B. Vallespir, and N. Daclin, "An approach for enterprise interoperability measurement". Proceedings of MoDISE-EUS, 2008: p. 1-12.
[22]   Berre, A., N. Elvesæter, and C. Figay, The ATHENA Interoperability Framework, in The 3rd International Conference on Interoperability for Enterprise Software and Applications. 2007: Funchal, Madeira Island, Portugal. p. 569-580.
[23]   Gottschalk, P., "Maturity levels for interoperability in digital government". Government Information Quarterly, 2009. 26: p. 75–81.
[24]   Lampathaki, F., et al., "Infusing scientific foundations into Enterprise Interoperability". Computers in Industry, 2012. 63: p. 858-866.
[25]   Whitman, L.E. and H. Panetto, "The missing link: Culture and language barriers to interoperability". Annual Reviews in Control, 2006. 30: p. 233–241.
[26]   Martins, N., "A model for managing trust". International Journal of Manpower, 2002. 23(8): p. 754-769.
[27]   Helland, I.S., "Partial least squares regression and statistical models". Scandinavian Journal of Statistics, 1990: p. 97-114.
[28]   Henseler, J., C. Ringle, and R. Sinkovics, "The use of partial least squares path modeling in international marketing". Advances in International Marketing (AIM), 2009. 20: p. 277-320.
[29]   Chin, W.W., B.L. Marcolin, and P.R. Newsted, "A partial least squares latent variable modeling approach for measuring interaction effects: Results from a Monte Carlo simulation study and an electronic-mail emotion/adoption study". Information systems research, 2003. 14(2): p. 189-217.
[30]   Raykov, T., "Coefficient alpha and composite reliability with interrelated nonhomogeneous items". Applied Psychological Measurement, 1998. 22(4): p. 375-385.
[31]   Zumbo, B.D. and A.A. Rupp, "Responsible Modeling of Measurement Data for Appropriate Inferences". The SAGE handbook of quantitative methodology for the social sciences, 2004: p. 73.
[32]   Geldhof, G.J., K.J. Preacher, and M.J. Zyphur, "Reliability Estimation in a Multilevel Confirmatory Factor Analysis Framework". Psychological Methods, 2013: p. 1-20.
[33]   Bacon, D.R., P.L. Sauer, and M. Young, "Composite reliability in structural equations modeling". Educational and Psychological Measurement, 1995. 55(3): p. 394-406.
[34]   Koufteros, X.A., "Testing a model of pull production: a paradigm for manufacturing research using structural equation modeling". Journal of Operations Management, 1999. 17(4): p. 467-488.
[35]   Tabachnick, B.G. and L.S. Fidell, "Using Multivariate Statistics". 5th ed. 2007: Pearson. 1008.
[36]   Cao, M., et al., "Supply chain collaboration: conceptualisation and instrument development". International Journal of Production Research, 2010: 22(48).p. 6613-6635.
[37]   Podsakoff, P.M., et al., "Common method biases in behavioral research: a critical review of the literature and recommended remedies". Journal of Applied Psychology, 2003. 88(5): p. 879.
[38]   Kim, D.Y., V. Kumar, and U. Kumar, "Relationship between quality management practices and innovation". Journal of Operations Management, 2012. 30(4): p. 295-315.
[39]   Paulraj, A., A.A. Lado, and I.J. Chen, "Inter-organizational communication as a relational competency: antecedents and performance outcomes in collaborative buyer–supplier relationships". Journal of Operations Management, 2008. 26(1): p. 45-64.