ساختار و شاخص‌های ارزیابی زنجیره تأمین گردشگری مطالعه موردی شهر مشهد

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

گردشگری اسلامی نقش بسیار مهمی در تربیت معنوی، روحانی و آرامش فکری جامعه دارد و جذب گردشگران خارجی باعث معرفی بهتر اسلام و نشان دادن چهره واقعی انقلاب اسلامی و حقایق ایران به سایر ملل می­ گردد. یکی از نیازهای اجتماعی گردشگری مذهبی در شهر مشهد، توجه بـه اوقات فـراغت جهـانگردان است که می­ تواند در کنار زیارت، اوقات خوش و فرح­بخشی برای زائران فراهم نماید. در این مقاله ابتدا ضمن معرفی ساختار مفهومی زنجیره تأمین گردشگری، اجزا و مؤلفه­ های تأثیرگذار بر آن نیز تبیین خواهد شد. مدل معرفی شده از کل نمونه­ های قبلی کامل­تر بوده و سعی شده تا از تمام ابعاد به این ساختار پرداخته شود. در ادامه ساختار جامعی جهت ارزیابی زنجیره تأمین گردشگری در سه سطح با قابلیت ارزیابی شاخص­ های کیفی و کمی معرفی شده و برای نمونه با توجه به جایگاه ویژه شهر مشهد، برای این شهر پیاده و نواقص اطلاعاتی آن نیز شناسایی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Structure and Performance Measurements of Tourism Supply Chain Management in Mashhad: An Empirical Study

چکیده [English]

Religious tourism plays an important role in nurturing the spiritual and keeping the peace of minds in the societies. Furthermore, attracting foreign tourists has made the true face of Islam and the Islamic Revolution of Iran and the realities of our country, present to the other nations. One of the social requirements of religious tourism in Mashhad is devoting enough attention to the leisure time of travelers, which can be along the pilgrimage and can provide Good times and refreshing part for pilgrims with no hassle and inconvenience. In this paper the conceptual structure of Tourism Supply Chain Management (TSCM) is introduced and then its principles and components are presented. The suggested model is more complete than all previous samples and it has tried to explain all aspects of the structure. Next, the comprehensive framework for evaluating TSCM is presented. Moreover, this framework has three levels and the ability to assess the qualitative and quantitative indicators and measurements. For instance, this model is implemented in Mashhad (according to the especially religious position of this city) and finally, shortcomings have been identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Management
  • Tourism Industry
  • Evaluation Criteria
  • Mashhad City

[1] پاپلی یزدی، محمد حسین و سقایی، مهدی، "گردشگری (ماهیت و مفاهیم)"، چاپ ششم، تهران: انتشارات سمت، 1390.

[2] سقایی، مهدی، "شهرهای ساحلی  و گردشگری دریایی"، مجله شهرداری­ها، شماره 38، 1381.

[3] Romero, Isidoro; Tejada, Pillar, "A Multi-Level Approach to the Study of Production Chains in the Tourism Sector", Tourism Management, Vol.44, No.5, pp: 252-66, 2010.

[4] Jamal. T. B., and D. Getz, "Collaboration Theory and Community Tourism Planning". Annals of Waitomo Caves, New Zealand, Tourism Management,Vol. 24, No.2, pp: 203-16, 2003.

[5] عبدالملکی، رضا و بهشید، به­ کمال، "نقش فناوری اطلاعات در توسعه گردشگری"، چاپ اول، مشهد: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی – معاونت فرهنگی و ارتباطات، 1386.

[6] موسایی، میثم، میرطالبی اقدام، سید مسعود، "ارزیابی فعالیت­های بازاریابی بین­ المللی گردشگری صورت گرفته توسط سازمان­ های متولی گردشگری در ایران بعد از انقلاب ،76-اسلامی"،کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 136، صص 93، تیر 1389.

[7] سقایی، مهدی، "بررسی،تحلیل و تدوین اسناد، مطالعات و پژوهشهای انجام شده در پیرامون آمار زائران و گردشگران ورودی به کلانشهر مشهد"، کارفرما معاونعت اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد، 1390.

[8] سقایی، مهدی و طباطبایی، "خوانش فراراهبردی متن فضایی زیارت و گردشگری در شهر مشهد (با تأکید بر مدیریت شهری)"، چهارمین کنفرانس برنامه­ ریزی و مدیریت شهری، 1391.

[9] رحیم­ نیا فریبرز، حسن­ زاده ژاله، "ارزیابی استراتژی قابلیت‌های گردشگری داخلی و ارتباطی استان خراسان رضوی"، ماهنانه اقتصادی بازرگانی، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، شماره 51، بهمن و اسفند 1390.

[10]الوانی، سید مهدی و پیروزبخت، معصومه، "فرآیند مدیریت جهانگردی"، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، 1385.

[11] X. Zhang, H. Song, G.Q.Huang, "Tourism supply chain management: A new research agenda", Tourism Management, Vol.30 pp.345-358, 2009.

[12] X. Font, R. Tapper, K. Schwartz and M. Kornilaki, "Sustainable Supply Chain Management in Tourism", Business Strategy and the Environment, 17, 260–271, 2008.

[13] Saleh F. and Ryan Ch., "Client perceptions of hotels, Tourism Management", 0261-5177/92/020163-06, 1992.

[14] Kozak M., "Comparative assessment oftourist satisfaction with destinations across two nationalities", Tourism Management 22 391- 401, 2001.

[15] Rita D. Medina-Mu noz et al, "Understanding European tour operators’ control on accommodation companies: An empirical evidence", Tourism Management 24 135–147, 2003.

[16] Larry Yu, Goulden M., "A comparative analysis of international tourists’ satisfaction in Mongolia", Tourism Management 27 1331–1342, 2006.

[17] Font X. et al, "Sustainable Supply Chain Management in Tourism", Business Strategy and the Environment, 17, 260–271, 2008.

[18] Accinelli, E., Brida, J. G., & Carrera, E. "A good policy of sustainable tourism". http://ssrn.com/abstract¼901205. Accessed 02.08.07, 2006.

[19] Curtin, S., & Busby, G. "Sustainable destination development: the tour operator perspective". International Journal of Tourism Research, 1(2), 135–147, 1999.

[20] رمضانیان، محمدرحیم و حیدرنیای کهن، پدرام، "عوامل مؤثر بر مدیریت زنجیرة تأمین سبز در صنعت گردشگری مورد مطالعه: آژانس­های مسافرتی شهر تهران"، فصلنامة مطالعات گردشگری شمارة14، 1390.

[21] Frew, A. J. "Information and communications technology research in the travel and tourism domain: perspective and direction". Journal of Travel Research, 39(2), 136–145, 2000.

[22] Buhalis, D. "eTourism: Information technology for strategic tourism management". London: Pearson (Financial Times/Prentice-Hall), 2003.

[23] Buhalis, D., & Law, R. "Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet – the state of eTourism research". Tourism Management, 29(4), 609–623, 2008.

[24] Song, H., Zhang, X., & Witt, S. F. "Collaborative forecasting for tourism supply chain via the Internet". Paper presented at the 18th international symposium on forecasting, June 22–25, 2008, Nice, France, 2008.

[25] A. Muysinaliyev, Sh. Aktamov, "Supply chain management concepts: literature review, IOSR" Journal of Business and Management, Vol. 15 pp 60-66, 2014.

[26] Gunn C. A. and Var T., "Tourism Planning: Basics, Concepts and Cases", 4th edition, Routledge, ISBN: 9780415932691, 2010.

[27] Piboonrungroj, P. and Disney, S. M., "Tourism supply chains: a conceptual framework", Phd Networking Conference. Exploring Tourism III: Issues In Phd Research, 2009.