نویسنده = مصطفی یوسفی طزرجان
تعداد مقالات: 3
2. ارائه مدلی برای تعیین عمر عملیاتی تجهیزات بر اساس شرایط کاربری و محیطی

دوره 14، شماره 35، بهار 1391

مصطفی یوسفی طزرجان؛ سعید رمضانی؛ امیرطه جلالی