دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1378 (88) 
3. بررسی رشته های علوم لجستیک در جهان

مسعود مصدق‌خواه؛ سیّد محمّدرضا امام‌