دوره و شماره: دوره 7، 24,25 - شماره پیاپی 24، پاییز 1384 (66)