نویسنده = محمدرضا عباسی
بهینه کاوی سیستم لجستیک معکوس در سازمان های نظامی

دوره 20، شماره 60، شهریور 1397، صفحه 60-69

محمدرضا عباسی؛ حسین غفاری توران؛ حسین قنبریان


شناسایی و اولویت بندی معیارهای مؤثر در مکانیابی اماکن فروش مهمات شکاری

دوره 16، شماره 46، اسفند 1393، صفحه 62-69

احمد بیطرف؛ محمدرضا عباسی؛ ابراهیم مردانی کرمانی