نمایه نویسندگان

ا

د

  • دودمان، محمدرضا سیستم مدیریت اطلاعات پایه لجستیک (سماپل) قسمت‌ سوم‌ : کدینگ‌؛ زیر سیستم‌ اصلی‌ سماپل‌ [دوره 2، شماره 3، 1379]

ک

م

  • مصدق‌خواه، مسعود بررسی‌ رشته‌های‌ علوم‌ لجستیک‌ در جهان‌ (قمست سوم) [دوره 2، شماره 3، 1379]

ه

  • همدانی، علی‌ اصغر آشنایی‌ با شرایط‌ استاندارد خریدهای‌ خارجی‌ (اینکوترمز) [دوره 2، شماره 3، 1379]