دوره و شماره: دوره 23، شماره 73، تیر 1401، صفحه 1-80 

ترویجی

مدل‌سازی تفسیری ساختاری اختلال‌های زنجیره‌ی تأمین پوشاک عملیاتی یک سازمان دفاعی

صفحه 53-61

حامد برزگر؛ حسینعلی حسن پور؛ شهرام علی یاری؛ حسین غفاری توران؛ جعفر حسن نژاد