نویسنده = احمد بیطرف
شناسایی و اولویت بندی معیارهای مؤثر در مکانیابی اماکن فروش مهمات شکاری

دوره 16، شماره 46، اسفند 1393، صفحه 62-69

احمد بیطرف؛ محمدرضا عباسی؛ ابراهیم مردانی کرمانی


بهسازی چرخه عمر سازمانی مهمات در طی پروفایل محیطی

دوره 13، شماره 33، آذر 1390

حسن صراف جوشقانی؛ احمد بیطرف؛ هادی دمیرچی


ارائه مدلی برای ارزیابی و تصمیم گیری در مورد کالاهای بلااستفاده

دوره 13، شماره 31، خرداد 1390

احمد بیطرف؛ ابراهیم مردانی کرمانی