کلیدواژه‌ها = مهمات
شناسایی و اولویت بندی معیارهای مؤثر در مکانیابی اماکن فروش مهمات شکاری

دوره 16، شماره 46، اسفند 1393، صفحه 62-69

احمد بیطرف؛ محمدرضا عباسی؛ ابراهیم مردانی کرمانی


بهسازی چرخه عمر سازمانی مهمات در طی پروفایل محیطی

دوره 13، شماره 33، آذر 1390

حسن صراف جوشقانی؛ احمد بیطرف؛ هادی دمیرچی


معرفی الگوی تأمین نامتقارن مهمات

دوره 13، شماره 32، شهریور 1390

حسن صراف جوشقانی؛ محمدرضا نجمی