دوره و شماره: دوره 22، شماره 69، بهمن 1399، صفحه 4-116 

ترویجی

طراحی و بهینه‌سازی یک مدل مدیریت پسماند در زنجیره تأمین پایدار در معدن

صفحه 67-82

وحید عباس زاده نرمیقی؛ سروش آوخ دارستانی؛ حامد سلیمانی؛ رعنا ایمان نژاد


پژوهشی

طراحی شبکه زنجیره تأمین پایدار با بکارگیری اصول ناب

صفحه 101-116

حسین کماسی؛ سید محمدجواد میرزاپور آل هاشم