نمایه نویسندگان

ا

ح

  • حکمت، کاظم ویژگیها و الزامات‌ طراحی‌ و اجرای‌ سیستم‌های‌ مکانیزه‌ نگهداری‌ و تعمیرات‌ (CMMS) [دوره 5، شماره 18، 1382]

ع

  • عندلیب‌، اکبر لجستیک‌ چابک‌ با خدمات‌ کنترل‌ شده‌ (SCAL) [دوره 5، شماره 18، 1382]

ف

ق

  • قاسمی، روح اله تأملی جامعه‌شناختی پیرامون اوقات فراغت مطالعه موردی دبیرستان‌های شهر بوشهر [دوره 5، شماره 17، 1382]

ک

م

  • مرزوقی، رحمت اله بررسی مقایسه‌ای نظام‌‌ ارزش‌ها در اسلام و نظام ارزشی شوارتز [دوره 5، شماره 17، 1382]

ن

  • نوروزی، نصراله بررسی مقایسه‌ای نظام‌‌ ارزش‌ها در اسلام و نظام ارزشی شوارتز [دوره 5، شماره 17، 1382]

و

  • ویسی، همت گذر زنجیره‌ تأمین‌ از ناب‌ و وظیفه‌ مدار به‌ چابک‌ و سفارش‌ محور [دوره 5، شماره 18، 1382]