نمایه نویسندگان

ا

  • اکبری، محمدرضا تجارت‌ الکترونیکی‌ ـ لجستیک‌ و انتظارات‌ مدیریتی‌ جدید [دوره 6، شماره 20، 1383]

ع

  • عندلیب‌، اکبر عوامل‌ اساسی‌ موفقیت‌ در مدیریت‌ زنجیرة‌ تأمین‌ چابک‌ (یک‌ مطالعه‌ تجربی‌) [دوره 6، شماره 19، 1383]

ق

ک

م

  • محمدی، مهدی‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ ـ لجستیک‌ و انتظارات‌ مدیریتی‌ جدید [دوره 6، شماره 20، 1383]
  • مصطفی زاده، سعید اطلاعات‌ مورد نیاز مدیران‌ تعمیراتی‌ [دوره 6، شماره 19، 1383]

و

  • ویسی، همت مدلسازی‌ زنجیره‌ تأمین‌ با استفاده‌ از شبیه‌سازی‌ [دوره 6، شماره 20، 1383]
  • ویسی، همت منبع‌یابی‌ داخلی‌، خارجی‌، هوشمندانه‌: نمونه‌ای‌ جدید از نوآوری‌ زنجیره‌ تأمین‌ فناوری‌ اطلاعات‌ [دوره 6، شماره 19، 1383]