دوره و شماره: دوره 20، شماره 60، تابستان 1397 
5. بهینه کاوی سیستم لجستیک معکوس در سازمان های نظامی

صفحه 60-69

محمدرضا عباسی؛ حسین غفاری توران؛ حسین قنبریان