دوره و شماره: دوره 24، شماره 77، اسفند 1401، صفحه 1-114 
طراحی زنجیره تأمین دارو؛ رویکرد یکپارچه

صفحه 55-70

زهرا خوجه؛ طوبیٰ درویش محمدی؛ محمد مهاجر تبریزی