دوره و شماره: دوره 25، شماره 80، آبان 1402، صفحه 1-132 
تحلیل چابکی ترابری سنگین یک سازمان دفاعی با استفاده از روش تحلیل عملکرد-اهمیت (IPA)

صفحه 29-40

حسینعلی حسن پور؛ محمد میلاد بنیادزاده؛ حسین خلیلی؛ حسن فتاحی


ارائه مدل ارزیابی تاب‌آوری زنجیره تأمین در مراکز درمانی کشور (رویکرد کیفی و کمی)

صفحه 65-88

فرشاد علی بخشی؛ محمود مدیری؛ چنگیز والمحمدی؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی


پژوهشی

طراحی مدلی برای پایش پروفایلی کیفیت تامین کننده

صفحه 101-120

پوریا ناصری؛ مرتضی عباسی؛ کریم آتشگر