دوره و شماره: دوره 21، شماره 62، بهار 1398 
5. مروری بر زنجیره تأمین صنایع پیچیده مرتبط با صنایع دفاعی در جهان

صفحه 57-72

محمد حسین کریمی گوارشکی؛ علی نظری رستمی؛ سید جواد حسینی