دوره و شماره: دوره 13، شماره 32، تابستان 1390 (55)