دوره و شماره: دوره 15، شماره 39، بهار 1392 (103) 
2. تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر لجستیک معکوس در شرکت ایران خودرو با متدلوژی ISM

صفحه 14-21

مهدی بخشی خواه؛ حسین یوسفی ثابت؛ حسن افشاری؛ علیرضا طیاریان


3. طراحی مدل زنجیره تأمین برق با رویکرد مدیریت شبکه هوشمند

صفحه 22-29

فرشته پزشکی نجف آبادی؛ مسعود ربیعه؛ مهدی بهمنی