دوره و شماره: دوره 15، شماره 40، تابستان 1392 (105) 
2. نگاهی به سیستم هوش تجاری در صنعت بیمه

صفحه 10-19

طاهره آبداری؛ محمد رحیم اسفیدانی


5. سنجش اثربخشی پژوهشی سازمان‌های لجستیکی

صفحه 40-55

حسن صراف جوشقانی؛ حمیدرضا قربانزاده کریمی