نمایه کلیدواژه ها

ا

  • استرالیا عوامل‌ اساسی‌ موفقیت‌ در مدیریت‌ زنجیرة‌ تأمین‌ چابک‌ (یک‌ مطالعه‌ تجربی‌) [دوره 6، شماره 19، 1383]
  • الگوبرداری وضعیت‌ ایمنی‌ حمل‌ونقل‌ در کشور آمریکا [دوره 6، شماره 20، 1383]

ت

  • تولید چابک‌ عوامل‌ اساسی‌ موفقیت‌ در مدیریت‌ زنجیرة‌ تأمین‌ چابک‌ (یک‌ مطالعه‌ تجربی‌) [دوره 6، شماره 19، 1383]

ز

  • زنجیره‌ تأمین‌ مدلسازی‌ زنجیره‌ تأمین‌ با استفاده‌ از شبیه‌سازی‌ [دوره 6، شماره 20، 1383]

س

  • ساخت‌ عوامل‌ اساسی‌ موفقیت‌ در مدیریت‌ زنجیرة‌ تأمین‌ چابک‌ (یک‌ مطالعه‌ تجربی‌) [دوره 6، شماره 19، 1383]

ش

  • شبیه‌سازی‌ مدلسازی‌ زنجیره‌ تأمین‌ با استفاده‌ از شبیه‌سازی‌ [دوره 6، شماره 20، 1383]

ف

  • فناوری اطلاعات تجارت‌ الکترونیکی‌ ـ لجستیک‌ و انتظارات‌ مدیریتی‌ جدید [دوره 6، شماره 20، 1383]

م

  • منبع یابی منبع‌یابی‌ داخلی‌، خارجی‌، هوشمندانه‌: نمونه‌ای‌ جدید از نوآوری‌ زنجیره‌ تأمین‌ فناوری‌ اطلاعات‌ [دوره 6، شماره 19، 1383]

ن

ی

  • یکپارچگی شناسایی‌ و بررسی‌ نرم‌افزارهای‌ مورد استفاده‌ در سیستمهای‌ لجستیک‌ یکپارچه‌ با تأکید بر ERP [دوره 6، شماره 19، 1383]