نمایه نویسندگان

ا

ب

ت

 • تیموری، ابراهیم مقدمه‌ای‌ بر مدیریت‌ زنجیرة‌ عرضه‌ (تأمین‌) [دوره 3، شماره 10، 1380]

د

 • دودانگه، محمود پارادایم‌ها در لجستیک‌ [دوره 3، شماره 9، 1380]
 • دودمان، محمدرضا سیستم مدیریت اطلاعات پایه لجستیک (سماپل) قسمت‌ هفتم‌: نقش‌ و اثر سماپل‌ بر سازمان‌ لجستیک‌ [دوره 3، شماره 7، 1380]

ر

 • راژ، حسین‌ بازیابی‌ قطعات‌ مکانیکی‌ در صنعت‌ نظامی قسمت دوم روشهای‌ بازیابی‌ قطعات‌ [دوره 3، شماره 7، 1380]
 • رجبی، محمد حسین‌ بررسی‌ لجستیک‌ سپاه‌ امیرالمومنین‌ (ع) ـ جنگ‌ صفین حمل‌ونقل‌ (ترابری‌) (قسمت دوم) [دوره 3، شماره 7، 1380]
 • رضامند، محمدباقر کاربرد روش‌ AHP در تصمیم‌گیری‌ استراتژی‌ بازسازی‌ اقلام‌ تعمیرپذیر در یک‌ سیستم‌ صنعت‌ دفاعی‌ کشور [دوره 3، شماره 10، 1380]

ز

 • زمانی‌، محمد رضا بازیابی‌ قطعات‌ مکانیکی‌ در صنعت‌ نظامی قسمت دوم روشهای‌ بازیابی‌ قطعات‌ [دوره 3، شماره 7، 1380]

س

 • سادات، سیدمحمد سیستم‌ لجستیکی‌ هماهنگ‌ و یکپارچه‌ در سطح‌ نیروهای‌ مسلح‌ [دوره 3، شماره 10، 1380]

ط

ع

غ

ق

 • قربانی، احمدرضا بازیابی‌ قطعات‌ مکانیکی‌ در صنعت‌ نظامی قسمت دوم روشهای‌ بازیابی‌ قطعات‌ [دوره 3، شماره 7، 1380]

ک

 • کافی، مجید سیستم مدیریت اطلاعات پایه لجستیک (سماپل) قسمت‌ هفتم‌: نقش‌ و اثر سماپل‌ بر سازمان‌ لجستیک‌ [دوره 3، شماره 7، 1380]

م

 • میرچولی، علی مبانی سیاست از منظر قرآن و روایات [دوره 3، شماره 9، 1380]

ن