نمایه کلیدواژه ها

آ

ا

 • ارزیابی؛ اقتصاد مهندسی ارائه مدلی برای ارزیابی و تصمیم گیری در مورد کالاهای بلااستفاده [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • ارزیابی عملکرد توسعه مدل ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تأمین با استفاده از کارت امتیازی متوازن [دوره 13، شماره 34، 1390]
 • استراتژی تبیین نظام همکاری استراتژیک در زنجیره تأمین و شناسایی مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده آن [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • انتخاب تأمین‌کننده برنامه‌ریزی پویا جهت انتخاب تأمین‌کننده و تعیین میزان سفارش [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • اندازه دسته سفارش برنامه‌ریزی پویا جهت انتخاب تأمین‌کننده و تعیین میزان سفارش [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • انفجار روش انهدام مهمات، مواد منفجره و پیشران ها از طریق سوزاندن و انفجار [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • انهدام روش انهدام مهمات، مواد منفجره و پیشران ها از طریق سوزاندن و انفجار [دوره 13، شماره 31، 1390]

ب

 • برون سپاری طراحی الگوی تصمیم گیری بر اساس MODM جهت برون سپاری عملیات نگهداری و تعمیرات [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • برون‌سپاری طراحی یک مدل تصمیم‌گیری به‌منظور برون‌سپاری فعالیت‌های تعمیراتی؛ مطالعه موردی یک سازمان نظامی ایرانی [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • بهینه‌سازی مدل‌سازی زنجیره تدارک اقلام در سیستم آماد و پشتیبانی [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • بهینه‌سازی نت پیشگیرانه (PMO) رویکرد مدیریت کیفی نگهداری و تعمیرات (MQM) [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • بهینه‌سازی نت پیشگیرانه (PMO) 6 رویکرد مدیریت کیفی نگهداری و تعمیرات (MQM) [دوره 13، شماره 33، 1390]

پ

 • پروفایل محیطی بهسازی چرخه عمر سازمانی مهمات در طی پروفایل محیطی [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • پیشرانه روش انهدام مهمات، مواد منفجره و پیشران ها از طریق سوزاندن و انفجار [دوره 13، شماره 31، 1390]

ت

 • تحول تحول سازمانی با ایجاد یکپارچگی در زنجیره تأمین، ضرورتی کارا در صنایع (مطالعه موردی: صنایع چوب و کاغذ مازندران) [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • تدارک؛ سیستم نقش و جایگاه مدیریت روابط تأمین‌کنندگان (SRM) در لجستیک و زنجیره تأمین [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • تصمیم گیری با معیارهای چندگانه ارزیابی سطح پاسخگویی مورد نیاز یک محصول با استفاده از روش AHP فازی در زنجیره تأمین [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • تصمیم گیری چندشاخصه معرفی الگوی تأمین نامتقارن مهمات [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • تصمیم‌گیری چندمعیاره مدل‌سازی زنجیره تدارک اقلام در سیستم آماد و پشتیبانی [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • تصمیم‌گیری چند معیاره شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های زنجیره تأمین در سازمان‌های تولیدی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 13، شماره 34، 1390]
 • تصمیم گیری چندهدفه طراحی الگوی تصمیم گیری بر اساس MODM جهت برون سپاری عملیات نگهداری و تعمیرات [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • توزیع مدل‌سازی زنجیره تدارک اقلام در سیستم آماد و پشتیبانی [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • تئوری محدودیت‌ها شناسایی نقاط بحرانی و راهکارهای بهبود در زنجیره تأمین با استفاده از مدل SCOR، تئوری محدودیت ها و شش سیگما [دوره 13، شماره 34، 1390]

ج

 • جنگ اطلاعات معماری مفهومی جنگ اطلاعات [دوره 13، شماره 34، 1390]

چ

 • چابکی مدلی یکپارچه برای طراحی زنجیره های تأمین چابک [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • چرخه عمر بهسازی چرخه عمر سازمانی مهمات در طی پروفایل محیطی [دوره 13، شماره 33، 1390]

ح

 • حمل و نقل مدل‌ ریاضی‌ حمل‌ و نقل‌ در سیستم‌های‌ لجستیکی [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • حمل و نقل مدل‌سازی زنجیره تدارک اقلام در سیستم آماد و پشتیبانی [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • حوزه‌های جنگ اطلاعات معماری مفهومی جنگ اطلاعات [دوره 13، شماره 34، 1390]

خ

 • خطوط مبنا کاربرد داده کاوی در تعیین خطوط مبنای رفتار فرسایشی موتورها [دوره 13، شماره 31، 1390]

د

 • داده کاوی کاربرد داده کاوی در تعیین خطوط مبنای رفتار فرسایشی موتورها [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • درخت تصمیم‌گیری کاربرد داده کاوی در تعیین خطوط مبنای رفتار فرسایشی موتورها [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • دسترس‌پذیری طراحی مدلی برای سنجش آمادگی تجهیزات نظامی، با رویکرد سلسله مراتبی [دوره 13، شماره 32، 1390]

ر

 • ریسک شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های زنجیره تأمین در سازمان‌های تولیدی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 13، شماره 34، 1390]
 • رفتار فرسایشی کاربرد داده کاوی در تعیین خطوط مبنای رفتار فرسایشی موتورها [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • روش دلفی تعیین وضعیت محصولات گروه صنعتی گداختار در زنجیره تأمین جهت بهبود عملکرد آن با استفاده از روش TOPSIS‏ فازی‏ سلسله‏مراتبی [دوره 13، شماره 34، 1390]
 • رویکرد فازی تعیین وضعیت محصولات گروه صنعتی گداختار در زنجیره تأمین جهت بهبود عملکرد آن با استفاده از روش TOPSIS‏ فازی‏ سلسله‏مراتبی [دوره 13، شماره 34، 1390]

ز

 • زنجیره تأمین تعیین وضعیت محصولات گروه صنعتی گداختار در زنجیره تأمین جهت بهبود عملکرد آن با استفاده از روش TOPSIS‏ فازی‏ سلسله‏مراتبی [دوره 13، شماره 34، 1390]
 • زنجیره تأمین شناسایی نقاط بحرانی و راهکارهای بهبود در زنجیره تأمین با استفاده از مدل SCOR، تئوری محدودیت ها و شش سیگما [دوره 13، شماره 34، 1390]
 • زنجیره تأمین توسعه مدل ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تأمین با استفاده از کارت امتیازی متوازن [دوره 13، شماره 34، 1390]
 • زنجیره تأمین برنامه‌ریزی پویا جهت انتخاب تأمین‌کننده و تعیین میزان سفارش [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • زنجیره تأمین تبیین نظام همکاری استراتژیک در زنجیره تأمین و شناسایی مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده آن [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • زنجیره تأمین مدلی یکپارچه برای طراحی زنجیره های تأمین چابک [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • زنجیره تأمین تحول سازمانی با ایجاد یکپارچگی در زنجیره تأمین، ضرورتی کارا در صنایع (مطالعه موردی: صنایع چوب و کاغذ مازندران) [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • زنجیره تأمین طراحی یک مدل تصمیم‌گیری به‌منظور برون‌سپاری فعالیت‌های تعمیراتی؛ مطالعه موردی یک سازمان نظامی ایرانی [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • زنجیره تأمین سبز زنجیره تأمین سبز (به همراه مطالعه موردی) [دوره 13، شماره 34، 1390]

س

 • سازمان تحول سازمانی با ایجاد یکپارچگی در زنجیره تأمین، ضرورتی کارا در صنایع (مطالعه موردی: صنایع چوب و کاغذ مازندران) [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • سیستم اطلاعاتی ارائه یک چارچوب مبتنی بر سیستم‌های چندعاملی برای هماهنگ‌سازی بلادرنگ در زنجیره‌تأمین [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • سیستم پشتیبان تصمیم کاربرد داده کاوی در تعیین خطوط مبنای رفتار فرسایشی موتورها [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • سیستم خبره فازی طراحی مدلی برای سنجش آمادگی تجهیزات نظامی، با رویکرد سلسله مراتبی [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • سیستم های اطلاعاتی (IS) دگرگونی سازمان های لجستیکی با پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی یکپارچه [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • سیستم های اطلاعاتی یکپارچه دگرگونی سازمان های لجستیکی با پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی یکپارچه [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی دگرگونی سازمان های لجستیکی با پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی یکپارچه [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • سیسکو زنجیره تأمین سبز (به همراه مطالعه موردی) [دوره 13، شماره 34، 1390]
 • سطح پاسخ گویی زنجیره تأمین ارزیابی سطح پاسخگویی مورد نیاز یک محصول با استفاده از روش AHP فازی در زنجیره تأمین [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • سکوی مشترک؛ خانواده محصول؛ استراتژی سکو؛ سکوی محصول مدیریت زمان در زنجیره‌های تأمین مبتنی بر سکو [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • سنجش آمادگی تجهیزات طراحی مدلی برای سنجش آمادگی تجهیزات نظامی، با رویکرد سلسله مراتبی [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • سوزاندن روش انهدام مهمات، مواد منفجره و پیشران ها از طریق سوزاندن و انفجار [دوره 13، شماره 31، 1390]

ش

 • شبکه عصبی مصنوعی کاربرد داده کاوی در تعیین خطوط مبنای رفتار فرسایشی موتورها [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • شبکه‌های عصبی طراحی مدلی برای سنجش آمادگی تجهیزات نظامی، با رویکرد سلسله مراتبی [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • شش سیگما شناسایی نقاط بحرانی و راهکارهای بهبود در زنجیره تأمین با استفاده از مدل SCOR، تئوری محدودیت ها و شش سیگما [دوره 13، شماره 34، 1390]

ص

 • صنایع نظامی طراحی یک مدل تصمیم‌گیری به‌منظور برون‌سپاری فعالیت‌های تعمیراتی؛ مطالعه موردی یک سازمان نظامی ایرانی [دوره 13، شماره 31، 1390]

ط

 • طراحی سبز زنجیره تأمین سبز (به همراه مطالعه موردی) [دوره 13، شماره 34، 1390]

ع

 • عامل‌های هوشمند ارائه یک چارچوب مبتنی بر سیستم‌های چندعاملی برای هماهنگ‌سازی بلادرنگ در زنجیره‌تأمین [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • عمر اقتصادی بهینه سازی زمان جایگزینی و تعویض تجهیزات با استفاده از هزینه چرخه عمر (مطالعه موردی: ناوگان اتوبوس رانی شرکت جوان سیر ایثار) [دوره 13، شماره 34، 1390]

ف

 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های زنجیره تأمین در سازمان‌های تولیدی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 13، شماره 34، 1390]
 • فناوری اطلاعات ارائه یک چارچوب مبتنی بر سیستم‌های چندعاملی برای هماهنگ‌سازی بلادرنگ در زنجیره‌تأمین [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • فناوری اطلاعات (IT) دگرگونی سازمان های لجستیکی با پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی یکپارچه [دوره 13، شماره 33، 1390]

ق

 • قابلیت اطمینان ارائه الگوی ارزیابی و استقرار RCM در سازمان [دوره 13، شماره 34، 1390]
 • قواعد استنتاجی کاربرد داده کاوی در تعیین خطوط مبنای رفتار فرسایشی موتورها [دوره 13، شماره 31، 1390]

ک

 • کارت امتیازی متوازن توسعه مدل ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تأمین با استفاده از کارت امتیازی متوازن [دوره 13، شماره 34، 1390]

ل

 • لجستیک مدل‌ ریاضی‌ حمل‌ و نقل‌ در سیستم‌های‌ لجستیکی [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • لجستیک طراحی یک مدل تصمیم‌گیری به‌منظور برون‌سپاری فعالیت‌های تعمیراتی؛ مطالعه موردی یک سازمان نظامی ایرانی [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • لجستیک مروری بر کاربردهای محاسبات نرم در مدیریت زنجیره تأمین [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • لجستیک یکپارچه دگرگونی سازمان های لجستیکی با پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی یکپارچه [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • لجستیک معکوس؛ تصمیم گیری ارائه مدلی برای ارزیابی و تصمیم گیری در مورد کالاهای بلااستفاده [دوره 13، شماره 31، 1390]

م

 • مبتنی بر شرایط (CBM) رویکرد مدیریت کیفی نگهداری و تعمیرات (MQM) [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • محاسبات نرم مروری بر کاربردهای محاسبات نرم در مدیریت زنجیره تأمین [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • مدیریت تحول سازمانی با ایجاد یکپارچگی در زنجیره تأمین، ضرورتی کارا در صنایع (مطالعه موردی: صنایع چوب و کاغذ مازندران) [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • مدیریت راهبردی ارزیابی سطح پاسخگویی مورد نیاز یک محصول با استفاده از روش AHP فازی در زنجیره تأمین [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • مدیریت زنجیرة تأمین شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های زنجیره تأمین در سازمان‌های تولیدی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 13، شماره 34، 1390]
 • مدیریت زنجیره تأمین توسعه مدل ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تأمین با استفاده از کارت امتیازی متوازن [دوره 13، شماره 34، 1390]
 • مدیریت زنجیره تأمین زنجیره تأمین سبز (به همراه مطالعه موردی) [دوره 13، شماره 34، 1390]
 • مدیریت زنجیره تأمین ارائه یک چارچوب مبتنی بر سیستم‌های چندعاملی برای هماهنگ‌سازی بلادرنگ در زنجیره‌تأمین [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • مدیریت زنجیره تأمین مروری بر کاربردهای محاسبات نرم در مدیریت زنجیره تأمین [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • مدیریت زنجیره‌تأمین (SCM) معرفی الگوی تأمین نامتقارن مهمات [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • مدیریت کیفی نگهداری و تعمیرات (MQM) رویکرد مدیریت کیفی نگهداری و تعمیرات (MQM) [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • مدیریت کیفی نگهداری و تعمیرات (MQM)3 رویکرد مدیریت کیفی نگهداری و تعمیرات (MQM) [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • مدل مدلی یکپارچه برای طراحی زنجیره های تأمین چابک [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • مدل SCOR شناسایی نقاط بحرانی و راهکارهای بهبود در زنجیره تأمین با استفاده از مدل SCOR، تئوری محدودیت ها و شش سیگما [دوره 13، شماره 34، 1390]
 • مدل ریاضی مدل‌ ریاضی‌ حمل‌ و نقل‌ در سیستم‌های‌ لجستیکی [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • مدل‌های تصمیم‌گیری طراحی یک مدل تصمیم‌گیری به‌منظور برون‌سپاری فعالیت‌های تعمیراتی؛ مطالعه موردی یک سازمان نظامی ایرانی [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • مراقبت وضعیت کاربرد داده کاوی در تعیین خطوط مبنای رفتار فرسایشی موتورها [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • مصورسازی کاربرد داده کاوی در تعیین خطوط مبنای رفتار فرسایشی موتورها [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • معلم بررسی و نقد اهداف تربیت معلم در اندیشه تربیتی پست مدرنیسم [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • معماری معماری مفهومی جنگ اطلاعات [دوره 13، شماره 34، 1390]
 • معماری مفهومی معماری مفهومی جنگ اطلاعات [دوره 13، شماره 34، 1390]
 • منطق فازی ارزیابی سطح پاسخگویی مورد نیاز یک محصول با استفاده از روش AHP فازی در زنجیره تأمین [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • مهمات بهسازی چرخه عمر سازمانی مهمات در طی پروفایل محیطی [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • مهمات معرفی الگوی تأمین نامتقارن مهمات [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • مواد منفجره روش انهدام مهمات، مواد منفجره و پیشران ها از طریق سوزاندن و انفجار [دوره 13، شماره 31، 1390]

ن

و

 • وال مارت زنجیره تأمین سبز (به همراه مطالعه موردی) [دوره 13، شماره 34، 1390]

ه

 • هزینه چرخه عمر (L.C.C)5 بهینه سازی زمان جایگزینی و تعویض تجهیزات با استفاده از هزینه چرخه عمر (مطالعه موردی: ناوگان اتوبوس رانی شرکت جوان سیر ایثار) [دوره 13، شماره 34، 1390]
 • هماهنگ‌سازی بلادرنگ ارائه یک چارچوب مبتنی بر سیستم‌های چندعاملی برای هماهنگ‌سازی بلادرنگ در زنجیره‌تأمین [دوره 13، شماره 31، 1390]
 • همکاری تبیین نظام همکاری استراتژیک در زنجیره تأمین و شناسایی مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده آن [دوره 13، شماره 33، 1390]
 • هوش ارائه یک چارچوب مبتنی بر سیستم‌های چندعاملی برای هماهنگ‌سازی بلادرنگ در زنجیره‌تأمین [دوره 13، شماره 31، 1390]

ی

 • یکپارچگی مدلی یکپارچه برای طراحی زنجیره های تأمین چابک [دوره 13، شماره 32، 1390]
 • یکپارچگی تحول سازمانی با ایجاد یکپارچگی در زنجیره تأمین، ضرورتی کارا در صنایع (مطالعه موردی: صنایع چوب و کاغذ مازندران) [دوره 13، شماره 31، 1390]